Kon Tum kiăng hơmâo hơdră pơsir djơ̆ lăp bruă kơƀah ơi ia jrao
Kon Tum kiăng hơmâo hơdră pơsir djơ̆ lăp bruă kơƀah ơi ia jrao

VOV4.Jarai - Amăng hơdôm thun giăm anai, bruă lu ơi ia jrao rơkâo pơplih anih mă bruă, pơdơi bruă hăng ƀu dưi ruah ơi ia jrao mă bruă ngă kơ anom bruă ia jrao tơring čar Kon Tum kơƀah mơnuih mă bruă biă. Hrŏm hăng hơdôm hơdră pơsir ječ ƀơi anăp, tơring čar Kon Tum glăk kiăng hơmâo hơdră ngă bruă phara hơjăn amăng pơtô pơjuăt mơnuih mă bruă bơwih brơi bruă ia jrao.

Kon Tum kiăng hơmâo hơdră pơsir djơ̆ lăp bruă kơƀah ơi ia jrao

Kon Tum kiăng hơmâo hơdră pơsir djơ̆ lăp bruă kơƀah ơi ia jrao

VOV4.Jarai - Amăng hơdôm thun giăm anai, bruă lu ơi ia jrao rơkâo pơplih anih mă bruă, pơdơi bruă hăng ƀu dưi ruah ơi ia jrao mă bruă ngă kơ anom bruă ia jrao tơring čar Kon Tum kơƀah mơnuih mă bruă biă. Hrŏm hăng hơdôm hơdră pơsir ječ ƀơi anăp, tơring čar Kon Tum glăk kiăng hơmâo hơdră ngă bruă phara hơjăn amăng pơtô pơjuăt mơnuih mă bruă bơwih brơi bruă ia jrao.

Tơlơi ruă kman djơ̆ tuai ƀơi kual Dap Kơdư tơnap biă mă 
Tơlơi ruă kman djơ̆ tuai ƀơi kual Dap Kơdư tơnap biă mă 

VOV4.Jarai-Mơ̆ng thun 2023 truh ră anai, 2 boh tơring čar Gia Lai hăng Dak Lak jing anih hang amăng tơngia kơ tơlơi ruă kman djơ̆ tuai lu hloh amăng dêh čar ta yua kơ hơmâo na nao mơnuih ƀă kman hŭi rơhyưt anai.

Tơlơi ruă kman djơ̆ tuai ƀơi kual Dap Kơdư tơnap biă mă 

Tơlơi ruă kman djơ̆ tuai ƀơi kual Dap Kơdư tơnap biă mă 

VOV4.Jarai-Mơ̆ng thun 2023 truh ră anai, 2 boh tơring čar Gia Lai hăng Dak Lak jing anih hang amăng tơngia kơ tơlơi ruă kman djơ̆ tuai lu hloh amăng dêh čar ta yua kơ hơmâo na nao mơnuih ƀă kman hŭi rơhyưt anai.

Ruă pơtuk lao lok glăi ngă sat kơ tơlơi suaih pral mơnuih ruă
Ruă pơtuk lao lok glăi ngă sat kơ tơlơi suaih pral mơnuih ruă

VOV4.Jarai - Việt Nam glăk hơmâo lu tui mơnuih ruă lao, biă ñu ruă lao lok nao lok rai, mơnuih ruă mơñum jrao ƀu mut jai hrơi lu tui. Tơlơi ruă anai lok nao lok rai ngă răm ƀăm kơ tơlơi suaih pral biă. Tơlơi čih ƀơi yŭ anai lăi nao tơlơi hơmâo sit nik ƀơi Dak Lăk.

Ruă pơtuk lao lok glăi ngă sat kơ tơlơi suaih pral mơnuih ruă

Ruă pơtuk lao lok glăi ngă sat kơ tơlơi suaih pral mơnuih ruă

VOV4.Jarai - Việt Nam glăk hơmâo lu tui mơnuih ruă lao, biă ñu ruă lao lok nao lok rai, mơnuih ruă mơñum jrao ƀu mut jai hrơi lu tui. Tơlơi ruă anai lok nao lok rai ngă răm ƀăm kơ tơlơi suaih pral biă. Tơlơi čih ƀơi yŭ anai lăi nao tơlơi hơmâo sit nik ƀơi Dak Lăk.

Gia Lai hơmâo dong sa boh sang ia jrao pơdong hơjăn 300 boh sưng
Gia Lai hơmâo dong sa boh sang ia jrao pơdong hơjăn 300 boh sưng

VOV4.Jarai- Sang ia jrao Hùng Vương Gia Lai phrâo pok mă bruă. Anai lĕ sang ia jrao pơdong mă hơjan tal 2 amăng tơring čar.

Gia Lai hơmâo dong sa boh sang ia jrao pơdong hơjăn 300 boh sưng

Gia Lai hơmâo dong sa boh sang ia jrao pơdong hơjăn 300 boh sưng

VOV4.Jarai- Sang ia jrao Hùng Vương Gia Lai phrâo pok mă bruă. Anai lĕ sang ia jrao pơdong mă hơjan tal 2 amăng tơring čar.

Dak Lăk pơphun jơnum prong Hrơi rŏng lŏn tơnah pơgang ruă lao (pơtuk drah)
Dak Lăk pơphun jơnum prong Hrơi rŏng lŏn tơnah pơgang ruă lao (pơtuk drah)

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 22/3, Gơnong bruă ia jrao tơring čar Dak Lăk pơphun Jơnum prong čơkă Hrơi rŏng lŏn tơnah pơgang ruă lao.

Dak Lăk pơphun jơnum prong Hrơi rŏng lŏn tơnah pơgang ruă lao (pơtuk drah)

Dak Lăk pơphun jơnum prong Hrơi rŏng lŏn tơnah pơgang ruă lao (pơtuk drah)

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 22/3, Gơnong bruă ia jrao tơring čar Dak Lăk pơphun Jơnum prong čơkă Hrơi rŏng lŏn tơnah pơgang ruă lao.

Dak Lak gir run tlâ̆o vaccine brơi rơbêh 70% asâo, eo kiăng pơgang kman djơ̆ tuai
Dak Lak gir run tlâ̆o vaccine brơi rơbêh 70% asâo, eo kiăng pơgang kman djơ̆ tuai

VOV4.Jarai-Ƀơi anăp kơ tơlơi tơnap tap mơng kman djơ̆ tuai, amăng hrơi blan laih rơgao lơm aka ƀu truh 3 blan akŏ thun hơmâo laih 4 čô mơnuih djuai yua djơ̆ tuai, yang hrơi tlam lơ 20/3, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak pơphun jơum lăng nao rai mơng ataih kiăng lăng glăi bruă pơgang kman djơ̆ tuai ƀơi hlô rông amăng tơring čar.

Dak Lak gir run tlâ̆o vaccine brơi rơbêh 70% asâo, eo kiăng pơgang kman djơ̆ tuai

Dak Lak gir run tlâ̆o vaccine brơi rơbêh 70% asâo, eo kiăng pơgang kman djơ̆ tuai

VOV4.Jarai-Ƀơi anăp kơ tơlơi tơnap tap mơng kman djơ̆ tuai, amăng hrơi blan laih rơgao lơm aka ƀu truh 3 blan akŏ thun hơmâo laih 4 čô mơnuih djuai yua djơ̆ tuai, yang hrơi tlam lơ 20/3, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak pơphun jơum lăng nao rai mơng ataih kiăng lăng glăi bruă pơgang kman djơ̆ tuai ƀơi hlô rông amăng tơring čar.

Gơgrong hlâo kiăng thâo hăng pơjrao tañ tơlơi ruă bơbrŭ tơsâu
Gơgrong hlâo kiăng thâo hăng pơjrao tañ tơlơi ruă bơbrŭ tơsâu

VOV4.Jarai – Tơlơi ruă bơbrŭ tơsâu lĕ tơlơi ruă juăt bưp gah đah kơmơi. Anai ăt lĕ tơlơi đing nao mơ̆ng lu adơi amai, yua kơ tui mrô yap mơ̆ng Khul wai lăng tơlơi ruă bơbrŭ asar đơ đam rŏng lŏn tơnah, thun 2018, Việt Nam hmâo 15.000 čô mơnuih ruă bơbrŭ tơsâu, dưm dưm hăng mrô 9,2% hăng rơbêh kơ 6.000 čô mơnuih djai yua kơ tơlơi ruă anai. Khă lu samơ̆ tơlơi ruă dưi pơjrao suaih tơdah thâo tañ hăng pơjrao hmao tlôn. Yua anun, bruă gơgrong hlâo thâo tañ tơlơi ruă bơbrŭ tơsâu jing yôm phăn biă amăng bruă pơđĭ tui bôh tơhnal pơjrao ăt kah hăng pơgang hlôm hlâo tơlơi ruă anai.

Gơgrong hlâo kiăng thâo hăng pơjrao tañ tơlơi ruă bơbrŭ tơsâu

Gơgrong hlâo kiăng thâo hăng pơjrao tañ tơlơi ruă bơbrŭ tơsâu

VOV4.Jarai – Tơlơi ruă bơbrŭ tơsâu lĕ tơlơi ruă juăt bưp gah đah kơmơi. Anai ăt lĕ tơlơi đing nao mơ̆ng lu adơi amai, yua kơ tui mrô yap mơ̆ng Khul wai lăng tơlơi ruă bơbrŭ asar đơ đam rŏng lŏn tơnah, thun 2018, Việt Nam hmâo 15.000 čô mơnuih ruă bơbrŭ tơsâu, dưm dưm hăng mrô 9,2% hăng rơbêh kơ 6.000 čô mơnuih djai yua kơ tơlơi ruă anai. Khă lu samơ̆ tơlơi ruă dưi pơjrao suaih tơdah thâo tañ hăng pơjrao hmao tlôn. Yua anun, bruă gơgrong hlâo thâo tañ tơlơi ruă bơbrŭ tơsâu jing yôm phăn biă amăng bruă pơđĭ tui bôh tơhnal pơjrao ăt kah hăng pơgang hlôm hlâo tơlơi ruă anai.

Khua Sang ia jrao abih pran jua hăng bruă mă
Khua Sang ia jrao abih pran jua hăng bruă mă

VOV4.Jarai – Abih pran jua, hur har mă bruă, 20 thun rơgao, Hrăm gah bruă wai lăng drơi jăn pran jua Nguyễn Thị Hiền – Khua Sang ia jrao să Ea Kiết, tơring glông Čư̆ Mgar, tơring čar Dak Lak pơhrăm na nao pran jua pô, hrăm tui klă pioh pơđĭ tui bôh thâo mă bruă. Ñu hmâo jing laih gru ba jơlan hlâo sa čô ơi ia jrao abih pran jua hăng mơnuih ruă, dưi hmâo ƀing gŏp hăng neh wa ƀơi anai pơpŭ bơni kiăng khăp.

Khua Sang ia jrao abih pran jua hăng bruă mă

Khua Sang ia jrao abih pran jua hăng bruă mă

VOV4.Jarai – Abih pran jua, hur har mă bruă, 20 thun rơgao, Hrăm gah bruă wai lăng drơi jăn pran jua Nguyễn Thị Hiền – Khua Sang ia jrao să Ea Kiết, tơring glông Čư̆ Mgar, tơring čar Dak Lak pơhrăm na nao pran jua pô, hrăm tui klă pioh pơđĭ tui bôh thâo mă bruă. Ñu hmâo jing laih gru ba jơlan hlâo sa čô ơi ia jrao abih pran jua hăng mơnuih ruă, dưi hmâo ƀing gŏp hăng neh wa ƀơi anai pơpŭ bơni kiăng khăp.

Ƀing nai ia jrao hlăk ai Dak Lak djru khăm pơjrao yua tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih
Ƀing nai ia jrao hlăk ai Dak Lak djru khăm pơjrao yua tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih

VOV4.Jarai- Amăng thun blan laih rơgao, hrŏm hăng ƀing buh ao mơtah hyu gum djru, ƀing buh ao kô̆ lĕ ƀing ơi ia jrao dŏ hlăk ai ăt juăt hyu khăm pơjrao mơn, tơlơi anai ngă pơđao pran jua mơnuih ƀôn sang, sit biă ñu ƀơi hơdôm kual ataih, asuek, kual tơnap tap amăng tơring čar Dak Lak.

Ƀing nai ia jrao hlăk ai Dak Lak djru khăm pơjrao yua tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih

Ƀing nai ia jrao hlăk ai Dak Lak djru khăm pơjrao yua tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih

VOV4.Jarai- Amăng thun blan laih rơgao, hrŏm hăng ƀing buh ao mơtah hyu gum djru, ƀing buh ao kô̆ lĕ ƀing ơi ia jrao dŏ hlăk ai ăt juăt hyu khăm pơjrao mơn, tơlơi anai ngă pơđao pran jua mơnuih ƀôn sang, sit biă ñu ƀơi hơdôm kual ataih, asuek, kual tơnap tap amăng tơring čar Dak Lak.

Dak Lak: Gơnong bruă ia jrao đing nao pơsir bruă pơmut mơnuih mă bruă, ia jrao, gơnam yua gah ia jrao amăng bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang
Dak Lak: Gơnong bruă ia jrao đing nao pơsir bruă pơmut mơnuih mă bruă, ia jrao, gơnam yua gah ia jrao amăng bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang

VOV4.Jarai-Ƀrô tal hơdor glăi 69 thun hrơi pơpŭ nai ia jrao Việt Nam, tom brơi (27/2), gơnong bruă ia jrao tơring čar Dak Lak pơphun jơnum kiăng hơdor glăi thun blan hing ang mơng gơnong bruă ia jrao amăng khăm pơjrao, bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang hơdôm thun laih rơgao.

Dak Lak: Gơnong bruă ia jrao đing nao pơsir bruă pơmut mơnuih mă bruă, ia jrao, gơnam yua gah ia jrao amăng bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang

Dak Lak: Gơnong bruă ia jrao đing nao pơsir bruă pơmut mơnuih mă bruă, ia jrao, gơnam yua gah ia jrao amăng bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang

VOV4.Jarai-Ƀrô tal hơdor glăi 69 thun hrơi pơpŭ nai ia jrao Việt Nam, tom brơi (27/2), gơnong bruă ia jrao tơring čar Dak Lak pơphun jơnum kiăng hơdor glăi thun blan hing ang mơng gơnong bruă ia jrao amăng khăm pơjrao, bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang hơdôm thun laih rơgao.