Bù Gia Mập lac huyện bhum tapen negar hu rilo kan kandah di Bình Phước. Dom thun tapa, dom pakat ủy đảng di Bù Đăng hu rilo jalan ngak gheih, bahrau, rik dong patagok ilamu ngak bruk di urang pal akaok song pren khang di Đảng, abih di nyu nan lac sangka patagok parilo urang đảng lac urang bangsa takik di bhum tapen negar song di bhum palei pala. Kadha vak di Vũ Thuyên brei mboh dom siam lagaih di bruk patagok parilo urang đảng dalam bhap bini bangsa takik tuk vak tapa, daa mik va song tong abih gauk pang:

Urang bangsa takik hu iek glang pren yava

Chi bộ palei Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập urak ni hu 11 urang đảng, dalam nan hu  7 urang đảng lac bangsa  S’tiêng, 2 urang mai meng labik karei. Harei  7/9/1985, chi bộ hu  peih bruk ba tame Đảng ka urang naih gheih angan Điểu Vui. Meng nan tal thun  2017, lac 32 thun, pak ni oh  hu ba tame đảng urang bangsa takik halei. Makna rilo meng lac kayua tavak lý lịch, bac da-a biar, ndik tapui anek ka 3, ngak mbang tah; hu urang oh ka hu hatai khin tame Đảng

Piah patagok hu urang Đảng lac urang bangsa takik rik dong paglong pren khang di tổ chức đảng, Đảng ủy xã Đắk Ơ hu ba dom urang jakar,  công chức iek prong bruk ngak, abih di nyu nan lac thau peih, padang dom bruk ngak mai ngak bí thư chi bộ palei hu rilo urang bangsa takik, meng nan hu menuac piah caga ba tame  Đảng. Meng rilo jalan ngak, dalam  2 thun  2018 song  2019, Chi bộ palei Bù Khơn ba tame Đảng hu 2 urang bangsa takik naih gheih. Urak ni palei dok hu 3 urang bangsa takik piah caga ba tame Đảng  dalam thun 2020 song dom thun anak tal.

Palei Sơn Trung, xã Đức Hạnh hu  330 boh sang, dalam nan  80% lac urang  S’tiêng. Dahlau deih, palei oh ka hu urang  đảng bangsa takik nan ye bruk ba dom  sarak di Đảng, hukum di karja  tal bhap bini gaok rilo kan kandah. Pasiam veik tavak tavaiy ni, Đảng ủy xã hu brei dom urang  đảng hu rilo ilamu  tal Chi bộ palei, saong duah jalan patagok urang  đảng pak dalam palei. Meng “oh hu” urang đảng pak di palei, tal urak ni palei  Sơn Trung hu 3 urang đảng bangsa takik song kham merat tal puac thun  2020 hu ba urang naih gheih lac urang bangsa takik tame Đảng.

Yau rilo labik karei, xã Phú Nghĩa hu jiak 34% urang bangsa takik daok, nan ye bruk patagok urang đảng gaok oh takik kan kandah. Thun 2017, Đảng ủy xã Phú Nghĩa ba urang jakar, urang Đảng mai palei, jhul khang bruk pathau khan, jak ba, pato pakai, pachreih hatai bhap bini, patagok bruk caga menuac piah ba tame Đảng. Tui nan, meng thun 2017-2019, chi bộ hu ba tame Đảng 2 urang bangsa takik.

Tuk vak 2015-2020, dalam Đảng bộ huyện Bù Gia Mập hu ba  73 urang bangsa takik tame Đảng, patagok urang đảng bangsa takik hu  238 urang. Akaok ban Tổ chức Huyện ủy Bù Gia Mập Lê Thành Long brei thau: lac huyện hu rilo urang bangsa takik daok, nan ye piah pakhang bruk padang hệ thống chính trị ye bruk caga menuac piah ba tame đảng tuk halei jeng hu caik hatai sangka. Dalam dom vaktu, Huyện ủy jeng hu patabiak sarak biak iek prong bruk patagok urang đảng  di palei pala song urang đảng bangsa takik, tapa nan dak harei dak paglong kapul urang jakar pakat cơ sở, rik dong pakhang pakajap ka Đảng bộ huyện cakrok, patagok./.

Urang lang: Hanipha- 4/8

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân