Muinyim hu urang mai rivang piah duah thau ilamu 

Maong 7h mesup ini (18/9), pasak ribuk Noul daok di bhum tasik Quảng Bình - Quảng Nam, ngin khang di abih lac 100 km/h, tui kuhria nyu tuh tame tuk jala ini saong ngin khang 60-90 km/h. Sa triệu anek saih Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế saong Quảng Trị hu padeih bac piah plaih ribuk. Tui UB pakat negar pacang caga bala meng langgik tasik saong daong duah urang njauk bala, bộ đội biên phòngdom tỉnh, ban tapen tasik meng Thanh Hóa tal Bình Thuận hu pambuak bruk haong dom puk palei tacei pato labaih 58.300 kapal gilai nao plaih labik hu ribuk. Bộ Quốc phòng ieu dom gah bol lin khik iek catang, yaok ratuh urang jakar, urang lin haong pandap panda di bol bala daok hu caga piah pacang ribuk ka 5.

Cục kapar haoh Việt Nam bahrau ieu kakei padieh par yau saong dom gah kapar gah krieh negar dalam harei 18/9, hu Chu Lai, Đà Nẵng saong Phú Bài piah ngak patakik dom kan kandah di ribuk ka 5 (Noul) tal bruk par haoh, khik salamat bruk kapar. Cục Hàng hải pato tacei pasak pambuak gauk roh duah urang njauk bala. Hàng hải Việt Nam rami ramik ba dom sruh gilai SAR tal bilai di dom labik tui kuhria mbuan njauk bala praong abih di ribuk, caga halain hatain hu mbaok tame daong bala. Dom kapul khik ramik jalan mbak pambuak saong dom tinh, ban peih bruk khik iek, parabha jalan mbak, pandar manuac khik iek dom labik ia ndauk, gah jalan njauk jaleih, gah jalan glut jalieh…

Mintri Y tế mesup 18/9 brei thau lac oh hu urang bahrau halei dương tính haong nCoV, tui nan 15 harei oh hu njom mak dalam bhap bini. Abih tih urang njom lac 1.066. Hu 3 urang njom bahrau jeng lac menuac mai meng negar lingiu hu brei daok paatah chip tuk tame. Rajaei njauk hatai haong panuac likau di Bộ Tài chính, mek jien urang daok hu brei daok patah di labik praong ngan saong urang VN mai meng negar lingiu. Dom urang caong daok paatah di hotel, resort... ye eng drei bayar jien mbang, daok ka dom labik nan. Meyah daok di labik bol bala ye bayar jien mbang 80.000 đồng, jien duh iek yaok harei 40.000 đồng.. 

Công an TPHCM bahrau cap khik dom urang ba jalan, môi giới ka urang negar langiu daok viek di Việt Nam suan hukum. Tapa pasang iek brei thau cambaih, Trần Chí Hạo (daok di Quận 6), Nguyễn Thành Trung (daok di Quận Tân Phú), Nguyễn Quang Thắng (daok di Quận Bình Tân) hu pah sang ka dom urang Trung Quốc, tame negar suan hukum tame Việt Nam piah mek kein laba oh siam, bruk ni ngak lahik an ninh trật tự saong ngak kan kandah tal bruk pacang caga jit Covid-19. Vaktu jaik di ni, Công an ban raya hu duah mboh 118 urang negar langiu tame negar suan hukum daok di ban raya HCM saong traok tabiak 113 urang.

Uan Sen Đôn-ta thun 2020 di urang Khmer, meng harei 14 tal harei 17/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu haong rilo urang jakar sở, ngành hu nao ravang, alin hadiah pandap di dom baha Khmer dalam tỉnh. Tadhau ayuh Kapul jum pataom sư sãi anit taneh ia tỉnh Bạc Liêu, urang pan akaoko tỉnh Bạc Liêu tadhau ayuh dom ong bhik haong bhap bini Khmer uan raok Sen Đôn-ta 2020  dalam bui sambai, haniem phul, jum pataom, ba gauk dak padang puk palei siam mekre, ginup meda... Tỉnh hu alin hadiah 10 pok pandap brei ka 10 sang Khmer gaok kan kandah di xã Hưng Hội – labik hu labaih 76% menuac sia lac urang Khmer.

Dom urang njom Covid-19 hu mboh yaok adit di châu Âu daok tagok tanut pathau khan meng bilan 3 (vaktu tapung di jit mbang ka sa). Tui ong Hans Kơ-lu-gơ (Hans Kluge), Giám đốc gah Y tế dunya (WHO) khik iek labik gah châu Âu, dalam 2 adit tapa, labaih sa meteh dom negar di châu Âu hu urang njom tagok labaih 10% saong daok rahtabiak sarau kadhau. Ba taong abih urang njom di châu Âu gam meng akaok jit tagok jaik 4 triệu 900 ribau urang saong hu jaik 227.000 urang metai.

Dom akaok Mintri Jien padai saong Y tế kapul 20 taneh ia kinh tế patagok saong bahrau tagok (G20) hu tabiak panuac lac, bruk khik kajap ka taong abih menuac urang jeng hu klauk vắc-xin pacang Covid-19 lac hu makna biak praong piah yam tapa jit praong saong daong patagok veik kinh tế dunya. Panuac nan hu ba tabiak dalam tuk bruk nduac pakacah gauk patagok vắc-xin pacang Covid-19 yam tame tuk jaik salah blaoh, ngan saong dom janih vắc-xin daok hu caga ngak tabiak rilo. Min rilo taneh ia , abih di nyu lac Mỹ haong châu Âu daoki ginum biai chip piah hu ngak po vắc-xin, ngak ka dom taneh ia sit mboh lac kan blei hu vắc-xin caga Covid-19.

Mintri Y tế Ấn Độ brei thau meda yaih khan vắc-xin taong ruak Covid-19 samar abih lac akaok thun 2021. Panuac nan hu ba tabiak di vaktu manuac njom SARS-CoV-2 di negar Nam Á ni hu tagok tal 5 triệu 100 ribau urang. Dua vắc-xin dalam negar di Ấn Độ hu tamat vaktu sa. Viện Huyết thanh Ấn Độ hu peih bruk ngak iek di manuac di 17 labik di grauk dalam taneh ia ni./.

Urang lang: Thu Thảo - Mousaphuong 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân