Urang ngak hu dong brei pandap dalam tuk jit ruak 

Pathau mikva saong grauk ayut! Tui Mban Khik caga, iek glang prein yawa urang jakar pakat negar, ong Lê Khả Phiêu, ndih tapui thun 1931, dahlau diah lac Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, hadei di sa tukvak ruak ndih sa labik, yaom lac hu Đảng, Karja, kapol dom urang gru jru, bác sĩ  abih hatai iek ruak, baoh sang abih hatai iek glang, min kayua umo thun taha takik prein yawa, ong plang lahik di tukvak 2 tuk 52 minit harei 7 bilan 8 thun 2020 di Hà Nội. Bruk sirah, Truy điệu, ba nao dar ong Lê Khả Phiêu hu brei thau hadei. 

Hadei di ni khol hulin likau khan khau tin dalam taneh ia

Hu viek 3 urang njom bahrau Covid-19 hu Mintri Y tế brei thau tuk maong 6 page ni, dalam nan di Quảng Trị 2 urang, Thanh Hoá 1 urang, jeng pambuak tal Đà Nẵng. Yau nan, kuhria tal maong 6 harei 7/8: Việt Nam, hu abih tih 750 urang njom COVID-19, dalam nan 312 urang njom tame negar hu brei daok karei chip. Dom urang njom bahrau pambuak tal Đà Nẵng kuhria meng 25/7 tal urak ni lac 298 urang, hu 10 urang metai. Dom urang metai kayua COVID-19 jeng lac urang praong thun saong hu ruak trak dahlau dalam rup.

Biar harei kabroi 6/8, Mentri Y tế taduan hu 50 tấn pandap panda y tế pacang caga jit Covid-19 kayua Cục Vận tải- Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng peih bruk pajeng ba  meng Hà Nội saong Ban raya Hồ Chí Minh tal Đà Nẵng, pataom tame gilang di Mentri daok pak Sang bac Đại học kỹ thuật Y dược Đà Nẵng. Dom pandap pamda nan lac 50.000 blah pataih pacang pabah janih N95, 1,5 trieu blah pataih y tế, labaih 53.600 khan ao cuk piah pacang caga jit Covid-19.

Pasak pasang iek ruak kik ban raya HCM brei thau, dom tuai mai meng Đà Nẵng tal mblang kapal haoh Tân Sơn Nhất dalam vaktu anak tal njauk brei daok karei ginup 14 harei tui njauk adat. Mblang kapar haoh Tân Sơn Nhất meda taduan labaih 700 tuai nao rivang main daok di Đà Nẵng hu caong maong tabiak truh Đà Nẵng dalam vaktu anak tal. Ban raya HCM meda taduan brei daok karei dom tuai damaui lac rahra daok di ban raya. Daok haong dom tuai daok di tinh, ban halei ye Bộ Tư lệnh ban raya meda pambuak bruk ba mai daok karei di tinh, ban nan. mBan khik ramik saong dom pasak pasang iek ruak kik jeng hu pandar Đà Nẵng peih bruk dut iek thau cambaih bruk njom vi rút SARS-CoV-2 ka dom tuai damaui dahlau di tuk tabiak truh Đà Nẵng.

Dalam var ginum meyai yaok bilan rah tabiak bier harei kabroi di Ha Noi, Urang brei panuac di Mentri Ngoại giao Viet Nam Lê Thị Thu Hằng hu panuac oh njauk hatai dom bruk ngak suan birau ini di Trung Quốc di labaik kaoh pulao Trường Sa saong Hoàng Sa di Viet Nam, tui nan meyaom dom jalan ngak di dom taneh ia ka tasik Biển Đông brei njauk saong hukum dunya. Ndem tal vidio Trung Quốc pasram kalin birau ini, dalam nan hu brei kapal haok mesruh tame tal Đá Subi di kaoh pulao Trường Sa di Viet Nam, Urang brei panuac di Mentri Ngoại giao lac: “ Dahlau abih, meda lac kaoh pulao Hoàng Sa saong Trường Sa nan lac binah taneh oh neh rapha hu di Viet Nam. Dom bruk ngak rah tabiak di dua kaoh pulao nan bo Viet Nam oh thau nan lac ngak suan bruk ngak po di Viet Nam, oh hu makna saong oh hu lagaih ka hòa bình saong grap tanat di tasik Biển Đông. Việt Nam ngak tacang ka bruk nan.”

Karja Liban brei cap khik 16 urang piah duah thau ka bruk patuh sang kho di pambah lamnge Beirut ngak magei ban ine. Jeng dalam harei nan, gilang pariak Karja Liban brei kariek tài khoản dom urang jaka gah tasik saong dom urang dang akaok pambah lamnge Beirut. Dalam sa bruk karei hu pambuak tal, Cảnh sát Cộng hòa Síp hu sua tangi sa urang lakei Nga brei thau lac nurang ngak po sa sruh gilai pajeng pandap panda hu jru hóa chất amoni nitrat njauk klak gilac di ban ine Beirut di Liban saong ngak tabiak bala patuh trak abih barau ni.

Lambaok Kapol Truyền thông xã hội saong công nghệ Mỹ Facebook brei thau, Kapol ini brei adat ka urang daok ngak bruk di sang mbiah tal abih bilan 7 thun 2021, dalam tuk jit ruak pambuak samar. Langiu di nan, yaok urang ngak bruk hu daong 1.000 đôla Mỹ piah blei dom pandap pandar ngak bruk trực tuyến di sang. Lambaok Kapol Facebook jeng brei thau, brei peih veik dom labik ngak bruk tuk hu tacei ba di Rajaei pak dom labik jit ruak hu ladam trun.

Rajaei Đặc khu Hành chính Hồng Kông ( Trung Quốc) brei thau, meng harei ni meda peih praong bruk dut iek Covid-19 oh mek jien di rilo quận piah mbuan pacang labik mbuan njom jit ruak. Bruk dut iek Covid-19 lac mek ngak ngan haong labaih 86 ribau bhap bini daok di 4 quận praong. Dalam 24 maong tapa, Hồng Kông hu 95 urang njom Covid-19 bahrau, taong abih dom urang njom tagok tal labaih 3.800 urang ngan haong 44 urang metai./.

Urang lang: Thu Thảo -Ái Nghiêm- 7/8/20 -  10:30:48

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân