Tapuk pato bac Tiếng Việt tal 1 Cánh Diều

Hu dom amaik ame di anek saih hu panuac lac, bruk taduan lac suan, lac kurang saong brei ramik veik tapuk yaom lac suai damuai min tapa nan brei mboh bruk caik hatai tui pang di Kapul taong yaom haong urang ngak tapuk nan. Bruk njauk ndom tal urak ini lac anek saih bac blaoh hu labaih 1 bilan saong bruk bac oh brei padeih hu, nan ye bruk ramik veik tapuk ini hu ngak yau habar: “Anek nyu daok bac tal 1 ye oh thau langyah yau habar, tuk tapuk hu ramik ngak veik ye bac veik tapuk nan atau bac tapuk bahrau. Meyah bac tapuk bahrau ye jien blei tapuk amaik ame tabiak atau hu bruk daong halei meng gah pato megru halei oh?”

Tiến sỹ Lê Thống Nhất sahneng lac, tui bruk di urak ini anek saih oh hu sa baoh tapuk siam ginup ka Tiếng Việt tal 1 hadei di ramik ngak veik bo mboh lac  nhà xuất bản brei in tabiak dom blah ramik veik jeng dom tập tài liệu: “Dahlak sahneng lac tập tài liệu ini brei payua tal taong abih dom sang bac daok pandar tapuk Tiếng Việt 1 di Cánh Diều. Min, tài liệu ini hu in mekre yau tapuk pato bac halei oh, bo tok hu ngak yau sa  bản tacei jalan pato pakai. Meyah ngak jeng bản tacei jalan pato pakai ye gru pato meda langyah hu, min tuk bac ye anek saih oh hu tài liệu hagait. Yua nan tui dahlak mboh, siam di abih kol drei njauk in veik dom blah hu ramik pasiam veik saong brei hu payua tal taong abih urang blei tapuk Cánh Diều ini saong kol drei oh mek jien.”

Urak ini, meng Mintri Pato megru, tal Kapul pakat negar taong yaom tapuk bac da-a Tiếng Việt tal 1 saong urang ngak tapuk jeng oh ka hu ba tabiak jalan ramik pasiam veik tapuk yau habar, jeng oh ka brei thau tukvak halei anek saih hu tapuk bahrau. Kayua yau nan ye, rilo panuac duh hatai lac, bruk ramik veik di urang ngak tapuk meda abih hu dom  “randaih” dalam baoh tapuk ini halei oh. Tiến sỹ Vũ Thu Hương, chuyên gia pato megru ndom lac, bruk ramik pasiam veik tapuk saong ba tame pato dalam thun ini lac biak kandah saong kan ngak hu. Ngan saong danak dak pato pakai bahrau, tapuk pato bac tok lac tài liệu piah ka gru peih bruk pato bac, nan ye meda salih tapuk Tiếng Việt tal 1 di Cánh Diều meng tapuk di dom nhà xuất bản karei: “Dom gru pato meda pilih ruah hu taong abih dom baoh tapuk karei saong ngak dom bài tập ka drei piah pato ka anek saih. Yau nan meda lac kol drei oh njauk caik rilo tukvak ka bruk ramik pasiam veik bo tok brei panuac lac baoh tapuk Cánh Diều oh hu bac di sang bac tra lac salah blaoh. Kayua lac meng ini tal harei 15/11, anek saih jeng daok bac tui tapuk klak, meng harei 15/11 nao kol drei jeng oh thau lac tapuk hadei di tuk ramik veik nyu hu siam piah ka dom anek saih bac hu ha oh.”

Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ saong Văn hóa phương Đông, dahlau daih ngak Chủ nhiệm Bộ môn Việt ngữ học, Sang bac Đại học Khoa học xã hội - Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) mboh lac, gah chất lượng, tapuk Tiếng Việt tal 1 di Cánh Diều oh jeng. Dom asal kadha oh ka lagaih bo dom chuyên gia, amaik ame di anek saih haong báo chí hu tacei tabiak lac suan gah biên soạn, ngữ liệu, kurang thau gah sap ndom panuac puac, gah makna pato sap Việt. Urang ngak tapuk oh hu sahneng kuhria, jalan bac akhar haroh ngak tui hatai, makna di panuac ba tame tapuk suan biak rilo, oh njauk haong panuac daok hu pandar… Meyah khin pandar piah pato ye brei ngak veik, oh njauk lac ramik pasiam tui jalan yau Yuan lac “chắp vá” yau jalan bo urang ngak tapuk ba tabiak. Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Đạt brei thau hatai sahneng di drei yau ini: “Dahlak mboh lac jalan ngak yau nan oh siam. Kayua baoh tapuk ini hu ngak oh njauk tui jalan khoa học, oh pabak bruk pato. Nan ye urak ini hu ba ngữ liệu halei tame langyah jeng oh njauk lac baoh tapuk pato siam hu. Urak ini anek naih hu bac blaoh, bo brei cang ramik pasiam veik ye hu oh thau hadom pandik akaok ka dom amaik ame, gam abih jien, gam ngak kan suai lavik tal bruk pato pakai dom anek saih. Tui dahlak mboh, njauk pataom mek veik tapuk.”

Ini lac thun camereip Việt Nam peih ngak danak dak pato pakai tui jalan patagok phẩm chất, năng lực ka anek saih, hu rilo tapuk pato bac tui sa danak dak yau gauk, dalam nan tapuk pato bac hu maong yau tài liệu piah ka dom sang bac, dom gru pato sahneng duah, padang jalan pato pakai ka nyu lagaih. Min dom chuyên gia jeng ndom lac, yaom lac tapuk pato bac tok lac tài liệu ye ngữ liệu dalam tapuk brei khik njauk gah sap ndom panuac puac, tư duy logic, dom panuac hu pandar njauk makna di nyu… meng jeng tapuk siam piah ka gru pato ngak hu kadha pato pakai dui pachreih anek saih, daong ka anek saih bac da-a hu siam jang./.

Urang lang: M. Phương – 24/10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân