Ruak viêm phổi lạ (lac viêm phổi kayua chủng coronavirus bahrau) dok rah tabiak di bhum châu Á. Adit dahlau, Karja ban Vũ Hán, Trung Quốc hu khan brei thau lac hu menuac metai ka 2 kayua viêm phổi mengmbuan chủng coronavirus bahrau. Jit ruak pambak tapa Việt Nam yau habar, pacang caga ruak yau habar tuk tết mai, menuac meng Trung Quốc tal Việt Nam du lịch biak rilo? Kadha urang iek ruak harei ni, khol drei duah thau ka bruk ni :

Urang ruak thau pacang caga ruak 

Tui  mintri Y tế, yaom lac njom mbak oh samar, min mbiah tal harei ni  hu  3 negar  hu urang ruak  viêm phổi lạ lac Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, nan oh ka ndom tal dom labik karei hu urang mboh yau njom ruak . Tui ong Phan Trọng Lân -  Viện trưởng Viện Pasteur ban raya HCM, oh mbuan thau ruak viêm phổi bahrau ni song dom ruak pambak tapa jalan  suak yava mboh nyu dreih gauk. Meda lac urang ruak jeng mboh patuk, pandiak, sraiy ia dhung, viêm phổi... meng hanjul tal trak. Min, kayua bilan  tết menuac nao mai ngak mbang, pablei salih, du lịch biak rilo, ban  Vũ Hán lac  jalan pasak nao mai di  Trung Quốc nan ye mbuan si njom mbak biak glong . Sa chuyên gia karei jeng mboh lac  bruk pasang iek tapa jamriak  duk iek  thân nhiệt di mblang kapan haoh  song dom jalan ngak karei  tok pacang cakak hu 60%, 40% dok veik hadom lac bruk njauk duh hatai.

Kayua yau nan ye, hu  3 kịch bản pacang caga viêm phổi lạ hu ba tabiak, abih di nyu lac tuk hu dom urang ruak camereip tal  Việt Nam meng  Vũ Hán hu ba tame angan njauk pasang iek. Yaom lac dalam tuk padeih tết, min dom urang ngak bruk pacang jit oh hu padeih. 

Cục Y tế dự phòng mintri  Y tế hu panuac kakei lac piah pacang caga ruak  viêm phổi lạ song dom ruak pambak tapa jalan suak yava, brei takik taom gaok urang ruak  viêm jalan suak yava cấp tính, meyah taom gaok, brei cuk  khẩu trang y tế song brei daok atah takik di abih lac 2m, takik nao tal dom  trang trại rong athur atau anek athur glai  .

Cục jeng hu panuac ieu  dom menuac mai meng ban Vũ Hán atau hu daok jaik urang ruak  viêm phổi di  Vũ Hán, atau mboh pandiak, patuh, kan suak yava ye njauk nao tal cơ sở y tế jiak di abih  piah hu iek ruak.

Bruk dut iek piah thau urang ruak  njauk ruak  viêm phổi bahrau ni halei oh, urak ni brei hu 3 harei, dom urang ilamu dunya  dok kham merat piah ngak brei katut panak jang tukvak dut iek. Urak ni, dom chuyên gia virút học dok roh duah  dom trình tự gen di  chủng coronavirus ni  (kayua dom urang roh duah Trung Quốc brei thau), song rilo panuac tangi sua  jeng oh ka hu panuac langyah. Urak ni dom urang roh  duah jeng daok mboh yau chủng virút bahrau meda njom mbak meng menuac tapa menuac ./. .

Urang lang: Hanipha 23/1 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân