Bhum taneran kraong CL( ĐBSCL) lac bhum ngak padai, pablei brah tabiak negar lingiu praong di taneh ia, yaok thun dalam bhum hu rik tame labaih meteh sản lượng padai saong meblah labaih 90% dom brah dalam negar pablei tabiak taneh ia lingiu. Taneh pala padai di ĐBSCL labaih 3,2 triệu ha, khik kajap an ninh lương thực bo daok brei mboh hu labik dang praong dalam bruk pablei brah tabiak negar lingiu dalam kapul dang akaok dunya di Việt Nam. Piah hu yau nan, tukvak tapa, dom tỉnh, ban dalam bhum hu pataom tame rami ramik veik gah ngak nong, ba ilamu bharau tame ngak, pambuak gauk, padang angan je piah brei mboh labik dang praong di ĐBSCL ka bruk padai, brah. Kadha vak di urang vak Phạm Hải brei thau ka bruk nan:

Urang nong peih jalan ia taba tame mblang padai 

        Meng labaih 1,7 ha taneh ngak padai, urang nong Phan Thiện Khanh, xã Định Môn, huyện Thới Lai hu ba ilamu bahrau tame ngak, ba dom pajaih padai bahrau hu chất lượng glaong trun mblang hamu, saong kein laba mboh cambaih tapa yaok vụ. Meng 17 sang hu mbaok tame kapul pambuak bruk ngak padai, yaok bhap bini jeng thau lac, njauk khik bruk pala drak piah tani tanat raidiuk saong praong jang lac khik kajap an ninh lương thực. Dalam nan bruk pandar khoa học kỹ thuật, pilih dom pajaih padai siam hu chất lượng glaong piah pla lac jalan nao njauk di urang nong pak ini:

Tui bhian randap dom vụ dahlau mikva bhian ngak pajaih IR50404, mikva drei salih tapa pajaih chất lượng glaong, takik hu halak halin, jien pruh jru jeng takik jang, yaom pablei padai siam tuk halei jeng tani tanat.

Dalam dom thun tapa, gah ngak nong ban sit Cần Thơ hu pataom tame ramik veik bruk pala drak, salih tapa phun pala janih raong lagaih haong yaok labik. Dom labik kurang ia hu kakei mikva salih tapa pala njam patam, daok dom labik ginup ia ye ngak padai, pilih dom pajaih chất lượng glaong, hu năng suất, chất lượng saong ba mai kein laba ka bhap bini.

Ong Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở ngak nong ban sit Cần Thơ brei thau, tanmeh ngak padai yaok thun di ban sit lac labaih 200.000 ha, yaok thun hu meng 1,3 tal 1,4 triệu tấn padai. Gah ngak nông Cần Thơ jeng thau cambaih yaom glaong di bruk khik kajap an ninh lương thực tuk daok khik taneh ngak padai.

Piah khik taneh ngak padai saong khik kajap an ninh lương thực, ngan saong gah ngak nong daok brei salih phun pala, janih raong. Dom bhum ngak nong, abih di nyu lac bhum ngak padai takik kein laba ye salih tapa pala raong kaya ikan, gah ngak nong tui iek catang bruk salih ini.. Chỉ tiêu padai yaok thun di ban sit Cần Thơ lac meng 1,3 tal 1,4 triệu tấn.

Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Akaok Viện padai ĐBSCL brei thau, Viện hu roh duah, ngak tabiak labaih 180 pajaih padai, pabak ka bruk pala ngak di dom puk palei saong bhap bini dalam bhum.

Di dom bhum mbuan khat lahik ye salih tapa pala janih phun karei, atau raong kaya ikan. Dom bhum ngak hu padai ye trun pajaih tui panuac kakei di karja palei, piah pala drak ka nyu lagaih haong yaok labik.

Gah ngak nong dom tinh ban dalam ĐBSCL tukvak tapa hu pataom tame ramik veik bruk  pala, ngak, salih bruk ngak mbang sit sot tapa pambuak gauk ngak praong; saong daok hu ba jamriak tame ngak, pandar ilamu bahrau piah trun tal tanut biar di abih yaom jien buh tame ngak, ngak jeng dom mblang hamu praong piah patagok giá trị pandap panda, pabak ka bruk blei mbang dalam taneh ia saong piah pablei tabiak taneh ia lingiu.
        Dalam tukvak yau urak ini, bruk khik kajap an ninh lương thực lac kadha praong ngan saong bruk ngak nong bhum ĐBSCL. Kayua yau nan ye, anak dom kan kandah di langik tasik, pandiak bhang, ia mbak daok rah tabak khang, bruk khik ka bilan padai đông xuân hu siam mekre meng năng suất saong yaom kaom yau urak ini lac kadha siam piah ka bhap bini kak kajap jang haong phun padai, haong mblang hamu./.

  Urang lang: Mousaphuong -3/4

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân