Dom adei urang bangsa hu saai bộ đội iek glang 

Njaom tame dalam rup jalan sahneng di Chủ tịch Hồ Chí Minh “Pakacah lac anit ranam taneh ia, anit ranam taneh ia ye brei pakacah”, dom bruk pakacah gauk dalam gah Công an tuk halei jeng hu patui veik, patagok praong dalam saong hu jeng prein jhul tagok, pachreih ba urang jakar, urang lin kham merat yam tagok ngak siam yaok bruk bo palei negar, Đảng saong bhap bini jao brei.  

Hu rilo kreih camin menuac gheih, bruk siam, khang hatai dalam pagui mek kol tội phạm, var klaak rup drei khik caga drap ar di bol bhap rahra. Nan lac Thượng úy Lưu Minh Thức, urang jakar Công an huyện Yên Minh, (tỉnh Hà Giang) oh sahneng hagait tal rup drei, khik caga bhap bini haong ayut sahabat tuk pagui mek ja mek baoh pacah mesruh veik; Thiếu úy Bùi Minh Quý, urang jakar Công an tỉnh Gia Lai chat trun ia sua daok nduac khang piah daong sraong menuac haong drap ar di rahra; Thượng sĩ Lê Chí Phước, urang lin nghĩa vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi oh huac metai lahik, chat trun tasik daong sraong menuac mblung ia; kreih camin var klaak rup drei ndih trun di 3 liệt sĩ metai di xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội...

Dalam bruk abih bhap bini khik caga an ninh palei negar, hu yaok rabau kapul, yaok pluh rabua urang lac dom công chức, viên chức, urang ngak min abih drei rik prein, kham merat tame khik ramik an ninh, trật tự di puk palei. Ong Trần Đức Nhượng, Phó akaok kapul urang dahlau daih ngak bol lin ban sit Văn Điển (Hà Nội) hu khan brei ka công an thau yaok ratuh bruk pambuak tal gah an ninh, trật tự. Sa-ai Bùi Thị Hoa, bangsa Mường, Phó akaok UBND xã Phú Thành (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) tacei pato ngak siam bruk duah thau, samar langyah dom bruk ka an ninh, trật tự, dom bruk kandah gauk meng puk palei. Sa-ai Võ Thị Thơm, Đội trưởng dân phòng, palei Thống Nhất, xã Tân Công Chí (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) hu mbaok dalam jaik 1.000 mbang nao khik iek saong pambuak bruk khik iek, cap mek hu rilo kol co klaik drap ar, pacang cakak pakacah radaih suan hukum, rik daong patrun tội phạm…Abih di nyu nan lac, dalam bruk mesruh pacang jit praong COVID-19 urak ini, gam haong dom kapul urang y tế haong bộ đội, gah CAND lac sa dalam dom gah praong nao dahlau tui jalan ba tabiak  di Thủ tướng Rajaei lac “Pacang jit yau pacang khamang”. Urang jakar, urang lin Công an oh huac kan kandah glaih glar di labik pacang jit ngan saong kadha “nao tal yaok jalan gaoh pabah mbang yaok sang, pasang iek yaok menuac”, nao tal dom puk palei piah pasang iek, duah thau, pacang labik brei daok paatah, saong pathau khan brei bhap bini thau pacang caga jit ruak. Di nyaom roya, dom urang yau kreih camin nan hu khan brei thau dom bruk, dom kadha, dom ilamu di drei dalam bruk mesruh pacang kol tội phạm, bruk pakacah gauk ngak bruk salam uan 75 thun harei CAND, 15 thun Harei pataom abih bhap bini khik caga an ninh palei negar.

Brei panuac di nyaom roya, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ndom lac, meng bruk pakacah gauk dalam gah CAND, hu mboh rilo kreih camin hy sinh anh dũng, rilo menuac gheih bruk siam, rilo kapul nyaom, menuac urang ba abih prein yava, sahneng duah bahrau, oh huac kan kandah glaih glar, brei ka bruk sron mbon di taneh ia, ka haniem phul di bhap bini, ngak jeng jayah praong, ngak brei pambak tabiak dom ilamu siam mekre meng kan mai di CAND Việt Nam kayua taneh ia var klaak rup drei, kayua bhap bini abih drei duh pamere. Hu dom urang jakar, urang lin mek hu rilo jayah dalam kandang joa, hu dom bruk ngak sit min caik veik dalam hatai urang dom kadha praong dalam, thaot binguk urang lin CAND siam mekre dalam hatung hatian rahra saong ayut sahabat di dunya. Thủ tướng ndom lac: “Kol drei mboh dalam tukvak tapa, thaot binguk urang lin Công an dak harei dak anit ranam, biak jaik haong rahra, hu rahra anit ranam, iek praong. Dak harei dak hu rilo thaot binguk biak mbuan mbiah, cambaih laih saong drut drui dalam raidiuk yaok harei yau ye bruk urang lin Công an daong ka bhap bini padang ngak sang hadei di rabuk ia sua, samar daong, ba anek saih nao tal labik pakacah…”.

Thủ tướng brei mboh hatai iek praong tuk hadar tal prein yava dom urang jakar, urang lin CAND ndih trun atau njauk rambus dalam tuk mesruh pacang kol tội phạm, khik caga raidiuk sron mbon ka ka bhap bini dalam 5 thun tapa, Nan lac dom urang halan hatian taduan bruk, taduan rambah rambaup glaih glar, abih drei ka bruk ngak, abih hatai duh ka Đảng, duh ka bhap bini dalam bruk khik caga vệ an ninh palei negar.

Tapa nan, lambaok ka dom urang pan akaok Đảng, Karja, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hu pok angan “Anh hùng tapon nyom bol pan phao kraong bhap binidân” brei ka 8 kapul nyaom, 2 urang di Mintri Bộ Công an hu bruk ngak biak gheih biak praong dalam bruk khik ramik an ninh palei negar, khik kajap trật tự an toàn xã hội; pok angan Chiến sĩ thi đua pakat negar brei ka 6 urang di Mintri Công an./.

Urang lang: Mousaphuong 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân