Rajaei bahrau tabiak Nghị định 76/2019/NĐ-CP ka sarak ngan song urang jakar, công chức, viên chức, urang ngak song urang mbang jien bilan dalam gah pan phao kraong ngak bruk di bhum hu bruk ngak mbang biak kan kandah. khol hluin hu khan quy định di Nghị định 76 ka bruk Phụ cấp ưu đãi tui bruk ngak, phụ cấp lưu động song phụ cấp pato sap bangsa takik ngan song gru pato, urang ngak khik ramik pato pakai ngak bruk di bhum hu bruk ngak mbang biak kan kandah:

Dom urang jakar y tế nao tal dom puk palei 

Phụ cấp ưu đãi tui bruk meng  70% yaom jien bilan daok mbang (tui  bảng lương kayua jabat hu thẩm quyền di Đảng song karja patabiak) gam song  phụ cấp urang pal akaok, phụ cấp thâm niên vượt khung (meyah hu)  ngan song tuk vak ngak bruk di bhum hu bruk ngak mbang biak kan kandah  di dom urang quy định angaok nan, lac: Công chức, viên chức saong urang ngak bruk lac gru pato , urang ngak bruk khik ramik pato pakai dalam dom  labik pato pakai, labik pato bruk  ngak. Công chức, viên chức song urang ngak bruk tapak  gah chuyên môn y tế dalam dom labik y tế di karja, lac: Bilai y tế pakat  xã; Bilai y tế cơ quan, sang bac; Balik  khám đa khoa khu vực; Sang ndik tapui, Pasak  y tế, Sang iek ruak saong dom cơ sở y tế karei meng pakat  xã tagok. Sĩ quan, urang lin, menuac ngak gah quốc phòng, nhân viên quân y ngak bruk y tế di dom bilai  y tế pambuak bruk quân dân y.

Nghị định jeng hu quy định phụ cấp lưu động song  phụ cấp pato sap bangsa takik  ngan song gru pato, urang khik ramik pato pakai  ngak bruk di bhum  hu bruk ngak mbang biak kan kandah. Nan lac, gru pato, urang ngak bruk khik ramik pato pakai dok ngak bruk gah xoá mù chữ song  phổ cập pato pakai bo bhian nao tal dom palei hu mbang  phụ cấp lưu động hệ số 0,2 dut song jien bilan  cơ sở.

Gru pato, urang ngak bruk khik ramik pato pakai sap bangsa takik hu mbang  phụ cấp 50% yaom jien bilan daok mbang (tui bảng lương kayua jabat hu  thẩm quyền di  Đảng song karja batabiak) gam song  phụ cấp ngak bruk pal akaok, phụ cấp ngak rilo thun tapa  khung (meyah hu)   

Urang jakar, công chức, viên chức, urang ngak song urang mbang jien bilan dalam gah pan phao kraong lac dom gah hu mbang tui sarak batabiak di  Nghị định ni, saong lac gah hu mbang tui  sarak dreih yau nan di văn bản quy phạm pháp luật karei  ye tok hu mbang tui sa yaom jien glong di abih di sarak nan  đó.

Nghị định hu batabiak pandar meng harei  1/12/2019./.

Urang lang: Hanipha- 26/11 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân