Bộ đội biên phòng peih ngak harei pataom ilamu

  Ong Nguyễn Văn Tấn, rong ikan  bè di bhum tapen negar  Giang Thành bahrau hu dom urang lin đồn biên phòng Phú Mỹ mai tal sang rivang, tangi sua  bruk ngak mbang song tacei pato ong pagam ứng dụng Bluezone piah pacang caga jit Covid-19. Ong Ba Tấn khan lac: “Tuk sang hulin ba bè ikan mai palei Trà Phô (Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang) jeng lac tuk  đồn biên phòng Phú Mỹ padang bilai piah pacang caga  Covid-19. Langiu di bruk pasiang iek, pacang cakak, tuk lahaiy dom cei dong khol hulin dalam bruk iek glang tapol ikan rong . Saong daok hu dong ka mikva thau dom adat hukum pambuak tal bruk nao mai ngak mbang, pablei salih di labik tapen negar , dom jalan pacang caga jit Covid-19”.

Thau lac “Đồn lac sang, jalan negar lac palei negar, mik va dom bangsa takik lac adei saai ralow darah”, dom urang lin  biên phòng tỉnh Kiên Giang tuk halei jeng kak kajap talei rohim hong bhap bini bhum tapen negar, meng dom bruk sit yau gam mbang gam dok, ndom sa sap song gauk tal dom bruk yau iek glang pren yava, bruk ngak mbang pablei salih, padang sang danaok, bruk lakhah caga, metai lahik.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Chính trị viên Đồn biên phòng Phú Mỹ brei thau: bruk pathau khan jak ba bhap bini di  di  đơn vị hu peih ngak tui jalan au Yuan lac "bốn cùng, ba bám". Urang jakar, urang lin  klah rabha kan kandah song bhap bini, padang ngak  "Boh sang ka urang kan kathaot labik tapen negar", dong bhap bini tagok  kinh tế; ba dom danak dak  palahik bruk oh thau akhar haroh, iek glang pren yava bhap bini song dom bruk ilamu - xã hội mai song mik va bhum tapen negar…

Sa dalam dom bruk ngak hu makna di  bộ đội biên phòng ba mai kein lagaih cambaih laih  ka mik va bhum tapen negar lac  gom điện truac hadah jalan di palei  Xà Xía dalam xã Mỹ Đức.

Jalan bhum tapen negar atah labaih  1.100m, hu  22 boh sang daok rah tui 2 gah jalan, rilo meng lac mik va bangsa Khmer. Jalan gom truac hadah  jalan kayua urang jakar urang lin  Đồn biên phòng pabah mbang dunya  Hà Tiên ngak, hu tuac hadah meng  18 tuk meteh  beir harei tal  6 tuk mesup, dong ka bhap bini nao mai mbuan lagaih , an ninh trật tự hu khik kajap song dom bruk radeih paoh gauk jeng takik hu. Bruk njauk biai nan lac, jien ngak danak dak “Truac hadah jalan tapen negar” labaih 60 triệu đồng, hu kaoh tabiak meng kadung jien patagok bruk ngak mbang di đơn vị.

Meng thun 2016 mbiah tal ni, dom urang lin Biên phòng di Kiên Giang hu peih ngak rilo bruk meng palao kaoh tal jalan tapen negar mbaok haluk. Dom bruk ngak hu pren pambak karei njauk ndom tal danak dak "Pok takai adei tal sang bac " di Đồn biên phòng Phú Mỹ; "Jeik brah anit ranam" di Đồn biên phòng pabah mbang dunya Giang Thành; "Xã hội hóa bruk padam pui jalan krong" di Đồn biên phòng Tây Yên; "Pathau khan mik va tong ikan tasik hu mbaok tame bac  mek bằng thuyền trưởng, máy trưởng piah tong chap angaok krong ribong " di  Ban chỉ huy Biên phòng pambah lamnge Dương Đông”;  “Padang kapul kapan gaiy siam mekre ” di  Đồn biên phòng Gành Dầu.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ đội biên phòng Kiên Giang ndom lac: Ngan song dom urang lin Biên phòng Kiên Giang, hu mbaok  patagok kinh tế - xã hội, patruh eik patrun kathaot  di bhum tapen negar  oh lac sa dalam dom bruk chính trị prong, bo nan jeng lac bruk ngak piah thau dar phol mik va dom bangsa takik  bhum tapen negar  hu kak kajap haong  bộ đội biên phòng tỉnh, khik caga khang kajap quyền ngak po taneh ia, siam mekre jalan tapen negar, jang yau bhum tasik pulao di taneh ia./.

Urang lang: Hanipha- 14/9

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân