Tết Chôl Chnăm Thmây di urang bangsa Khmer thun 2020 jaik tal, lac meng harei 13 tal harei 16 bilan 4. Dom tỉnh hu rilo urang bangsa Khmer daok caga peih bruk raok Tết ka mikva piah gam khik ramik hu ilamu meng kan, gam ba gauk pacang caga jit ruak Covid-19.

Uan raok Tết bangsa gam pacang caga Covid-19

 

  Sóc Trăng lac tỉnh hu ralo bhap bini bangsa Khmer daok. Piah caga ka mikva Khmer taduan raok Tết bangsa dalam tuk pacang caga jit Covid-19 daok dalam tuk brei ngak catang, UB bhap bini tỉnh hu payua harak ka dom acar, ong bhik saong tăng ni, phật tử uan raok Tết bui sambai min oh peih ngak praong, oh pataom ralo manuac. Gam saong karja palei, Hoà thượng Tăng Nô – Phó akok kapol Thường trực Kapol jum patom sư sãi anit taneh ia tỉnh Sóc Trăng brei thau: Langiu di bruk payua công văn, Hoà thượng hu ndem meyai tapa phone saong ndem angaok dom harak mbao, rayo papar sap papar binguk iew kakei bhap bini phật tử brei ngak siam bruk pacang caga jit ruak Covid-19. Hòa thượng Tăng Nô hu panuac kakei dom trụ trì saong Mban quản trị baha brei pathau khan jak ba mikva phật tử ngak njauk tui dom quy định ka bruk pacang jit. Bhap bini phật tử brei ngak dat cambat amuk kei pak sang, khol drei daok labik halei salamat di abih, meda taduan hu patuah siam di abih.

Akok UB bhap bini tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải brei thau, tỉnh hu tacei dom sở dom gah, brei pato tacei, jak ba mikva brei padeih abih dom adat di agama, oh nao mai tadhau ayuh Tết; jak ba mikva uan raok Tết Chôl Chnăm Thmây pak sang dalam salamat saong patak pataom. Mban bangsa hu tacei pato cambaic laic bruk uan raok Tết  Chôl Chnăm Thmây dalam bhap bini bangsa Khmer, khik kajap siam mekre salamat abih ka bruk pacang caga jit Covid-19.

Daok di tỉnh Bạc Liêu, Phó akok UB bhap bini tỉnh, ông Vương Phương Nam birau hu var ngak bruk saong dom sư sãi, trụ trì dom baha Khmer dalam tỉnh ka bruk raok Tết Chôl Chnăm Thmây thun 2020 di bol bhap Khmer. Tui nan, tỉnh oh padang dom kapol nao riavang saong tadhau ayuh Tết dom baoh baha yau dom thun dahlau diah; tui nan caong khin dom sư sãi, trụ trì dom baha pambuak bruk pacang caga jit Covid-19.

Ngan saong tỉnh Kiên Giang lac labik taphia negar Campuchia, thau lac jit ruak Covid-19 daok rah tabiak khang, meng akaok bilan 3 thun 2020, karja palei hu pambuak bruk saong Kapol jum pataom sư sãi anit taneh ia tỉnh tacei pato peih bruk uan raok Tết Chôl-Chnăm-Thmây thun 2020 di bol bhap Khmer dalam tỉnh.

Tui Hoà thượng Danh Đổng, Akok Kapol jum pataom sư sãi anit taneh ia tỉnh Kiên Giang, kayua tỉnh daok taphia negar yau nan ye Mban Thường trực Kapol jum pataom sư sãi anit taneh ia hu jao brei Kapol jum pataom sư sãi huyện, ban, dom ong bhik trụ trì dom baha tui iek tani tanat bruk di bhum palei drei, anak meta padeih bruk brei ka urang nao ngak adat agama pak negar langiu jeng yau oh tuan raok urang negar langiu tame mai ngak adat. Hoà thượng Danh Đổng brei thau: “ Taong abih khol drei ngak hu dom bruk yau nan meda ba mai haniem phol, siam mekre akaok thun ka bhap bini raha”./.

Urang lang: Aí Nghiêm 11/04/2020

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân