Pambuak tal urang ruak 1440 daok di huyện huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, njom Covid-19 min hu dom panuac khan oh cambaic laic hadei di tuk tame Viet Nam suan hukum, urang dang akaok UB bhap bini tỉnh An Giang brei pambuak chip saong karja dom palei hu pambuak tal, duah thau piah hu jalan langyah. Tui nan, brei tabiak harak tacei pato pasang iek catang labik taphia negar, duah thau khaw tin meng puk palei, xã phường… Ông Lê Văn Phước, Phaok  Akaok UB bhap bini tỉnh An Giang brei thau:

“ Mehit lac urang ruak mai meng labik pabah mbang negar Long Bình, khol dahlak iew phone ka Pasak pasang iek ruak kik tỉnh Vĩnh Long, saong brei Bol lin Biên phòng nao duah thau cambaic laic. Langiu di nan, khol dahlak hu tacei pato dom kapol nyaom ngak bruk di bhum taphia negar lac Biên phòng, Công an brei duah thau, tuk thau cambaih ye khol dahlak peih ngak dom bruk hu ba tabiak.”

Hadei di tuk thau ka urang dương tính Covid-19 di Vĩnh Long, Đồn Biên phòng Pabah mbang negar dunya Hà Tiên, Bol lin biên phòng tỉnh Kiên Giang hu ba tabiak jalan ngak, gam patagok bruk pasang iek, khik catang jalan tapen negar meng jalan kabak tal jalan tasik. Tui nan, đơn vị brei parilo urang jakar khik iek labik taphia negar di 41 labik di jalan taphia negar saong 4 kapol nao mai di atsik, parilo mbang pasang iek, pachreih ba adei sa-ai hu mbaok khik iek di jalan kabak, khik kajap labik taphia negar, hu mbaok meng 300 urang jakar, urang lin tagok. Đồn biên phòng Pabah mbang negar dunya Hà Tiên pambuak saong hải đội 2 brei gilai tabiak khik iek di tasik. 

Dom gah hu pambuak saong karja palei patagok bruk pathau khan ka bhap bini paglaong hatai sangka pacang caga jit ruak, khik kajap labik taphia negar. Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pabah mbang negar dunya Hà Tiên, Bol lin biên phòng tỉnh Kiên Giang brei thau: “Khol dahlak bhian brei urang jakar trun tal labik, abih di nyu lac dom urang jakar khik iek hu mbaok tapak tame jak ba pathau khan piah bhap bini hu thau, khik brei ka labik taphia negar hu tani tanat, ngak siam bruk pacang caga jit.”

Di Đồng Tháp, bhum taneh hu jalan taphia negar 50 km meteh saong hu dua pabah mbang negar dunya lac Thường Phước di huyện Hồng Ngự saong Dinh Bà di huyện Tân Hồng, Bol lin Biên phòng tỉnh hu padang rilo labik piah khik iek, yaok labik hu meng 5 tal 7 urang jakar, urang lin dalam nan hu urang jakar Biên phòng, Công an, urang bol  tự vệ, hu mbaok luac harei melam piah pacang bruk tame negar suan hukum di labik khik iek. Dalam nan, peih bruk khik iek labik taphia negar saong pacang caga jit Covid-19, patagok bruk pasang iek di dom labik mbuan hu urang lua tame, jalan sit, jalan peih.

Trung úy Phạm Văn Thuật, Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp brei thau, gah urang jakar pambuak khang kajap saong gauk dalam bruk pasang iek, khik iek jalan sit, jalan peih piah pacang caga bruk tame negar suan hukum di tỉnh. Langiu bruk pasang iek, dom urang jakar daok pathau khan dom jalan pacang caga jit ka bhap bini piah paglaong akok sahaneng dom bruk pacang caga jit Covid-19:

“Công an huyện, công an xã saong dom adei sa-ai di Biên phòng, dahlau di abih, khol drei pasang iek bhap bini nao mai labik di dua negar jeng yau dom bhap bini meng labik atah mai. Khol drei pathau khan ka miakva brei cuk pataih pacang pabah, rao tangin meng ia jru pametai anek ruak, paglaong akaok sahaneng ka bruk pacang caga jit.”

Langiu di bruk pasang iek catang labik taphia negar, oh caik rah tabiak bruk tame negar suan hukum di bhum, urak ini, dom palei dalam bhum taneran kraong Cuu Long hu paglaong bruk sangka, patagok dom jalan dut iek ruak dahlau ngan saong taong abih dom urang mboh yau njom ruak, rik tame saong taneh ia palei negar pacang cakak bruk njom mbak di jit ruak Covid-19./.

Urang lang: Aí Nghiêm - 29/12/2020

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân