Tui jalan diukrai “siam ka dunya – mekre ka agama”, ba gauk padang raidiuk trei sir, haniem phul, dom thun tapa, urang Catolic (công giáo) huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai paglaong bruk jum pataom, hu mbaok tame ngak siam dom bruk dak padang kinh tế - xã hội dalam palei.

Jalan dhuan siam gheih hacih sa-at 

Huyện Trảng Bom urak ini hu 310 rabau menuac, labaih 63% menuac dalam nan lac urang Catolic. Dalam huyện urak ini hu 95 cơ sở tôn giáo hu Karja brei adat. Pachreih tui bruk abih menuac dalam taneh ia ba gauk padang ngak palei pala bahrau, tukvak tapa, urang Catolic di huyện Trảng Bom paglaong bruk jum pataom, sahneng duah, kham merat salih bruk ngak mbang, sản xuất kinh tế. Meng nan, raidiuk mbang ngui daok dang di urang Catolic dak harei dak siam saong rik daong biak ralo tame bruk patagok di puk palei.

Ong Nguyễn Duy Khang lac urang Catolic daok di palei An Bình, xã Trung Hòa brei thau, baoh sang praong gam saong labik jhik tư nhân saong jien raong 4 urang anek mbang bac lac mai meng bruk jhik. Ong Khang dahlau daih ngak nong saong 1 tukvak suai lavik jhik mbang pah ka dom tiệm praong, hadei di nan hu phun jien, ong peih cơ sở . Urak ini, cơ sở jhik di sang ong bhian hu 10 urang ngak. Yaok bilan, cơ sở di ong pablei tabiak darak pasar yaok rabau pandap, kaoh bloh phun jien buh tame ngak saong jien pah urang ngak, yaok thun ong laba hu meng 250-300 triệu đồng.

Di xã Cây Gáo, meng dahlau mai, urang ngak nong diukrai meng bruk raong pabui, munuk palao dalam bein. Hu bruk jak ba, tacei pato di dom gah chức năng, dom thun mai ini, rilo sang hu pambuak bruk haong dom trang trại raong glang praong, ngak var ro sre piah plaih khat lahik kayua jit ruak, yaom kaom. Ong Trần Bá Lợi daok di palei Tân Lập 2, sa po trang trại raong pabui brei thau, ong pambuak bruk haong Cty cổ phần raong glang C.P. Việt Nam hu 2 thun. Cty ba pajaih, haleik, kỹ thuật thú y ka trại, ong taduan bruk raong glang tui quy trình. Jien pah hu kuhria tui teik trak di pabui tuk ba tabiak pablei. Yaok mbang, ong raong meng 2 rabau tal 2 rabau 500 drei pabui saong jien laba yaok thun hu jaik 1 tỉ meteh. Ong Lợi daok brei thau lac: “Urak ini bruk raong pabui mbang pah ka dom doanh nghiệp praong daok hu rilo mikva dalam xã ngak. Hadei di jit tả pabui châu Phi ini meng mboh, raong mbang pah dalam var ro sre hu daong ka urang raong trun hu rilo khat lahik, bac megru hu rilo ilamu”

Ndom ka dom rik daong di giáo dân ka bruk cakrok patagok puk palei, amuk Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom khan lac, meng prein khang di 1 huyện ngak nong salih tapa patagok công nghiệp - dịch vụ, dom thun tapa, mikva giáo dân kham merat ngak mbang, pablei salih, padang bruk ngak bahrau. Sang halei hu phun jien praong ye buh tabiak ngak dom xưởng gia công pandap thủ công mỹ nghệ, jhik, pablei salih, sang hu takik phun jien jang ye salih bruk pala drak, raong glang. Rilo bruk pambuak gauk, rilo cơ sở, doanh nghiệp kayua mikva giáo dân ngak po hu tagok khang, tapa nan, hu ba bruk ngak ka rahra, saong jhul bruk ngak mbang kinh tế di puk palei cakrok patagok.

Dom thun jaik ini, raidiuk di bhap bini dalam huyện jeng ye di giáo dân dak harei dak salih bahrau. Urak ini jien mek tame kuhria tui akaok menuac dalam huyện hu labaih 60 triệu đồng sa urang sa thun. Tuk bruk ngak mbang ngak huak di giáo dân hu siam tagok, mikva abih drei rik daong ka bruk cakrok patagok di puk palei.

Linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Hưng, Giáo xứ Tâm An (xã Trung Hòa) brei thau, meng thau jum pataom gauk, giáo xứ tuk halei jeng pambuak bruk khang kajap haong karja palei jak ba mikva giáo dân diukrai “siam ka dunya – mekre ka agama”, ngak njauk tui adat hukum, khik caga siam mekre puk palei, khik ramik haci hacih labik daok, daong prein, daong jien piah ngak pasiam saong ngak bahrau dom jalan palei, abih drei padang ngak palei pala bahrau. 3 thun mai ini, giáo xứ ngak hu labaih 10km jalan mbak, labaih 5km jalan điện truac hadah, padang 8 baoh sang anit ranam, yaok bilan brei brah ka labaih 130 sang urang Công giáo saong urang oh hu đạo.

Meng bruk njauk gauk, sa hatung hatian di bhap bini, huyện Trảng Bom lac 1 dalam 4 labik cakrok patagok công nghiệp - dịch vụ dang akaok di tỉnh, lac huyện palei pala bahrau tui chuẩn bahrau camereip di abih./.

Urang lang: Musa Phương - 25/12 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân