Phun la-u ba mai phun jien mek tame glaong 

Thau lac bruk patrun kathaot khang kajap lac 1 bruk ngak praong dalam tuk cakrok kinh tế - xã hội, dom thun tapa, huyện Ninh Phước thau pambak tame phun jien di dom Danak dak 30a, Danak dak 135, Danak dak bruk ngak negar padang ngak palei pala bahrau piah ngak dahlau dom kraong, ribaong dalam mblang hamu, daong patagok bruk sản xuất, parilo jalan ngak mbang duah jien saong pambak praong dom bruk sản xuất ka bhap bini daok di dom xã bhum bãi ngang, bhum biak kan kandah. Tapa nan, ngak jeng prein khang piah peih ngak hu siam bruk patruh eik patrun kathaot khang kajap dalam huyện.

Taphia dom danak dak saong sarak patrun kathaot di Rajaei, di tỉnh, huyện daok pataom tame ngak dom bruk ka patagok ngak nong, palei pala, urang nong, jhul khang pathau khan, jak ba bhap bini salih janih phun pala, athur raong lagaih haong yaok bhum, ba ilamu - kỹ thuật tame sản xuất; daong bruk ngak mbang, parilo jalan ngak mbang duah jien saong pambak praong dom bruk patrun kathaot hu siam lagaih. Gam saong nan, huyện tuk halei jeng sangka daong saong ba mbuan lagaih ka dom sang kathaot hu mesraiy phun jien yaom laba lap. Meng nan, rilo sang kathaot hu jalan cakrok kinh tế, yam tagok tabiak truh kan kathaot khang kajap. Sa-ai Não Thị Châu Từ Xim, palei Tuấn Tú, xã An Hải brei thau: Dahlau daih, sang kan kathaot, tok hu 2,5 sào taneh pala njam patam, nan ye jien duah hu oh tani tanat. Thun 2018, sa-ai hu Gilang pariak sarak karja  brei mesraiy 70 triệu đồng, buh tame pala măng tây xanh. Tal urak ini, sang hu jien mek tame tani tanat, tabiak truh hu kan kathaot.

Sa jalan ngak praong piah ka palei patrun sang kathaot khang kajap nan lac peih dom tal pato bruk ngak pambuak haong ba bruk ngak saong ba urang ngak di bhum palei pala nao ngak bruk di negar lingiu. Dalam thun 2019, huyện hu peih tal pato bruk ngak katut panak harei ka 490 urang ngak di palei pala, tacei jalan, tacei bruk ngak ka 2.950 urang nao ngak bruk di dom doanh nghiệp dalam saong lingiu tỉnh, ba 26 urang ngak nao ngak bruk hu tukvak di negar lingiu.

Lingiu di bruk bruk daong patagok kinh tế, pato bruk ngak gam haong duah bruk ghak brei, bruk sang daok, prein yava ka bhap bini jeng hu huyện sangka ngak. Meng dom phun jien, thun 2019, huyện hu daong ngak bahrau 16 baoh sang, saong yaom jien 780 triệu đồng. Brei 34.384 thẻ bảo hiểm y tế ka dom sang kathaot, jaik kathaot saong urang bangsa takik daok di bhum hu bruk ngak mbang kinh tế - xã hội kan kandah. Daong jien điện brei ka 1.792 sang kathaot, saong yaom jien labaih 1 tỷ đồng…

Ong Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước brei thau: Meng dom bruk ngak hu dalam thun 2019, anak tal, huyện Ninh Phước daok kham merat patrun, patakik baoh sang kathaot yaok thun hu 0,5% saong trun khang dom sang jaik si kathaot. Jalan ngak praong bo huyện ba tabiak piah ngak dom bruk nan, lac: daok brei patagok bruk pan akaok, tacei jalan di dom pakat ủy Đảng, karja dom pakat ngan saong bruk patrun kathaot. Ieu pataom dom prein khang buh jien tame ngak hạ tầng palei pala. Gam saong nan, jhul khang pathau khan, jak ba bhap bini salih jalan sahneng dalam bruk patrun kathaot, piah pandar hu kein laba dom prein khang di huyện, rik daong jhul samar bruk patagok kinh tế - xã hội. Samar peih ngak dom danak dak daong cakrok bruk ngak nong tui jalan ngak tabiak pandap piah pablei, pambuak haong quy hoạch sản xuất. Brei pambak praong dom bruk sản xuất hu kein laba, bruk pambuak gauk ngak, gam haong pablei pandap. Daong palagaih ka urang kathaot hu mbang tui dom sarak, hu mesraiy phun jien patrun kathaot, jhul khang bruk pato bruk ngak, ba bruk ngak saong ba urang ngak nao ngak bruk di negar lingiu… tapa nan salih bahrau raidiuk bol bhap rahra./.

Urang lang: Musa Phương 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân