Dalam dom harei ni, mik va Khmer Nam bộ di dom phum, sóc dok cang raok rija Kathina (dok ieu lac rija pok khan aow, pok bingu) hadei di 3 bilan An cư kiết hạ . Rija Kathina hu mik va Khmer peih ngak tui rilo adat cambat, jeng sa harei roya di phum, sóc brei ka 2 gah lac dom sư sãi song dom phật tử. Kadha dom bangsa adei saai harei ni, daa mik va song tong abih gauk duah thau ka rija Kathina di mik va Khmer Nam bộ:

 

Tui adat cambat meng muk kei, dalam thun, menuac sia dalam phum sóc di dom baha  Khmer hu peih ngak rija Kathina sa mbang dalam harei halei dalam bilan jeng hu, meng harei  15/9 tal 15/10 tui saka Khmer, hadei di bilan  An cư kiết hạ. Dom baha tabiak harei cambaih laih piah ngak rija Kathina bloh khan ka dom phật tử dalam phum, sóc thau piah ngak.

Mik va Khmer Nam Bộ jeng ye mik va Khmer Sóc Trăng peih ngak rija  Kathina piah likau ka  phum, sóc hu siam mekre salamad, sang halei jeng hu haniem phol, likau ka hajan siam, hangin lagaih, pala hagait hu nan. Ni jeng lac tuk piah ka mik va Khmer pok aow cà sa, dom pandap brei ka chư tăng, sư sãi hadei di 3 bilan An cư   kiết hạ.

Dalam rija Kathina, hu sa adat njauk ngak nan lac bruk dâng y tok hu ngak di dom baha  hu  chư tăng nhập hạ song tok cúng dường tal tong abih  chư tăng oh lac pok brei 1 sư sãi halei. Bruk ni brei mboh hatai khin hộ trì tam bảo, duh ka giới pháp, câu thúc giới luật di urang phật tử ngan song tăng đoàn.

Bruk pok bingu, dâng y cà sa di bhap bini Khmer bhian rah tabiak dalam 2 harei. Harei camereip peih ngak di baha, dom sư sãi puac kinh likau ka  phum, sóc siam mekre, likau ka menuac sia hu rilo patuah jamo. Harei ka 2, aow cà sa song dom pandap cúng dường karei hu  phật tử caik tame salao bloh ndua angaok akaok piah brei mboh hatai iek prong iek glong tam bảo, hadei di nan, mik va phật tử hu peih sa ndam  raok taom dar  phum, sóc song raok vil val chánh điện dahlau di tuk ngak adat dâng y cà sa tagok sư sãi.

Piah ngak ka nyu praong prang saong bui sambai chreih chrai, dui pachreih ka ndam raok Kathina, rilo sang dok pambuak dom janih nghệ thuật meng kan tame ndam raok yau tamia Rô băm, taong ginang Sa dăm… Urak ni, tuk rai duik  di mik va Khmer hu patagok, ye rija Kathina yaok thun di dom baha bhian hu peih ngak praong jang, hu ginup ilamu meng kan jang. Tui kuhria yaok thun dom baha hu meng 3-5 ndam raok.

Hu peih ngak rija  Kathina lac bruk hadah mbaok meta song hatai cong khin di yaok boh sang urang Khmer, pabak hatai iek praong saong abih drei ka agama di urang Khmer, dom phum sóc, baha gam saong ilamu meng kan di bangsa, tuk halei jeng ba anek menuac pamaong tal halau gha di bruk siam mekre./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân