Urang kan hu dong brei limo piah truh eik patrun kathaot 

5 thun dahlau, muk  Phạm Thị Oanh (dok di  xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) oh sahneng tal bruk meda ngak hu sa boh sang ka drei, anek bhik hu bac daa ginup abih. Muk Oanh brei thau, bruk  salih rai di muk lac meng hu sarak di karja brei ka sang kan kathaot hu mesraiy phun jien. Taphia bruk hu mesraiy phun jien, mik va dok hu khan brei thau dom jalan ngak mbang piah patagok kinh tế boh sang. Tal thun 2017, sang muk  Oanh tabiak truh hu angan boh sang kathaot

  “Sang hu mesraiy phun jien karja  piah hu pren yam tagok . Dahlau deih oh hu sang dok haong sang  muk , nao duan katak cao su, urak ni hu jien ngak sang sit. Hu sang siam mekre ye akaok sahneng jeng hadah meng nao ngak bruk, patak pataom meng bruk sit tal prong, ye lavik lavik nyu labaih”

Angaok jalan yam tagok tabiak truh kan kathaot, sang ong  Mai Huy Đồng (dok di xã Tân Hiệp, ban sit Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) biak thau bruk anit ranam di pakat  ủy Đảng, karja pak ni. Ndom tal dom thun bilan kan kandah, ong Đồng brei thau, 2 duik pasang oh hu bruk ngak tani tanat, bo daok rong 4 urang anek mbang bac yau nan ye kan kandah jeng dok kan kandah. Patuah lac, sang hu karja dong brei tame danak dak limo menek, hu mesraiy phun jien. Hu jalan ngak mbang ngan song sang ong  Đồng nan lac bruk haniem phol biak prong:

“Hu bruk sangka di karja, khol hulin taduan hu sa drei limo piah rong. Tapa nan, rai duik jeng hu tani tanat. Khol hulin kham merat tabiak truh kan kathaot”

Lingiu di bruk dong ka urang kan kathaot mesraiy phun jien, Bình Dương dok hu peih ngak sarak dong ka urang kan bac megru bruk ngak brei saoh, dong duah bruk ngak, meng nan dong ka urang paglong akaok sahneng  dalam bruk ngak mbang pala drak pablei salih piah tabiak truh kan kathaot.

Meng jalan ngak hadah krah, pandar siam dom sarak di Đảng, hukum di karja, thun  2006, Bình Dương oh dok boh sang kathaot  tui tanut  Trung ương. Thun 2010, Bình Dương brei tagok tanut  kan kathaot glong jang 2 mbang dut song negar , thun  2013, tagok tanut kan kathaot mbang ka 2. Tal urak ni, tanut kanthaot di Bình Dương glong jang  1,7 mbang dut song tanut Trung ương.

Tanut kan kathaot hu patagok jeng hu makna lac  tỉnh meda hu rilo boh sang kan kathaot, sang jiak si kan kathaot. Min, meng dom sarak patrun kathaot siam lagaih, urak ni Bình Dương tok dok  3.800 sang kathaot, samu 1,31% dom sang bhap bini. Tui urang ngak praong pan akaok tỉnh Bình Dương, bruk patrun kathaot siam lagaih lac meng hu pasang iek song duah thau cambaih laih makna ba tal kan kathaot, piah hu jalan dong ka urang tapa truh kathaot. Langui di bruk dong meng pandap panda ye dok pachreih ba meng hatai sahneng jeng lac jalan ngak hadah krah di tỉnh ni. Tapa dom bruk ngak  yau “Sa urang jakar tui iek sa bhoh sang kathaot”, “Urang jakar, urang đảng dong ka boh sang kathaot”… urang jakar, urang đảng gam song urang kan kathaot yam tapa kan kandah.

Lac labik padang bruk “Urang jakar, urang đảng dong ka boh sang kan”, ong Phạm Văn Thành, Phó bí thư phường Đông Hòa, ban sit Dĩ An khan lac, meng thun  2018 mbiah tal ni, tapa jalan ngak ni hu dong ka  40 boh sang tabiak truh kan kathaot, 29 boh sang tabiak truh sang jiak kathaot:

“Bruk ngak ni dok padang hu talei pambuak bruk, hatai jia di bhap bini tame urang jakar, urang  Đảng song pakat  ủy karja. Ni jeng lac jalan ngak siam lagaih piah ka urang jakar, urang Đảng patagok siam bruk pathau khan , jak ba rahra ngak tui sarak di Đảng hukum di karja, ba dom sarak di  Đảng tame dalam rai duik hu siam mekre”

Piah ka urang kan kathaot oh dok veik gah lukuk, dalam tuk vak anak tal  2021-2025, langui di bruk patrun kathaot tui jalan rilo gah bo tỉnh batabiak , Bình Dương dok iek tui tanut prong, piah ngak habar ka urang kan hu pandar dom dịch vụ xã hội yau : y tế, patao pakai, sang dok, ia hacih, thau hu khaw tin… Ong Hà Minh Trung, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương lac:

  “Bruk patrun kathaot daok hu peih ngak saong pambak praong dom bruk ngak mbang, dong duah bruk ngak siam lagaih ka urang kan, salih bahrau bruk pato bruk ngak gam song duah bruk ngak. Pambuak bruk song Mặt trận negar  peih bruk pakacah gauk anit ranam taneh ia yau bruk yaok kapul nyaom, menuac urang dong ka boh sang kan”

Meda ndom lac, bruk ngak hu dalam patrun kan kathaot khang kajap yau nan lac meng hu Bình Dương thau pandar siam sarak batabiak, hadah krah dalam jalan ngak, min prong di abih lac bhap bini pak ini tuk halei jeng kham merat yam tagok piah tabiak truh angan “ boh sang kan kathaot”./.

Urang lang : Hanipha -16/10 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân