Vaktu tapa, jit ruak Covid-19 ngak kan kandah praong tal dom doanh nghiệp saong urang ngak. Gam haong taneh ia ba tangin tame pacang caga jit ruak, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An haong công đoàn dom pakat hu ngak rilo bruk piah daong ka urang ngak daok dalam tỉnh. Kada vak di Song Hồng angaok báo Long An brei thau dom bruk ngak siam lagaih di gah công đoàn daong ka urang ngak yam tapa kan kandah:

Urang gilac mai ngak bruk hu iek glang biak siam 

Dalam tỉnh Long An hu labaih 2.076 công đoàn cơ sở ngan saong 270.000 urang ngak. Dom thun tapa, bruk ngak di công đoàn jeng hu rilo siam mekre, pabak hatai caong di đoàn viên, urang ngak meng mbang ngui tal me-in sambai. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phạm Thị Quyên brei thau: “LĐLĐ tỉnh hu peih ngak rilo bruk siam lagaih yau patagok bruk pathau khan pacang caga jit ruak Covid-19, jak ba urang kaya meda alin hadiah yaok rabau blah khan pacang mbaok, khẩu trang y tế, ia rao tangin pametai anek ruak, brei jaik 50.000 blah tờ rơi pathau khan pacang caga jit ruak,… rik daong khik hu prein yava siam mekre ka urang ngak, daong ka doanh nghiệp tani tanat bruk ngak mbang”.

Sa-ai Nguyễn Thị Ngọc Điệp – urang ngak di Cty TNHH Kadung bak Simone di labik ngak kong Long Hậu, huyện Cần Giuộc brei thau: “Dalam bilan jit ruak Covid-19, Công đoàn bhian hu panuac brei Cty caik hatai sangka prein yava di urang ngak. LĐLĐ tỉnh, huyện jeng hu daong rilo pok pandap ka urang ngak gaok kan kandah, rik daong khik caga prein yava ka urang ngak”.

Tui Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đức Hòa lac 1 dalam dom huyện ngak kong, hu rilo urang ngak atah palei mai ngak. Tukvak tapa, LĐLĐ huyện hu pambuak bruk haong karja palei, haong Công đoàn dom doanh nghiệp nao ravang, pachreih ba, alin hadiah pandap ka urang ngak daok di dom sang pah, bhian taom gaok dom po sang piah jak ba urang trun yaom pah sang ka urang ngak dalam tukvak padeih bruk kayua jit ruak Covid-19.

Sa-ai Trần Thị Kim Huỳnh, palei daok di Hậu Giang, urak ini ngak di Cty Menyim, Jhik Đồn Khánh, pah labik daok di sang trọ Thúy An (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), khan lac: “Công đoàn tuk halei jeng sangka tal raidiuk, tal bruk me-in sambai di urang ngak. Ngan saong dom urang ngak lahik bruk  kayua Cty ngak takik veik atau padeih bruk jeng hu Công đoàn sangka daong dalam tuk cang duah bruk ngak karei”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – ông Nguyễn Văn Quí brei thau: “Bahrau ini, LĐLĐ tỉnh hu brei jaik 200 pok pandap daong ka urang ngak gaok kan kandah, yaok pok yaom 1 triệu đồng meng kadung jien Baoh hatai ameh Công đoàn brei ka dom urang ngak gaok kan kandah kayua jit ruak Covid-19. Ngak tui bruk ba tabiak di Tổng LĐLĐ Việt Nam brei peih dom bruk di Bilan urang ngak thun 2020 pambuak haong dom bruk pachreih tui Bilan ngak ka siam mekre salamat urang ngak min kayua jit ruak Covid-19, dom pakat Công đoàn oh peih ngak bo pataom tame dom bruk iek glang ka đoàn viên, urang ngak gaok kan kandah. Lingiu di nan, dom pakat Công đoàn jeng daok pathau khan doanh nghiệp, urang ngak jhui var pacang caga jit ruak, yaom lac Việt Nam daok pacang hu siam Covid-19”.

Tui jalan ngak lac ba yaok bruk ngak mai cơ sở, mek cơ sở ngak labik peih dom bruk ngak, Bilan urang ngak thun ini, LĐLĐ tỉnh Long An biak sangka iek praong dom bruk pacang caga jit ruak Covid-19, pakacah gauk paglaong năng suất, patagok jien mek tame ka urang ngak, pok panuac brei urang pandar urang ngak peih ngak dom jalan piah khik siam mekre salamat ka urang ngak. Dom pakat Công đoàn jhul khang dom bruk pakacah gauk, paglaong kein laba bruk urang ngak naih joi, urang ngak sahneng duah jalan ngak bahrau, pasiam ilamu kỹ thuật, pasiam labik ngak ka urang ngak bruk..

Daok dom DN njauk padeih ngak kayua gaok kan kandah meng jit ruak Covid-19, LĐLĐ tỉnh Long An hu panuac ieu Công đoàn dom pakat dang tabiak pambuak bruk haong gah chức năng, urang pandar urang ngak, yaih khan labik ngak ka urang ngak atau tacei pato salih bruk ngak; samar khan brei thau bruk pilih ruah saong taduan raok urang ngak meng dom labik karei, abih di nyu lac duah jalan daong ka urang ngak duah hu jien tame.

Gam haong nan, dom pakat Công đoàn daok hu panuac ieu peih dom mbang ndom biai nao mai, ngak bruk haong pakat ủy Đảng, karja, doanh nghiệp, urang pandar urang ngak tui jalan Công đoàn nao gam haong DN yam tapa kan kandah piah ba tabiak dom jalan ngak rik daong langyah dom suh sah, dom bruk caong langyah drah samar dalam urang ngak. Tapa nan, rik daong pacang caga jit ruak, gam peih bruk patagok kinh tế, khik kajap an sinh xã hội di tỉnh./.

Urang lang: Mousaphuong -24/5

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân