Meng thun 2016, tỉnh Bình Thuận hu ba tabiak bruk lac tal harei 1/7/2019 lac tuk vak puac abih peih bruk paduan ba dom labik ngak kong, tiểu thủ công nghiệp song labik ngak nerak tasuak tabiak truh labik daok di bhap bini. Min tal urak ni tame bilan 10 thun 2019, lac tapa 3 bilan bo oh ka panduan hu labik ngak halei. Anak meta mboh lac, tavak tavaiy ni mai meng gah karja song gah bhap bini. Kadha vak di Văn Thuận – urang pambuak bruk haong rayo sap ndom VN daok di ban raya HCM:

Dom cơ sở pak ni ngak nerak tasuak tal lam môi trường labik dok di bhap bini 

 

  Hu labaih 20 thun ngak bruk chế tác kim loại, saai Nguyễn Văn Ưa (phường Phú Trinh, ban sit Phan Thiết) brei thau, bilan 5/2019, saai taduan hu harak di UBND phường Phú Trinh brei thau cơ sở di saai lac sa dalam 41 cơ sở njauk panduan ba tabiak truh  labik dân cư dalam mbang ka 1/2019 di ban Phan Thiết. Jeng tui harak khan ni, tukvak puac di abih lac tal abih harei 20/11/2019, dom cơ sở dok dalam angan njauk panduan salih  labik ngak bruk. Min, saai Ưa suh sah lac: “Hulin mboh hu labik oh ka lagaih lac tukvak jhui darah samar tui hatai bo brei hu jalan nao ka nyu njauk. Ka 2 lac urak ni labik ngak di khol hulin dok tani tanat,urak ni njauk buh tabiak sa pok jien prong”.

   Piah khik caga môi trường dalam bruk patagok công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, bilan 10/2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (mbang XIII) patabiak Sarak ka 08 thun 2016 ka patagok công nghiệp–tiểu thủ công nghiệp tal thun 2020, pamong tal thun 2025. Tui nan, tukvak puac di abih tal harei 01/7/2019 dom puk palei brei ba dom labik ngak kong-tiểu thủ công nghiệp, labik ngak nerak tasuak dok ngak bruk dalam labik dân cư tame dom khu, cụm công nghiệp. Patui di nan, UBND tỉnh Bình Thuận patabiak Quyết định ka 1609/QĐ-UBND harei 15/6/2017 ka bruk quy hoạch dom labik ngak kong, dịch vụ piah panduan ba dom cơ sở sản xuất, dịch vụ dok dalam dom labik  dân cư đô thị di ban  Phan Thiết song ban sit  Lagi.

Min, tal urak ni tapa tuk vak puac abih bo Tỉnh uỷ Bình Thuận ba tabiak lac tal harei 01/7/2019 brei ngak salah bloh min dom puk palei dalam  tỉnh jeng dok having akaok dalam bruk panduan ba. Di Phan Thiết, tui kuhria mboh tal abih bilan 9/2019, hu 196 cơ sở ngak kong, tiểu thủ công nghiệp, labik dịch vụ njauk panduan ba. Tal urak ini bharau hu 4 labik tut angan pah  taneh di  Khu công nghiệp Phan Thiết tuk vak ka  2 piah panduan nao ; 4 cơ sở padeih ngak, 1 cơ sở salih bruk. Dok veik hadom jeng daok ngak bruk yaok harei. Di ban sit  Lagi, tui kuhria mboh hu  190 cơ sở, boh sang sản xuất, pablei salih, dịch vụ (ngka kaya ikan, gia công cơ khí, hàn xì, mộc…) ngak jhak tal môi trường. Min tal urak ni, Lagi oh ka hu cơ sở halei panduan nao.

Tui duah thau di khol hulin, bruk peih ngak sarak panduan ba  dom labik ngak kong - tiểu thủ công nghiệp, labik dịch vụ ngak nerak di  Bình Thuận suai damuai lac kayua tavak tavaiy, kan kandah mai meng karja song po labik ngak. Dom labik ngak rilo meng lac oh ka khin nao, dok  “mong iek gauk piah ngak”. Ong Vũ Đình Tuấn – Po labik in ấn quảng cáo di ban Phan Thiết ndom lac“Hulin njauk hatai song bruk khik ramik  hacih saat  môi trường, khik caga siam mekre ka labik daok di bhap bini. Min, njauk palih ruah dom  doanh nghiệp halei ngak nerak  ye panduan nao, dok dom  doanh nghiệp halei bo takik nerak, oh kanyah jhak tal môi trường meda palih ruah brei daok veik”.

Gah karja, sa dalam dom tavak tavaiy prong di abih urak ni lac tỉnh Bình Thuận oh ka patabiak tanut  brei thau cơ sở halei nerak  môi trường dalam labik dân cư. Bruk padang angan dom cơ sở panduan ba anak meta jeng tui pasang iek rah tapa di Phòng Tài nguyên – Môi trường saong tui panuac di UBND dom  phường, xã. Ong Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch UBND ban sit Phan Thiết brei thau: “Piah ba mbuan lagaih ka bruk panduan ba ye ban  Phan Thiết hu panuac caong dom đơn vị di Tỉnh samar sangka duah thau, patabiak sarak dong panduan ba piah dom cơ sở sahaneng hatai panduan nao. Ka dua tra lac tabiak tanut  nerak piah mikva tui nan panduan ba siam jang”.

Meda lac, bruk panduan ba dom labik ngak kong, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngak jhak tal môi trường tabiak truh labik dân cư di  Bình Thuận dok gaok rilo kan kandah, min tavak tavaiy di abih lac oh ka hu tanut cambaih laih piah thau cơ sở halei ngak nerak  môi trường song njauk panduan nao. Yau nan ye, anka meta, tỉnh Bình Thuận njauk tabiak tanut ni  piah ka dom puk palei dalam tỉnh iek tui nan bo ngak tui, dahlau di tuk pandar tal dom jalan daong karei karei./.

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân