Mì mbang chip lac janih pandap mbang samar hu menuac sia biak takre, abih di nyu nan lac urang daok ranaih. Dalam dom mbang hu bala meng langik tasik, rilo menuac blei mì tôm piah mbang. Min pandap mbang ini mbuan jhak ka prein yava. Kadha ndom oh haong pandap mbang oh hacih adit ini, kol dahlak likau khan 11 kadha oh siam ka prein yava meng mì mbang chip:

-Takik chất xơ saong protein: Mì mbang chip lac sa janih pandap mbang hu ngak bloh, takik chất xơ saong protein, nan ye nyu meda ngak ka drei tagok kilo.

-Ba tal bruk trao đổi chất: Tapa roh duah mboh lac dom urang kumei pandar mì mbang chip meng 2 mbang tagok yaok adit mbuan njauk hội chứng trao đổi chất.

-Ngak meng tapung maida: Mì mbang chip hu ngak meng tapung maida – sa janih tapung brah chai klik, tinh luyện saong hu tẩy patih. Maida biak jhak ka prein yava kayua nyu hu bak chất bảo quản saong oh hu yaom gah dinh dưỡng.

-Hu limek oh siam: Mì mbang chip hu biak rilo axit béo hòa tan saong chất béo chuyển hóa jhak ka prein yava. Nyu daok hu menyek, saradang,  si-rô saradang saong chất tạo vị jhak ka pren yava.

-Rilo sara: Mì mbang chip hu rilo sara natri jhak ka dom menuac  nhạy cảm haong sara. Mì mbang chip meda ngak brei tagok darah saong dom ruak gah tim mạch.

-Takik njom dưỡng chất: Dom uraniah mbang mì mbang chip meda patrun patakik prein njom tame dom dưỡng chất meng pandap mbang siam.

-Mbuan ba tal talabuh: Urang kumei metian jhui mbang mì mbang chip kayua nyu mead ngak brei talabuh saong oh siam ka anek kamar dalam tian.

-Lamek labaih kilo: Mì mbang chip meda ngak brei lamek labaih kilo kayua hu rilo chất béo haong sara, ba tal bruk pataom ia dalam rup pabhap. Mbang mì rilo meda ngak ka drei tagok kilo samar jang.

-Hu Propylene Glycol: Mì mbang chip hu propylene glycol, 1 janih daong ngak ka rak mì oh thu. Tuk njom tame dalam rup, janih ini nyu pataom veik dalam baoh hatai, dalam gan saong thận, meng nan nyu ngak khut hệ miễn dịch./.

Urang lang: M.Phương -15/3

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân