Dak Lăk pơtrut tui tơlơi gơgrong bruă mơ̆ng Anom ngă ƀong hrŏm amăng pơđĭ kyar bơwih ƀong huă mơnuih mơnam
Dak Lăk pơtrut tui tơlơi gơgrong bruă mơ̆ng Anom ngă ƀong hrŏm amăng pơđĭ kyar bơwih ƀong huă mơnuih mơnam

VOV4.Jarai - Ƀrô hrơi ngă lơphet Hrơi anom ngă ƀong hrŏm Việt Nam (11/4/2011-11/4/2024), mơguah lơ 8/4, Khul pơlir hơbit Anom ngă ƀong hrŏm tơring čar Dak Lăk hơmâo pơphun bơbưp hơdor glăi hrơi blan pơđĭ kyar mơ̆ng Anom ngă ƀong hrŏm hăng ba tơbiă hơdră ngă bruă jai hrơi sit nik.

Dak Lăk pơtrut tui tơlơi gơgrong bruă mơ̆ng Anom ngă ƀong hrŏm amăng pơđĭ kyar bơwih ƀong huă mơnuih mơnam

Dak Lăk pơtrut tui tơlơi gơgrong bruă mơ̆ng Anom ngă ƀong hrŏm amăng pơđĭ kyar bơwih ƀong huă mơnuih mơnam

VOV4.Jarai - Ƀrô hrơi ngă lơphet Hrơi anom ngă ƀong hrŏm Việt Nam (11/4/2011-11/4/2024), mơguah lơ 8/4, Khul pơlir hơbit Anom ngă ƀong hrŏm tơring čar Dak Lăk hơmâo pơphun bơbưp hơdor glăi hrơi blan pơđĭ kyar mơ̆ng Anom ngă ƀong hrŏm hăng ba tơbiă hơdră ngă bruă jai hrơi sit nik.

Không phang khŏt ia lu anih ƀơi Gia Lai: Mơnuih ƀôn sang ƀu hơmâo ia yua
Không phang khŏt ia lu anih ƀơi Gia Lai: Mơnuih ƀôn sang ƀu hơmâo ia yua

VOV4.Jarai-Không phang kơsing pah ƀơi Gia Lai ngă hơdôm ară ia krông čroh hnoh, dơnao pơkŏng ia khŏt, không phang ngă lu mơnuih ƀu hơmâo ia yua. Ră anai gong gai ƀon lan hăng gơnong bruă ngă hmua tơring čar Gia Lai hơmâo pok pơhai lui hơdră bruă ječ kiăng pơhlôm brơi ia yua.

Không phang khŏt ia lu anih ƀơi Gia Lai: Mơnuih ƀôn sang ƀu hơmâo ia yua

Không phang khŏt ia lu anih ƀơi Gia Lai: Mơnuih ƀôn sang ƀu hơmâo ia yua

VOV4.Jarai-Không phang kơsing pah ƀơi Gia Lai ngă hơdôm ară ia krông čroh hnoh, dơnao pơkŏng ia khŏt, không phang ngă lu mơnuih ƀu hơmâo ia yua. Ră anai gong gai ƀon lan hăng gơnong bruă ngă hmua tơring čar Gia Lai hơmâo pok pơhai lui hơdră bruă ječ kiăng pơhlôm brơi ia yua.

Hơbơi čin trun nua ngă mơnuih pla ƀơi Gia Lai bưp tơnap
Hơbơi čin trun nua ngă mơnuih pla ƀơi Gia Lai bưp tơnap

VOV4.Jarai – Nua hơbơi čin trun nua dong mơ̆ng akô̆ thun anai, ngă mơnuih pla hơbơi čin ƀơi tơring glông Phú Thiện, tơring čar Gia Lai bưp tơnap.

Hơbơi čin trun nua ngă mơnuih pla ƀơi Gia Lai bưp tơnap

Hơbơi čin trun nua ngă mơnuih pla ƀơi Gia Lai bưp tơnap

VOV4.Jarai – Nua hơbơi čin trun nua dong mơ̆ng akô̆ thun anai, ngă mơnuih pla hơbơi čin ƀơi tơring glông Phú Thiện, tơring čar Gia Lai bưp tơnap.

Lu anom ngă ƀong hrŏm ƀơi Dak Lăk pơtruh nao rai pơkra, ba sĭ gơnam hăng anom bơwih ƀong 
Lu anom ngă ƀong hrŏm ƀơi Dak Lăk pơtruh nao rai pơkra, ba sĭ gơnam hăng anom bơwih ƀong 

VOV4.Jarai - Hơdôm hơbô̆ bruă pơtruh nao rai ngă gêh gal prong biă kơ Anom ngă ƀong hrŏm amăng bruă plai ƀiă huač prăk, pơkra prong, gơnam dưm kơnar, klă, ngă bruă hơđong hăng hơmâo anih blơi sĭ hơđong.

Lu anom ngă ƀong hrŏm ƀơi Dak Lăk pơtruh nao rai pơkra, ba sĭ gơnam hăng anom bơwih ƀong 

Lu anom ngă ƀong hrŏm ƀơi Dak Lăk pơtruh nao rai pơkra, ba sĭ gơnam hăng anom bơwih ƀong 

VOV4.Jarai - Hơdôm hơbô̆ bruă pơtruh nao rai ngă gêh gal prong biă kơ Anom ngă ƀong hrŏm amăng bruă plai ƀiă huač prăk, pơkra prong, gơnam dưm kơnar, klă, ngă bruă hơđong hăng hơmâo anih blơi sĭ hơđong.

Tơring čar Kon Tum hăng Gia Lai pơđĭ tui bruă pơgang glai giăm guai
Tơring čar Kon Tum hăng Gia Lai pơđĭ tui bruă pơgang glai giăm guai

VOV4.Jarai - Bruă koh drôm, blơi sĭ kyâo ča čot giăm guai dua boh tơring čar ăt aka ƀu pơsir đut tơhnal ôh. Anai jing tơlơi pơsit mơ̆ng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Kon Tum hăng Gia Lai ƀơi mông Jơnum pơtŏng glăi bruă ngă tui Tơlơi phiăn ngă hrŏm wai lăng, pơgang glai rưng hăng wai lăng kyâo ƀơi guai dua boh tơring čar hơmâo pơphun tlam lơ 2/4 ƀơi plơi prong Kon Tum, tơring čar Kon Tum.

Tơring čar Kon Tum hăng Gia Lai pơđĭ tui bruă pơgang glai giăm guai

Tơring čar Kon Tum hăng Gia Lai pơđĭ tui bruă pơgang glai giăm guai

VOV4.Jarai - Bruă koh drôm, blơi sĭ kyâo ča čot giăm guai dua boh tơring čar ăt aka ƀu pơsir đut tơhnal ôh. Anai jing tơlơi pơsit mơ̆ng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Kon Tum hăng Gia Lai ƀơi mông Jơnum pơtŏng glăi bruă ngă tui Tơlơi phiăn ngă hrŏm wai lăng, pơgang glai rưng hăng wai lăng kyâo ƀơi guai dua boh tơring čar hơmâo pơphun tlam lơ 2/4 ƀơi plơi prong Kon Tum, tơring čar Kon Tum.

Dak Lak jŭ yap glăi đơ đam, hơmâo hơdră ngă tui Hră pơtrun pơđĭ kyar pla kơphê 
Dak Lak jŭ yap glăi đơ đam, hơmâo hơdră ngă tui Hră pơtrun pơđĭ kyar pla kơphê 

VOV4.Jarai-Dak Lak kiăng lăng glăi tơpă, glăm ba hloh jŭ yap đơ đam lŏn, rơnoh kơphê ră anai kiăng hơmâo jơlan hơdră djơ̆ lăp. Mơ̆ng anun dăp hơdră anom bruă pơkra gơnam sĭ mơdrô, pơdah thâo lu hơdră pơsir djơ̆ găl pơđĭ kyar bruă pla kơphê hơđong kjăp.

Dak Lak jŭ yap glăi đơ đam, hơmâo hơdră ngă tui Hră pơtrun pơđĭ kyar pla kơphê 

Dak Lak jŭ yap glăi đơ đam, hơmâo hơdră ngă tui Hră pơtrun pơđĭ kyar pla kơphê 

VOV4.Jarai-Dak Lak kiăng lăng glăi tơpă, glăm ba hloh jŭ yap đơ đam lŏn, rơnoh kơphê ră anai kiăng hơmâo jơlan hơdră djơ̆ lăp. Mơ̆ng anun dăp hơdră anom bruă pơkra gơnam sĭ mơdrô, pơdah thâo lu hơdră pơsir djơ̆ găl pơđĭ kyar bruă pla kơphê hơđong kjăp.

Jao 100.00 phun anah kyâo pla brơi kơ 200 boh sang anŏ Sedang
Jao 100.00 phun anah kyâo pla brơi kơ 200 boh sang anŏ Sedang

VOV4.Jarai-Ƀrô tal pơwơ̆t glăi pơ plơi rơngôl hlao ia đưm, lơ 27/3, Anom pơtô adoh gah sang hră hrăm bruă adoh suang  dêh čar Việt Nam ngă hrŏm Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Tu Mrông, tơring čar Kon Tum jơnum jao 100.000 phun anah kyâo pla 2 thun laih brơi kơ 200 boh sang anŏ ƀun rin djuai ania Sedang dŏ amăng tơring glông.

Jao 100.00 phun anah kyâo pla brơi kơ 200 boh sang anŏ Sedang

Jao 100.00 phun anah kyâo pla brơi kơ 200 boh sang anŏ Sedang

VOV4.Jarai-Ƀrô tal pơwơ̆t glăi pơ plơi rơngôl hlao ia đưm, lơ 27/3, Anom pơtô adoh gah sang hră hrăm bruă adoh suang  dêh čar Việt Nam ngă hrŏm Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Tu Mrông, tơring čar Kon Tum jơnum jao 100.000 phun anah kyâo pla 2 thun laih brơi kơ 200 boh sang anŏ ƀun rin djuai ania Sedang dŏ amăng tơring glông.

Kơphê jơman dong tal 10 ƀơi Việt Nam thun 2024 dŏ tơguăn bơrơsua blơi mă ƀơi Hà Nội
Kơphê jơman dong tal 10 ƀơi Việt Nam thun 2024 dŏ tơguăn bơrơsua blơi mă ƀơi Hà Nội

VOV4.Jarai-Tal pơplông ĕp kơphê Việt Nam jơman hloh (Việt Nam Amazing Cup 2024) phrâo pơđut hĭ hăng kơphê ba nao pơplông lu hloh. Khul pơphun glăk gir run prap lui tal pơplông rơnuč amăng blan 4 pơ anăp hăng amra pơphun bơrơsua blơi mă ƀơi plơi prong jưh jom Hà Nội, hăng hơdôm ia kơphê jơman mă pri prong hloh amăng tal anai.

Kơphê jơman dong tal 10 ƀơi Việt Nam thun 2024 dŏ tơguăn bơrơsua blơi mă ƀơi Hà Nội

Kơphê jơman dong tal 10 ƀơi Việt Nam thun 2024 dŏ tơguăn bơrơsua blơi mă ƀơi Hà Nội

VOV4.Jarai-Tal pơplông ĕp kơphê Việt Nam jơman hloh (Việt Nam Amazing Cup 2024) phrâo pơđut hĭ hăng kơphê ba nao pơplông lu hloh. Khul pơphun glăk gir run prap lui tal pơplông rơnuč amăng blan 4 pơ anăp hăng amra pơphun bơrơsua blơi mă ƀơi plơi prong jưh jom Hà Nội, hăng hơdôm ia kơphê jơman mă pri prong hloh amăng tal anai.

Ea Kar, Dak Lăk: Prăp hlâo pơpha ia yua amăng bơyan không phang
Ea Kar, Dak Lăk: Prăp hlâo pơpha ia yua amăng bơyan không phang

VOV4.Jarai - Prăp hlâo bruă yua ia, mă yua ia pruih kơ djŏp djuai phun pla, glăk hơmâo djŏp gong gai hăng mơnuih ƀôn sang ƀơi tơring glông Ea Kar, tơring čar Dak Lăk ngă lăp djơ̆. Ia pioh ngă hmua ăt pơhlôm mơn, pơdai bơyang puih phang ƀơi anai ăt dưi “bĕ” adai  không phang mơn.

Ea Kar, Dak Lăk: Prăp hlâo pơpha ia yua amăng bơyan không phang

Ea Kar, Dak Lăk: Prăp hlâo pơpha ia yua amăng bơyan không phang

VOV4.Jarai - Prăp hlâo bruă yua ia, mă yua ia pruih kơ djŏp djuai phun pla, glăk hơmâo djŏp gong gai hăng mơnuih ƀôn sang ƀơi tơring glông Ea Kar, tơring čar Dak Lăk ngă lăp djơ̆. Ia pioh ngă hmua ăt pơhlôm mơn, pơdai bơyang puih phang ƀơi anai ăt dưi “bĕ” adai  không phang mơn.

Jơnum prăp rơmet pơgang hlâo tơlơi truh lŏn adai ngă hăng pơgang bơnư̆ kŏng ia thun 2021-2030, anăp nao thun 2050
Jơnum prăp rơmet pơgang hlâo tơlơi truh lŏn adai ngă hăng pơgang bơnư̆ kŏng ia thun 2021-2030, anăp nao thun 2050

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (21/3), ƀơi Hà Nội, Ding jum bruă hmua hăng pơđĭ kyar ƀôn lan pơphun Jơnum lăi pơthâo Tơlơi pơsit mơ̆ng Khua dêh čar kơ bruă Prăp rơmet hlâo pơgang tơlơi truh lŏn adai ngă hăng bơnư̆ kŏng ia thun 2021-2030, anăp nao truh pơ thun 2050.

Jơnum prăp rơmet pơgang hlâo tơlơi truh lŏn adai ngă hăng pơgang bơnư̆ kŏng ia thun 2021-2030, anăp nao thun 2050

Jơnum prăp rơmet pơgang hlâo tơlơi truh lŏn adai ngă hăng pơgang bơnư̆ kŏng ia thun 2021-2030, anăp nao thun 2050

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (21/3), ƀơi Hà Nội, Ding jum bruă hmua hăng pơđĭ kyar ƀôn lan pơphun Jơnum lăi pơthâo Tơlơi pơsit mơ̆ng Khua dêh čar kơ bruă Prăp rơmet hlâo pơgang tơlơi truh lŏn adai ngă hăng bơnư̆ kŏng ia thun 2021-2030, anăp nao truh pơ thun 2050.