Jalan pambauk pagam pabah lamnge Cái Mép – Thị Vải

Dalam vaktu meng thun 2016– 2020, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu hu padang ngak bahrau, ngak pasiam veik 413 km jalan radaih nao mai di dom bhum kinh tế tapen tasik, saong peih ngak salah blaoh saong ba tame pandar 17,2 km jalan pambauk pagam pabah lamnge Cái Mép – Thị Vải, pambuak taong abih dom pabah lamnge aia dalam di gah meraong ini. Gam haong bruk buh jien tame ngak ka nyu siam jalan kinh tế prong Vũng Tàu– Long Sơn – Cái Mép – Thị Vải, tỉnh daok ngak bahrau 4,5 km jalan nao tame labik ngak kong dầu khí Long Sơn. Dom jalan ini daong cakrok bhum kinh tế prong dalam bruk dui pachreih phun jien buh tame meng negar langiu saong cak rok patagok ngành, ngak tabiak pandap panda ka dom gah kinh tế prong di abih. 

Meng dom jalan nao mai dalam bhum, tỉnh BRVT hu ngak salah blaoh saong ba tame pandar jalan 765 pambuak pagam tui jalan meng Phước Hải tapa Châu Đức pambuak haong tỉnh Đồng Nai tabiak jalan roya 1; ngak salah blaoh jalan Hội Bài – Đá Bạc – Phước Tân jalan Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình,  pambuak pagam dom huyện, thị xã, bal. 

Ong Lê Văn Hòa, Bí thư huyện ủy Đất Đỏ brei thau: “Dom jalan bahrau hu buh jien tame ngak saong ba pandar yau jalan tỉnh 765, tỉnh lộ 52 tapa huyện Đất Đỏ saong jalan Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc – Phước Tân haong dom tỉnh lộ 328, 329 hu rik daong jhul cak rok patagok kinh tế, xã hội di puk palei, pambuak pagam haong dom pasak kinh tế di tỉnh saong dom puk palei karei piah nao tal dom tỉnh Nam trung bộ saong Tây Nguyên.”

Bà Rịa– Vũng Tàu daok pataom jien padai buh tame ngak dom jalan gar pambuak pagam pabah lamnge Thị Vải– Cái Mép haong jalan roya 51. Meng nan, dom puk palei angaok jalan ini yau bal sit Phú Mỹ peih prong saong pambuak pagam haong dom jalan mbak nao mai. Ong Nguyễn Văn Thắm, akaok UBND bal sit Phú Mỹ brei thau, tal urak ini, rilo bruk ngak, danak dak prong hu pataom tame padang ngaksaong ngak pasiam yau jalan Liên cảng, jalan 991B, jalan plaih Quốc lộ 56, jalan Phước Hòa– Cái Mép….Meng dom danak dak nan, Bal sit Phú Mỹ ginup tiêu chuẩn piah hu pok brei angan lac đô thị pakat II di anak tal: “Meng bruk buh jien tame padang ngak jalan pambak pagam tapa dom công trình prong di tỉnh, mbaok meta di bal sit Phú Mỹ njauk haong bruk cak rok patagok di tỉnh BRVT. Kayua yau nan ye, urak ini tiêu chí di dom jalan mbak nao mai hu ginup lac bal sit pakat III saong yam tal tagok jeng bal Phú Mỹ.”

Dalam tukvak anak tal, piah jeng 1 tỉnh khang gah ngak công, pabah lamnge, mek bruk rivang ma-in ngak jalan cak rok patagok, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu jao ka gah jalan mbak pajeng ba dang tabiak tham mưu ka raja-ei peih ngak rilo jalan mbak nao mai piah pambauk pagam dom tỉnh dalam bhum Đông Nam bộ, TPHCM saong bhum taneran kraong Cửu Long.

  Bà Rịa– Vũng Tàu jeng jul khang bruk padang ngak hạ tầng ngan haong rilo công trình prong yau: Danak dak buh jien tame pasiam veik Mblang kapal haok Côn Đảo, Cảng kapal tuai dunya Vũng Tàu, quy hoạch mblang kapal haok Hồ Tràm… palaghaih ka bruk pambuak pagam jalan mbak nao mai jeng yau ngak jeng pren khang jhul cakrok patagok kinh tế. Sở Jalan mbak pajeng ba tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu daok pambuak haong jabat tư vấn ngak Harak pathau khan roh duah ka bruk peih ngak dự án pok tagok Thủ tướng Raja-ei mboh tangin brei ngak jalan cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; samar hu jalan ngak gah jien padai saong pabak canah jalan  pasei pambuak pagam meng Tây Ninh, Bình Phước tapa Bình Dương, Đồng Nai saong canah jalan pasei Biên Hòa– Vũng Tàu, piah patrun bruk hu biak rilo pandap panda meng dom pabah lamnge tapa jalan radaih tapa jalan roya 51. 

Ong Trần Thượng Chí, Akaok Sở Jalan mbak pajeng ba tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu brei thau, tỉnh hu mboh tangin brei ngak quy hoạch dom jalan mbak nao mai tal thun 2020 pamong tal thun 2030. Ini lac cơ sở pháp lý piah ka tỉnh peih ngak rilo danak dak prong.     

Tuk vak tapa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hu pataom pren khang puk palei, pambak tame kadung jien meng Trung ương piah padang ngak rilo jalan mbak nao mai prong, ngak jeng pren khang ka bruk cak rok patagok kinh tế xã hội. Meng bruk cak rok patagok ini tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu daok tui jalan cak rok patagok “pak mbaik ghang” kinh tế công nghiệp, pabah lam nge, rivang ma-in saong ngak nong pandar công nghệ glaong piah cak rok patagok ./.

Urang lang: Jasi – 21/09

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân