Mikva urang pang rayo anit ranam! Piah pabak bruk mbang me-in di bhap bini, abih di nyu lac di dom dam dara, dom quán nướng tapen jalan tamuh tabiak khang di dom labik hu rilo menuac sia, abih di nyu nan lac di Hà Nội saong TPHCM, hu rilo menuac mbang menyum biak takre. Min pandap piah ngak oh thau meng halei mai, hu ngak oh tani tanat, oh haci hacih…lac dom kadha oh siam ka prein yava meng dom pandap mbang am cuh tapen jalan. Kadha “ndom oh haong pandap mbang oh hacih” harei ini hu khan dom bruk mbuan ba tal jhak ka prein yava:

 

Pandap mbang hu ginup janih meng takai menuk, tung, pruac..tal hadang, ring, ikan, mực hu ướp phụ gia mboh biak mekre meta. Yaom lac pandap mbang hu ngak tapak di tapen jalan bak thur mur min dom dam dara jeng daok biak takre saong oh caik hatai sangka tal hacih sa-at halei oh.

Tui dom chuyên gia gah prein yava, tung pruac lac janih  pandap njauk ngak tapa, rao biak hacih, meyah ngak oh tani tanat, dom ký sinh trùng saong vi khuẩn meda njom tame dalam rup pabhap, ba tal dom ruak nguy hiểm yau: aih craoh, viêm gan, thương hàn… Kayua yau nan ye, biak kan piah ndom lac dom tung pruac saong dom janih njam patam baoh kraoh,  nguyên liệu hu dom quán nướng tapen jalan ngak siam, tani tanat halei oh.

Pathau khan di Mintri Y tế mboh lac meng akaok thun tal bilan 8/2019, dalam taneh ia hu 42 mbang njauk jru mek ngan saong 1.372 urang njauk, 1.361 urang njauk tame sang iek ruak, 9 urang metai. Bahrau ini, dalam bilan 10/2019, quận Nam Từ Liêm- Hà Nội hu pataom tame pasang iek bruk pablei salih pandap  nướng dalam quận. Tapa pasang iek di 50 cơ sở, mek mẫu, dut iek chất ba tal ung thư, mboh dương tính tagok tal 11,8%.

Gah Y tế  hu panuac kakei urang blei mbang tuk oh ka thau cambaih ka pandap, jhui mbang di dom labik oh hacih sa-at. Piah patrun patakik bruk mbuan ba tal njauk jru mek meng pandap mbang tapen jalan, gah chức năng njauk padang dom labik mbang menyum ka urang pablei salih, patagok bruk pasang iek chất lượng pandap mbang tapen jalan, khang hatai langyah catang dom urang ngak suan gah an toàn thực phẩm./.

Urang lang: Mousaphuong- 24/11


HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân