Dom bilai pasang iek di labik pabah mbang negar khik hu siam labik pasang iek dalam bilan hajan

Urak ini, di gah anak labik tapen negar kayua urang lin biên phòng pambuak bruk haong dom gah hu pagam tal, dom jabat hu padang 41 labik pacang cakak. Gah lakuk nan kayua dom xã phường di bal Hà Tiên khik iek jeng hu brei menuac pasang iek biak catang jalan tapen negar. Di labik pasang iek dân phòng di Thạch Động, Phường Mỹ Đức, durang gam khik iek, gam nao pasang iek dom labik jaik taphia. Jaik sa blan ini, hajan ribuk dui atah gam gam ngak kan kandahk rilo tal bruk pasang iek di gah likuk, min meng bruk ba gauk tame pacang cakak jit, dom menuac di mban chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ, công an tuk halei jeng ngak siam bruk di drei. Ong Lê Văn Truyền, Mban chỉ huy quân sự phường Mỹ Đức brei thau: “Adei sa-ai nao ngak bruk gaok biak rilo kan kandah kayua langik  hajan ribuk, min tuk tame  bruk ye thei jeng kham merat ngak siam bruk di drei. Yaom lac kan kandah tal halei, jeng kham merat khik caga siam mekre jalan tapen negar piah pacang caga jit.”

Meng bruk sangka di UBND tỉnh Kiên Giang, mban chỉ huy đồn, dom bilai pasang iek di labik pabah mbang negar padang ngak hu 10 baoh sang tiền chế, khik hu siam labik pasang iek dalam bilan hajan, daok veik 31 labik hu ngak meng bạt. Langiu di nan, Đồn biên phòng pabah mbang negar dunya Hà Tiên daok brei 4 kapul nao mai pasang iek gam gam. Urak ini, Kiên Giang jeng daok brei kareik dom jalan haluk praong sit saong padang labik pacang cakak jit, pandap panda nhập lậu. Trung úy Trần Văn Tuấn, urang dang akaok labik pasang iek ka 6 Đồn biên phòng pabah mbang negar dunya Hà Tiên brei thau: anak bruk manh động di kaol pablei salih lậu, nao tame negar drei suan adat hukum, dom urang lin biên phòng pambuak bruk haong dom gah chức năng tuk halei jeng paglaong hatai sangka: “Kasa nan lac iek prong bruk ngak di yaok urang, kadua lac peih ngak catang dom adat hukum di bol lin di đồn biên phòng pabah mbang negar dunya Hà Tiên saong balai 314, bhin kakei dom adei sa-ai mong iek gah khik caga hacih sa-at. Yaom lac bruk mesruh pacang daok gaok rilo kan kandah min khaol dahlak khik siam bruk pasang iek taong abih, oh caik ka urang halei nao tapa negar drei suan adat hukum, mesruh pacang bleik saleik dalam bruk pablei salih.”

  Dalam bruk pacang cakak Covid-19, Đồn biên phòng pabah mbang negar dunya Hà Tiên hu tacei pato dom balai pabah mbang negar, jalan tapen negar, jalan tasik khang hatai pacang cakak cap mek dom urang tame negar drei suan adat hukum ba nao brei daok karei pataom sa labik tui njauk adat. Tal tukvak ini, Đồn biên phòng pabah mbang negar dunya Hà Tiên hu cap khik, ba nao brei daok karei labaih 50 urang tame negar drei suan adat hukum, dalam nan hu 2 urang Trung Quốc, 14 urang Campuchia saong 34 bhap bani Việt Nam. Đồn biên phòng pabah mbang dunya Hà Tiên daok hu cap mek 35 bruk ngan haong 26 urang pablei salih lậu, pajeng ba pandap panda tapa negar. Trung tá Danh Tâm, Chính trị viên phó Đồn biên phòng pabah mbang negar dunya Hà Tiên daok brei thau lac: “Kayua taneh riya pak ini prong, biak laghaih ka dom manuac urang nao tame negar drei suan adat hukum, khaol dahlak bhian nao pasang iek, taong yaom piah nao tal dom bilai khik iek, khan  brei adei sa-ai thau. Taphia di nan padang dom jalan ngak mesruh pacang, peih bruk pato pathram ka urang lin.”

Piah peih ngak siam bruk pacang caga jit Covid-19 meng puac bilan 2 tal ini, bal Hà Tiên hu tacei pato dom phường xã khik bruk pasang iek luac harei melam. Saong brei padang rilo jang dom labik pacang cakak, brei rilo menuac jang nao pasang iek dom phường, meng angaok jalan kabak tal angaok tasik. Urak ini yaok labik khik iek hu tal 5 – 6 urang, rabha tabiak jeng 2 ca khik iek, meng 6 tuk page tal 6 tuk biar harei saong 6 tuk biar harei tal 6 tuk page harei hadei. Sa-ai Mạc Vĩnh Nam, Phaok akaok mban chỉ huy quân sự phường Mỹ Đức ban Hà Tiên ndom lac: “Ngan haong gah dân quân ye pambuak bruk haong gah công an, biên phòng piah nao pasang iek thau cambaih bruk angaok jalan tapen negar jeng yau daong ka gah công an, biên phòng samar drah pacang cakak dom urang nao tame negar suan adat hukum angaok jalan tapen negar. Taphia di nan daok hu pacang cakak bruk pablei salih lậu.”

Peih ngak siam bruk pacang  caga jit tui jalan lac “pacang cakak, duah mboh, ba nao brei daok karei, pacang labik, padam jit”, dom gah ngak bruk di bhum tapen negar di tỉnh Kiên Giang daok kham merat yam tapa kan kandah glaih glar, kham merat ngak siam bruk khik iek jalan tapen negar, meng jalan radiah tal jalan tasik; samar mboh kol tội phạm di tapen negar, ridaong pacang cakak jit Covid-19 njaom tame dalam negar./.

 

Urang lang: Jasi – 19/10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân