Tal tuk vak ni, ban raya Hồ Chí Minh hu labaih  300 ribau doanh nghiệp song tui kuhria tal thun 2020 meda hu 500 ribau doanh nghiệp. Tui nan, bruk caong hu menuac  ngak dak harei dak tagok. Min bruk bo  dom doanh nghiệp daok duh hatai urak ni lac menuac ngak, abih di nyu nan lac menuac ngak hu tangin gheih glong lagaih song dom bruk ngak dok biak kurang. Abih di nyu nan lac, tuk dom doanh nghiệp dok mbeik drei tui bruk cách mạng công nghiệp 4.0 ye bruk caong hu menuac ngak hu ilamu glong dak harei dak khang jang. Kadha vak di Cao Thoa, urang vak di rayo sap ndom VN dok di ban raya  Hồ Chí Minh hu ndom ka bruk ni.   

Piah hu 400 urang jakar,  urang ngak pabak ka bruk ngak linh kiện brei ka Tập đoàn Điện tử Samsung, Công ty cổ phần Công nghiệp hổ trợ Minh Nguyên di ban raya. Hồ Chí Minh biak gleih glar  nduac duah urang ngak. Gam song bruk ieu dom  chuyên gia meng dom tập đoàn đa quốc gia, dom Việt Kiều, công ty gam gam nao duah palih ruah dom kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật bahrau bac tamat di dom sang bac đại học, cao đẳng, trường nghề. Gleih glar miet puac di abih Công ty jeng duah hu 400 nhân viên. Min, hadei di tuk hu dom urang ngak ni,  công ty njauk pambuak bruk song tập đoàn Điện tử Samsung pato pakai veik piah dong ka urang paglaong chuyên môn, tangin gheih lagaih song bruk ngak .Ong Châu Bá Long, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp hổ trợ Minh Nguyên brei thau:

 

 “Kan kandah di abih lac menuac ngak, Tuk vak camereip duah menuac ngak biak kan . Tuk vak nan, meyah  drei oh hu menuac ngak hu ilamu song menuac ngak kayua drei pato pakai, ye kan duah bruk song kan piah doanh nghiệp ngak bruk , salih bahrau tui hatai khin di tập đoàn Samsung”

 

Oh lac gaok kan kandah ka bruk palih ruah menuac ngak, dom doanh nghiệp dok gaok kan kandah ka bruk chat bruk, salih urang ngak hu tangin gheih glong. Tui kuhria, yaok thun urang ngak chat bruk di dom doanh nghiệp labaih kurang 20%. Bruk njauk duh hatai di abih lac, bruk chat bruk di gah menuac ngak tangin gheih glong, chuyên môn joi.  Ong  Huỳnh Văn Minh, urang dang akaok kapul vấn gah Kinh tế di Ủy ban Mặt trận negar Việt Nam ban raya  Hồ Chí Minh ndom lac:


        “Dang akaok urak ni lac anek menuac. Kayua jalan ngak  di negar drei tal thun 2020 hu sa triệu doanh nghiệp, taeng ban raya HCM hu 500 ribau doanh nghiệp.Meyah hu 500 ribau doanh nghiệp ye brei hu 500 ribau CEO,Kayua meyah hu doanh nghiệp bo oh hu CEO,ye ngak yau habar padang angan je siam hu, ngak habar tui jalan patagok  siam hu. Meyah drei oh ngak siam gah menuac ngak ye urang ngak di khol drei, chất xám di negar drei meda nduac tapa dom negar dalam khối kinh tế ASEAN”.

 

Tui pasak  kuhria mboh dahlau ka bruk caong hu menuac ngak saong khau tin  darak  pasa urang ngak ban raya Hồ Chí Minh  tal thun 2020 song kuhria dahlau tal thun 2025 di darak pasa urang ngak ban raya Hồ Chí Minh song dom tỉnh gah merong, bruk caong hu menuac ngak hu ilamu đại học, cao đẳng jeng dok meblah glong labaih 30%, taphia di nan, menuac ngak hu ilamu trung cấp, công nhân kỹ thuật pabak ka dom sang mac sản xuất, abih di nyu nan lac doanh nghiệp hu phun jien ngak mbang di negar langiu dak harei dak tagok, dalam nan hu dom bruk ngak gah công nghệ, kỹ thuật. Ong Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Pasak kuhria mboh dahlau ka bruk caong hu menuac ngak song khau  tin darak pasa urang ngak  ban raya  Hồ Chí Minh brei thau:

Menuac ngak di darak pasa urang ngak jeng lac menuac ngak  hu chất lượng glong. Brei hu ilamu song ilamu nan jeng lac ilamu thực hành pambuak  song lý luận.Ka dua lac kỹ năng, abih di nyu nan lac kỹ năng taom gaok ndom nyai nao mai song ngak bruk tui nyaom. Ka klau lac tác phong công nghiệp; ka pak lac yam tal công nghiệp 4.0 nan lac  thau  KA công nghệ, ba công nghệ thông tin tame dalam dom bruk ngak. Puac di abih lac thau sap negar lingiu piah ba drei tame dunya”

Hu biak rilo doanh nghiệp rah tapa tuk vak gleih glar nao duah urang ngak brei thau: dom sang bac đại học, cao đẳng song trường nghề njauk samar salih jalan pato pakai dom hagait bo xã hội song  doanh nghiệp cong khin, oh njauk pato dom hagait bo drei dok hu, piah klah bruk pato hu menuac ngak oh pabak hu bruk di urak ni. Dom sang bac njauk  pambuak bruk song doanh nghiệp, piah pato hu menuac ngak njauk bruk daok caong atau tui harak pambuak bruk caong hu di doanh nghiệp. Lingiu di nan, brei padang talei pambuak bruk di sang bac song dom doanh nghiệp dalam yaok gah piah patagok bruk thực tập, ba palagaih song labik ngak bruk gah langiu ka sinh viên, anek saih dalam tuk vak pato pakai . Yau nan, meng meda pato pakai hu menuac ngak bo doanh nghiệp cong hu, dong ba bruk ngak ka xã hội, pabak bruk sản xuất  ka doanh nghiệp song jhul  ban raya  Hồ Chí Minh patagok ./.                      

        Cao Thoa - Phóng viên - CQTT TP Hồ Chí Minh

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân