Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 4, lơ 11-04-2024
Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 4, lơ 11-04-2024

VOV4.Jarai – Tơlơi pơhing čơtlăm anai, hrơi 4 lơ 11/04/2024 hmâo hơdôm mơta tơlơi pơhing phun tui anai. -Khua dêh čar ta Phạm Minh Chính tŭ jum Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Brazil. -Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ tŭ jum hơdôm grŭp bơwih ƀong prong ƀơi ƀôn prong Thượng Hải. -Plơi prong Kon Tum pơphun hơdôm bruă jơnum bôh thâo pơsur bruă tuai čuă ngui. -Khua dêh čar Lao pơsit yôm bruă gum hrŏm kơplah wah dua khul grŭp Jơnum min Việt Nam – Lao. -Angle gum hrŏm gir run jar kơmar plĕ trun gơnam gum djru kiăng hloh hăng mrô lu trun ƀơi Gaza.

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 4, lơ 11-04-2024

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 4, lơ 11-04-2024

VOV4.Jarai – Tơlơi pơhing čơtlăm anai, hrơi 4 lơ 11/04/2024 hmâo hơdôm mơta tơlơi pơhing phun tui anai. -Khua dêh čar ta Phạm Minh Chính tŭ jum Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Brazil. -Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ tŭ jum hơdôm grŭp bơwih ƀong prong ƀơi ƀôn prong Thượng Hải. -Plơi prong Kon Tum pơphun hơdôm bruă jơnum bôh thâo pơsur bruă tuai čuă ngui. -Khua dêh čar Lao pơsit yôm bruă gum hrŏm kơplah wah dua khul grŭp Jơnum min Việt Nam – Lao. -Angle gum hrŏm gir run jar kơmar plĕ trun gơnam gum djru kiăng hloh hăng mrô lu trun ƀơi Gaza.

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 3, lơ 10-04-2024
Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 3, lơ 10-04-2024

VOV4.Jarai – Tơlơi pơhing čơtlăm anai, hrơi 3 lơ 10/04/2024 hmâo hơdôm mơta tơlơi pơhing phun tui anai. -Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ nao pơhmư̆ mông bơkơtuai “Pơplih phrâo bruă bơwih ƀong kơnuk kơna hăng wai lăng ngăn drăp kơnuk kơna ƀơi anom bơwih ƀong Việt Nam hăng Khač”. -Khua mir sir jăng jai dêh čar ta yă Võ Thị Ánh Xuân nao čuă gru grua Anom bruă tơhan kual Dơnung dêh čar hăng Puih kơđông pơgang guai dêh čar Xa Mát (Tây Ninh). -Lăi pơtă tơlơi ia ƀlung đĭ lu gah čơđai muai ƀơi Gia Lai. -Khua dêh čar Japan čuă sit nik dêh čar Mi. -Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga Lavrov bơkơtuai hăng Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Khač ơi Vương Ngh

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 3, lơ 10-04-2024

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 3, lơ 10-04-2024

VOV4.Jarai – Tơlơi pơhing čơtlăm anai, hrơi 3 lơ 10/04/2024 hmâo hơdôm mơta tơlơi pơhing phun tui anai. -Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ nao pơhmư̆ mông bơkơtuai “Pơplih phrâo bruă bơwih ƀong kơnuk kơna hăng wai lăng ngăn drăp kơnuk kơna ƀơi anom bơwih ƀong Việt Nam hăng Khač”. -Khua mir sir jăng jai dêh čar ta yă Võ Thị Ánh Xuân nao čuă gru grua Anom bruă tơhan kual Dơnung dêh čar hăng Puih kơđông pơgang guai dêh čar Xa Mát (Tây Ninh). -Lăi pơtă tơlơi ia ƀlung đĭ lu gah čơđai muai ƀơi Gia Lai. -Khua dêh čar Japan čuă sit nik dêh čar Mi. -Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga Lavrov bơkơtuai hăng Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Khač ơi Vương Ngh

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 2, lơ 09-04-2024
Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 2, lơ 09-04-2024

VOV4.Jarai – Tơlơi pơhing čơtlăm anai, hrơi 2 lơ 09/04/2024 hmâo hơdôm mơta tơlơi pơhing phun tui anai. - Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ bơkơtuai hăng kĭ pơkôl ngă hrŏm hăng Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar Khač, ơi Triệu Lạc Tế. - Khua mir sir jăng jai yă Võ Thị Ánh Xuân nao čuă hăng brơi gơnam kơ tơring čar Tây Ninh. - Grup pơkra hơdăng - Kông ngăn amăng lŏn Việt Nam (TKV) lăi pơthâo bruă hyu ĕp, sem lăng, pơkra hăng mă yua pơtâo čuah thun 2021-2030 ƀơi Dak Nông. - Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga nao čuă sit nik dêh čar Khač. - Kơnuk kơna dêh čar Kur iâu pơthưr kiăng thâo hluh kơ rơnuk rơnua plang internet.

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 2, lơ 09-04-2024

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi 2, lơ 09-04-2024

VOV4.Jarai – Tơlơi pơhing čơtlăm anai, hrơi 2 lơ 09/04/2024 hmâo hơdôm mơta tơlơi pơhing phun tui anai. - Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ bơkơtuai hăng kĭ pơkôl ngă hrŏm hăng Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar Khač, ơi Triệu Lạc Tế. - Khua mir sir jăng jai yă Võ Thị Ánh Xuân nao čuă hăng brơi gơnam kơ tơring čar Tây Ninh. - Grup pơkra hơdăng - Kông ngăn amăng lŏn Việt Nam (TKV) lăi pơthâo bruă hyu ĕp, sem lăng, pơkra hăng mă yua pơtâo čuah thun 2021-2030 ƀơi Dak Nông. - Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga nao čuă sit nik dêh čar Khač. - Kơnuk kơna dêh čar Kur iâu pơthưr kiăng thâo hluh kơ rơnuk rơnua plang internet.

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi sa, lơ 08-04-2024
Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi sa, lơ 08-04-2024

VOV4.Jarai – Tơlơi pơhing čơtlăm anai, hrơi sa lơ 08/04/2024 hmâo hơdôm mơta tơlơi pơhing phun tui anai. - Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar nao pơ Bắc Kinh, pơphun nao čuă sit nik dêh čar Khač. - Kơ-iăng khua dêh čar ơi Trần Hồng Hà mă bruă kiăng bong glăi không phang, ia mơsin ram hyu ƀơi kual lŏn dăo ia krông Cửu Long. - Tơring čar Kon Tum pơphun hrơi ngui tơnă hơbai brơi sang hră čơđai anet. - Dêh čar Australia ƀuăn mă yua rơbêh 45 klăk AUD brơi hơdôm bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral ƀơi kual Thái Bình Dương hăng Ngŏ dơnung Asia. - Dêh čar Angle mut hrŏm akŏ pơjing glông djru khăp pap tui jơlan ia rơsĭ brơi Gaza.

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi sa, lơ 08-04-2024

Tơlơi pơhing phrâo – Hrơi sa, lơ 08-04-2024

VOV4.Jarai – Tơlơi pơhing čơtlăm anai, hrơi sa lơ 08/04/2024 hmâo hơdôm mơta tơlơi pơhing phun tui anai. - Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar nao pơ Bắc Kinh, pơphun nao čuă sit nik dêh čar Khač. - Kơ-iăng khua dêh čar ơi Trần Hồng Hà mă bruă kiăng bong glăi không phang, ia mơsin ram hyu ƀơi kual lŏn dăo ia krông Cửu Long. - Tơring čar Kon Tum pơphun hrơi ngui tơnă hơbai brơi sang hră čơđai anet. - Dêh čar Australia ƀuăn mă yua rơbêh 45 klăk AUD brơi hơdôm bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral ƀơi kual Thái Bình Dương hăng Ngŏ dơnung Asia. - Dêh čar Angle mut hrŏm akŏ pơjing glông djru khăp pap tui jơlan ia rơsĭ brơi Gaza.

Tơlơi pơhing phrâo hrơi năm, lơ 06.04.2024
Tơlơi pơhing phrâo hrơi năm, lơ 06.04.2024

VOV4. Jarai - Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ pơhiăp telephôn hăng Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang gơnong dlông dêh čar Kur ơi Hun Sen - Tơhan pôlih wai lăng ia rơsĭ Việt Nam - India ngă hrŏm pơtŏp tơhan pơgang tơlơi truh ƀơi ia rơsĭ - Ƀôn prong Hồ Chí Minh ngă hrŏm pơđĭ tui anŏ klă bruă ia jrao kual Dap Kơdư - Jơnum Khua ding jum prăk kăk ASEAN tal 28 pơphun ƀơi dêh čar Lao - Giăm 7 klăk čô mơnuih ƀôn sang Hàn Quốc plĕ hră tañ ruah khua pơ ala mơnuih ƀôn sang amăng hrơi blung a

Tơlơi pơhing phrâo hrơi năm, lơ 06.04.2024

Tơlơi pơhing phrâo hrơi năm, lơ 06.04.2024

VOV4. Jarai - Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ pơhiăp telephôn hăng Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang gơnong dlông dêh čar Kur ơi Hun Sen - Tơhan pôlih wai lăng ia rơsĭ Việt Nam - India ngă hrŏm pơtŏp tơhan pơgang tơlơi truh ƀơi ia rơsĭ - Ƀôn prong Hồ Chí Minh ngă hrŏm pơđĭ tui anŏ klă bruă ia jrao kual Dap Kơdư - Jơnum Khua ding jum prăk kăk ASEAN tal 28 pơphun ƀơi dêh čar Lao - Giăm 7 klăk čô mơnuih ƀôn sang Hàn Quốc plĕ hră tañ ruah khua pơ ala mơnuih ƀôn sang amăng hrơi blung a

Tơlơi phrâo hrơi rơma, lơ 05.04.2024
Tơlơi phrâo hrơi rơma, lơ 05.04.2024

VOV4. Jarai - Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính tŭ jum Khua anih jưh pơ ala dêh čar Prang hăng Español. - Jơnum lăi pơthâo kơ tơlơi “Blah dưi Điện Biên Phủ hăng bruă pơjing hăng wai pơgang lŏn ia Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. - Mi jăm ƀuah hơdôm tal kơsung blah gơñăm nao mơnuih djru khăp pap ƀơi Gaza. - Ping gah tơring čar Dak Nông pơphun Jơnum tal 15. - Akŏ bruă pơhlôm rơngai brơi Ukraine yua dêh čar Khač ba tơbiă lĕ lăp djơ̆ hloh.

Tơlơi phrâo hrơi rơma, lơ 05.04.2024

Tơlơi phrâo hrơi rơma, lơ 05.04.2024

VOV4. Jarai - Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính tŭ jum Khua anih jưh pơ ala dêh čar Prang hăng Español. - Jơnum lăi pơthâo kơ tơlơi “Blah dưi Điện Biên Phủ hăng bruă pơjing hăng wai pơgang lŏn ia Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. - Mi jăm ƀuah hơdôm tal kơsung blah gơñăm nao mơnuih djru khăp pap ƀơi Gaza. - Ping gah tơring čar Dak Nông pơphun Jơnum tal 15. - Akŏ bruă pơhlôm rơngai brơi Ukraine yua dêh čar Khač ba tơbiă lĕ lăp djơ̆ hloh.

Tơlơi pơhing phrâo, hrơi pă, lơ 04.04.2024
Tơlơi pơhing phrâo, hrơi pă, lơ 04.04.2024

VOV4. Jarai -Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang ơi Vương Đình Huệ git gai bruă mă amăng khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar khom đing nao jơnum lok 7 pơ anăp -Khua mir sir jăng jai yă Võ Thị Ánh Xuân nao dưm guang bơnga hăng čuh ñang h’ŭ kơ Khua mir sir Hồ Chí Minh ƀơi anih hơkrŭ Định Hóa -Khua mua git gai phun ping gah tơring čar Lâm Đồng jơnum bưp khua mua anom bruă čih tơlơi pơhing -Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi bưp Khua čih pioh khul tơhan NATO -Ƀơi dêh čar Lao pơphun jơnum bơkơtuai “Hneč mă tơlơi gêh găl pơđĭ kyar lơ̆m hrơi mông rŏng lŏn tơnah hơmâo lu tơlơi pơblih ƀu hơđong”

Tơlơi pơhing phrâo, hrơi pă, lơ 04.04.2024

Tơlơi pơhing phrâo, hrơi pă, lơ 04.04.2024

VOV4. Jarai -Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang ơi Vương Đình Huệ git gai bruă mă amăng khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar khom đing nao jơnum lok 7 pơ anăp -Khua mir sir jăng jai yă Võ Thị Ánh Xuân nao dưm guang bơnga hăng čuh ñang h’ŭ kơ Khua mir sir Hồ Chí Minh ƀơi anih hơkrŭ Định Hóa -Khua mua git gai phun ping gah tơring čar Lâm Đồng jơnum bưp khua mua anom bruă čih tơlơi pơhing -Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi bưp Khua čih pioh khul tơhan NATO -Ƀơi dêh čar Lao pơphun jơnum bơkơtuai “Hneč mă tơlơi gêh găl pơđĭ kyar lơ̆m hrơi mông rŏng lŏn tơnah hơmâo lu tơlơi pơblih ƀu hơđong”

Tơlơi pơhing phrâo, hrơi klâo, lơ 03.04.2024
Tơlơi pơhing phrâo, hrơi klâo, lơ 03.04.2024

VOV4. Jarai - Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính git gai jơnum pơtrut tui bruă pơtom hiăp bơwih ƀong huă - Ding kơna Ding jum kơđi čar, Khua gum bruă git gai ping gah, Khua anom pơphun bruă Ping gah yă Trương Thị Mai bưp Khua dêh čar Japan. - Ding jum Kông ngăn lŏn tơnah hăng ayuh hyiăng lŏn adai sem lăng bruă lŏn tơhroh ƀơi ia krông Krông Nô giăm 2 boh tơring čar Dak Lăk, Dak Nông. - Khua mir sir dêh čar Mi ơi Joe Biden pơhiăp telephôn hăng Khua mir sir dêh čar Khač ơi Tập Cận Bình - Khua mir sir dêh čar Êjip ơi El-Sisi đĭ ƀuăn ngă khua rơwang bruă tal 3

Tơlơi pơhing phrâo, hrơi klâo, lơ 03.04.2024

Tơlơi pơhing phrâo, hrơi klâo, lơ 03.04.2024

VOV4. Jarai - Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính git gai jơnum pơtrut tui bruă pơtom hiăp bơwih ƀong huă - Ding kơna Ding jum kơđi čar, Khua gum bruă git gai ping gah, Khua anom pơphun bruă Ping gah yă Trương Thị Mai bưp Khua dêh čar Japan. - Ding jum Kông ngăn lŏn tơnah hăng ayuh hyiăng lŏn adai sem lăng bruă lŏn tơhroh ƀơi ia krông Krông Nô giăm 2 boh tơring čar Dak Lăk, Dak Nông. - Khua mir sir dêh čar Mi ơi Joe Biden pơhiăp telephôn hăng Khua mir sir dêh čar Khač ơi Tập Cận Bình - Khua mir sir dêh čar Êjip ơi El-Sisi đĭ ƀuăn ngă khua rơwang bruă tal 3

Tơlơi pơhing phrâo hrơi dua, Lơ 02.04.2024
Tơlơi pơhing phrâo hrơi dua, Lơ 02.04.2024

VOV4. Jarai -Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính git gai jơnum pơtrut hmar hloh kơčăo bruă hrĕ apui lơtrik 500 kV arăt tal 3 -Ding kơna ding jum kơđi čar, khua gum bruă git gai ping gah, Khua anom pơphun bruă ping gah yă Trương Thị Mai nao čuă hăng mă bruă ƀơi dêh čar Japan -Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak pơtrun hiăp brơi ming pơkra glăi tañ, đing ia hơdjă kơ mơnuih ƀôn sang yua Dêh čar Prang pơdah thâo hăng Khul pơgang tơlơi rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh čar hră pơtrun phrâo kơ Gaza -Khua mir sir dêh čar Êjip đĭ apăn bruă rơwang bruă tal klâo

Tơlơi pơhing phrâo hrơi dua, Lơ 02.04.2024

Tơlơi pơhing phrâo hrơi dua, Lơ 02.04.2024

VOV4. Jarai -Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính git gai jơnum pơtrut hmar hloh kơčăo bruă hrĕ apui lơtrik 500 kV arăt tal 3 -Ding kơna ding jum kơđi čar, khua gum bruă git gai ping gah, Khua anom pơphun bruă ping gah yă Trương Thị Mai nao čuă hăng mă bruă ƀơi dêh čar Japan -Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak pơtrun hiăp brơi ming pơkra glăi tañ, đing ia hơdjă kơ mơnuih ƀôn sang yua Dêh čar Prang pơdah thâo hăng Khul pơgang tơlơi rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh čar hră pơtrun phrâo kơ Gaza -Khua mir sir dêh čar Êjip đĭ apăn bruă rơwang bruă tal klâo

Tơlơi pơhing hăng tơlơi Jarai hrơi sa, lơ 01.04.2024
Tơlơi pơhing hăng tơlơi Jarai hrơi sa, lơ 01.04.2024

VOV4.Jarai: -Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính nao jơnum hrŏm pơƀut bruă mă ngă tui Hră pơtrun mrô 178 kơ pơđi kyar Phú Quốc -Pơkă bruă man pơdong plơi prong Nha Trang jing plơi prong čơkă tuai hyu ngui amăng kual ia rơsĭ dêh čar, jar kmar -Pơtrut bruă pơtô pơblang kơ ia rơsĭ, bul pơtâo plao ia rơsĭ ƀơi kual Dap Kơdư thâo -Jơnum bơkơtuai mơnuih ƀôn sang Việt Nam hơmâo kơnuih hing ang hiam thun 2024 pơphun ƀơi dêh čar Prang -Gơnam djru 400 tơn jing mơnong ƀong huă ba nao laih pơ Gaza

Tơlơi pơhing hăng tơlơi Jarai hrơi sa, lơ 01.04.2024

Tơlơi pơhing hăng tơlơi Jarai hrơi sa, lơ 01.04.2024

VOV4.Jarai: -Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính nao jơnum hrŏm pơƀut bruă mă ngă tui Hră pơtrun mrô 178 kơ pơđi kyar Phú Quốc -Pơkă bruă man pơdong plơi prong Nha Trang jing plơi prong čơkă tuai hyu ngui amăng kual ia rơsĭ dêh čar, jar kmar -Pơtrut bruă pơtô pơblang kơ ia rơsĭ, bul pơtâo plao ia rơsĭ ƀơi kual Dap Kơdư thâo -Jơnum bơkơtuai mơnuih ƀôn sang Việt Nam hơmâo kơnuih hing ang hiam thun 2024 pơphun ƀơi dêh čar Prang -Gơnam djru 400 tơn jing mơnong ƀong huă ba nao laih pơ Gaza