Peih tabiak meng thun 2010, tal harei ini, Palei Ilamo saong rivang ma-in dom bangsa Việt Nam, di xã Đồng mô, Sơn Tây, Hà Nội daok patagok hu bruk ngak di sa baoh sang praong di 54 bangsa adei sa-ai. Lingiu di bruk lac sa labik rivang ma-in, Palei Ilamo daok lac labik peih ngak dom rija, roya, brei mboh veik dom adat cambat, kadha ma-in bhap bani, bruk ngak meng tangin takai meng kan mai di bhap bani bangsa takik, daong meyaih khan thaik binguk, daong kak kajap talei gul pataom dom bangsa Việt Nam saong iek prong, pok meyaom, ngak brei hadah tagok asal ilamo bangsa Việt. Yau nan min, langiu dom bruk ngak hu, dom bruk du lịch di Palei Ilamo jeng daok hu taong yaom lac daok sit, daok takik.

Urang kamei bangsa takik bhum Tay Bac 

Urak ini, Palei Ilamo saong rivang ma-in dom Bangsa Việt Nam padang hu rilo dịch vụ du lịch hu mbaok di 15  bangsa ngak bruk gam gam, hu mong lac suan yava di Palei, ngak brei chreih chai dom bruk ngak, daong pabak hatai caong duah thau di tuai damuai dalam saong langiu negar yau Phaok tổng cục trưởng, Tổng cục du lịch Hà Văn Siêu khan lac: Palei ialmo hu ba caik di bal ine HN lac sa labik dui pachreih tuai damuai. Tal harei ini hu biak rilo bruk du lịch rivang ma-in duah thau di palei. Meng bruk sangka di Đảng saong Karja, bruk  padang ngak ka Palei jeng biak siam. Tal harei ini, dom bruk du lịch jeng daok hu peih ngak siam. Min tui dom danak dak jalan ngak di tổng cục du lịch jeng yau mban khik iek Palei, khaol dahlak caong khin hu rilo tuai damuai jang, rilo bruk ngak jang, rilo trải nghiệm ngak habar piah ka tuai damuai takre daok veik labik ini.
Meng tuk peih tabiak tal ini, mBan khik iek Palei ilamo saong rivang ma-in dom bangsa Việt Nam hu rilo salih bahrau dalam bruk ngak, pabak dom dịch vụ. Bruk ba dom bangsa takik, dom po ilamo meng rilo tỉnh ban atah bayah yau Hà Giang, Gia Lai, Sóc Trăng…v…v. mai pak ini peih ngak rilo bruk hu ngak jeng pren khang saong parilo janih dalam dom bruk ngak di palei. Yaok bilan, Mban khik iek ba tabiak rilo asal kadha, padang ngak veik rilo rija, roya meng kan di dom bangsa, piah khik ramik, patagok dom inem krung ilamo, patagok bruk gul pataom, bruk thau gauk di dom bangsa.
Yau nan min, dom dịch vụ, pandap du lịch di palei Ilamo jeng daok biak takik. Abih di nyu lac labik daok tapa melam lac biak takik. Amuk Nguyễn Thị Kim An – sa Việt kiều daok di negar Anh, meda lac thun halei jeng mai veik palei negar piah padeih padei, hadei di sa melam ndih veik di Palei, ndom lac: Palei Ilamo dom bangsa VN, thun halei dahlak jeng nao tapa ini, meng tuk camereip bahrau peih tabiak ye dahlak hu mai blaoh. Dom mbang dahlau dahlak oh ka ndih veik pak ini sa mbang halei. Min tapa sa melam bloh dahlak jeng hu mboh oh ka siam lagaih. Pagap yau khaol dahlak mai ini, sang homestay takik abih jeng brei hu dom pandap panda piah pandar dalam sang, aia menyum, phon pang, internet, tanjak, nan lac dom janih pandap brei hu dahlau di abih. Min pak ini oh hu. Nan lac urang Việt Nam drei daok oh ka hu, ngak habar uai negar langiu mai daok hu.
Jeng hu hatai saneng yau amuk Nguyễn Thị Kim Anh, ong Nguyễn Đức Khoa, Gru pato sang bac Cao Đẳng Đại Việt, sa dalam dom labik pato pakai hu Tổng Cục Du Lịch jao brei bruk peih pakacah saong brei chứng chỉ khik iek du lịch jeng hu panuac caong lac: palei Ilamo njauk samar pasiam veik dom bruk oh ka lagaih gah labik ndih daok veik. Njauk pato pathram ka mikva dom bangsa takik di palei ini thau bruk raok daa tuai saong duh ka tuai damuai ndih tapa melam pak ini. Taphia di nan, ong Khoa daok hu tacei tabiak dom cuang kandah tavak tave gah thuyết minh, langyah brei ka tuai damuai thau: Palei ilamo njauk pataom iek veik dom bài thuyết minh saong paglaong bruk di urang thuyết minh saong hướng dẫn viên pak di labik. Gam haong nan di yaok labik nao rivang njauk hu dom harak gar tài liệu parang caik pak nan piah ka tuai damuai thau hu kayua lac pandap panda di khaol drei pambuak pagam tal ilamo bangsa. Lingiu di nan, kol drei njauk pagam ka yaok sruh radaih điện sa baoh loa sit pagam haong sa bộ phận ghi âm piah ka urang peih radaih nao tal labik halei ye kateik tame ye eng nyu phát tabiak. 
Ong Trịnh Ngọc Chung – Phaok akaok Ban khik iek Palei Ilamo saong rivang ma-in dom bangsa Việt Nam brei thau makna di dom tavak tave bahrau ndom nan lac kayua bruk peih ngak di palei oh ka laghaih, manuac ngak daok lapih. Pagap yau Labik dom palei bangsa nan lac sa dalam 12 jabat daok dalam Mban khik iek Palei ilamo daok ngak bruk yau sa đơn vị sự nghiệp hu jien mek tame. Urang jakar, urang ngak bruk pak ini tok ngak bruk tui tukvak hành chính: Kadha nan oh njauk ngan haong sa jabat ngak du lịch. Khaol dahlak hu mehit biak rilo panuac khan  di dom gah ba tuai mai rivang ma-in pak ini. Urang pambuak pagam nao sa tour hadei di nan, jala pandiak urang ba tuai mai palei palei ilamo, min tal kreh pandiak ye adei sa-ai padeih, bo njauk tui hukum ngak bruk ye adei sa-ai njauk hu tukvak padeih padei tuk kreh pandiak. Yau nan anak tal khaol dahlak meda ramik veik. Saong njauk peih pabah mbang raok tuai damuai meng 7h page tal 21h melam. Tok tal tuk halei oh daok hu tuai ye jabat ini meng padeih.
Jeng tui ong Chung, mban khik iek palei meda daok peih rilo bruk ngak jang, gam gam jang, pabak saong pasiam dom dịch vụ bahrau piah pabak hatai caong khin di duai damuai. Ndom ka jalan ngak anak tal di khaol dahlak, hu dua kadha khaol dahlak meda pataom tame ngak ka bahu. Kasa lac bruk dịch vụ, khaol dahlak meda hu dom dịch vụ ndih daok veik, labik ilamo mbang menyum, trải nghiệm. Khaol dahlak pamaong tal peih ngak dom adit ilamo di dom tỉnh ban pak Hà Nội. Khaol dahlak jeng ieu urang buh jien tame ngak dom dịch vụ ndih daok tapa melam. Biak di nyu pak ini dịch vụ nan oh ka siam. Khaol dahlak pamaong tame dom labik padeih padei sinh thái, hiện đại atau homestay. Kadua nan lac khaol dahlak jhul khang bruk brei thau, meyaih khan saong pambuak pagam hyaong dom gah ba menuac nao ravang me-in.
Tui Tổng cục du lịch, dalam 10 bilan akaok thun, tuai du lịch mai haong bal ine Hà Nội tagok tal labaih 20 triệu mbang, dalam nan tuai duanya hu jaik 5 triệu mbang. Min, tuai mai tal palei ilamo song rivang ma-in dom bangsa Việt Nam bahrau hu labaih 600 ribau mbang.
Bruk daok pamaong tal di palei thun ini jeng lac dang veik di 700 ribau mbang tuai damuai. Kadha nan brei mboh, daok biak rilo pren khang oh ka pandar hu siam lagaih.
Meng dom bruk salih bahrau hu urang lambaok mban khik iek sanya, caong lac palei ilamo saong rivang ma-in dom bangsa Việt Nam samar hu salih bahrau biak siam, pabak rilo jang hatai caong khin di tuai damuai, jeng yau ngak siam jang bruk lac labik pambuak pagam, meyaih khan dom inem krung ilamo meng kan di dom bangsa./. 

Urang lang: jasi - 30/11


HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân