Dom thun tapa, tỉnh Bình Thuận tuk halei jeng sangka buh jien tame ka bruk pato megru di bhum bhapbini bangsa takik. Urak ini, dalam tỉnh hu 5 sang bac bangsa gam daok gam bac,dom sang bac, tal bac hu padang ngak khang kajap di 17 xã harat bhapbini bangsa takik. Harei peih thun bac barau 2018-2019 daok jaik tal,gah pato megru BìnhThuận gam saong dom puk palei dalam tỉnh daok paglaong bruk pasang iek, jhul samar tukvak padang ngak dom công trình di bhum bhapbini bangsa takik, khik caga ka dom adei anek saih di bhum ini hu bac 2 var sa harei saong hu daok veik. Jasi urang vak di rayo sap ndom VN daok di ban raya HCM hu kadha vak ndom ka bruk ini:

 

Dalam thun bac ini, jaik abih dom puk palei dalam tỉnh Bình Thuận jeng hu dom công trình, hạng mục hu padang ngak barau, dalam nan hu bhum bhapbini bangsa takik, bhum biak kan kandah. 

 

Hàm Thuận Bắc lac huyện hu rilo bhapbini bangsa takik di tỉnh Bình Thuận. Urak ini, dalam huyện hu 6 công trình, hạng mục hu ngak blaoh saong jao brei, pabak ka thun bac barau 2018-2019. Dalam nan hu 3 sang bac mẫu giáo saong 3 sang bac pakat sa, ngak abih 22 tỷ 113 triệu đồng. Lingiu duk bac, duk ngak bruk, dom công trình padang ngak barau jeng hu labik ngak mbang huak, cổng, paga saong danaok yuak tian. UB bhapbini huyện Hàm Thuận Bắc jeng hu buh labaih 1 tỷ đồng blei 770 bộ bàn kik barau, brei ka dom sang bac bhum bangsa takik di thun bac barau ini. Ông Dương Văn Đông – Trưởng phòng pato megru huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận brei thau: bhum bhapbini bangsa takik urak ini pataom tame ka sang bac THCS Đông Giang padang barau 8 duk bac angaok nan, daok sang bac bangsa gam daok gam bac huyện di ala ini tok ngak pasiam bàn kik, labik mbang huak saong danaok yuak tian.

 

Di huyện Hàm Thuận Nam hu 9 công trình, huyện Bắc Bình hu 6 công trình, dom huyện thị daok veik hu meng 2 tal 4 công trình. Lingiu bruk buh jien tame padang barau cơ sở vật chất, gah pato megru Bình Thuận jeng hu brei phun jien  sự nghiệp ka dom sang bac piah blei pabak trang thiết bị. Min, kayua kan kandah ka phun jien yau nan ye rilo sang bac tal tukvak ini oh ka blei ginup dom trang thiết bị. Nai gru Nguyễn Nữ Thái Thuận – Hiệu trưởng sang bac Mẫu giáo Phan Hòa brei thau, biak bui sambai tuk taduan mek baoh sang bac barau praong siam ngan saong 6 duk bac barau, 2 duk chức năng, 1 duk hành chính quản trị, 1 duk ngak mbang huak, libik yuak tian ngan saong yaom jien buh tame ngak abih labaih 7 tỷ đồng piah duh ka thun bac ini. Nai gru Thuận daok brei thau lac:  Lingiu di nan sang bac jeng daok hu dom kan kandah yau daning, paga pacang vil val urak ini oh ka siam, tan bac barau tok hu bhan kik min, daok kurang kệ, kurang pandap pandar, pandap mein tui Thông tư 02, daok pandap mein lingiu lingik tra

 

-bruk njauk ndom nan lac cơ sở vật chất di dom sang bac bangsa gam daok gam bac daok mbaih mbaoh rilo thun, abih di nyu nan lac duk mbang huak saong libik daok di dom adei anek saih, min kayua oh ka hu phun jien yau nan ye dom sang bac tok thau ramik pasiam ka dom adei daok tạm. Ndom ka bruk ini, gru Nguyễn Văn Tới - Hiệu trưởng sang bac bangsa gam daok gam bac huyện Hàm Thuận Bắc lac: Huyện jeng daok kuhria salih barau dom laneng kayau klak bruk meng laneng pasei, min kayua oh ka ngak sumu di thun bac barau ini yau nan ye sang bac hu pah urang lingiu tame piah ramik pasiam, piah hu libik mbang, libik daok ka dom adei. "

 

    -Yaom lac daok hu oh takik kan kandah, min tui taong yaom ye dalam thun bac barau ini, dom sang bac, tan bac bhum bhapbini bangsa takik hu tỉnh Bình Thuận buh jien ramik pasiam; dom gru pato hu chuẩn hóa piah paglaong bruk pato saong bac; khik ka anek saih tal thun hu nao bac da-a.

 

-Dom sarak daong anek saih lac anek kamuan bhapbini bangsa takik hu peih ngak ginup, drah samar, njauk menuac njauk urang tui Quyết định ka 05/2013 di UB bhapbini tỉnh Bình Thuận ka anek saih meng Mẫu giáo tal Trung học cơ sở ngan saong yaom jien peih ngak yaok thun jaik 10 tỷ đồng. Daok anek saih, sinh viên daok bac dom sang bac đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hu  tỉnh daong yaok thun labaih 1 tỷ đồng. Abih di nyu nan lac, danakdak pato sap Cam di pakat bac 1 ka dom adei anek saih Cam dalam tỉnh daok hu khik ngak. Ông Bùi Đình Thoa – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở pato megru Bình Thuận brei thau: Meda lac cơ sở vật chất bhum bangsa takik urak ini pabak hu bruk bac da-a ka dom adei bangsa, dui katut khoảng cách di thành thị saong palei pala. Abih di nyu nan lac urak ini, Internet hu nao tal abih dom sang bac paje, cơ sở vật chất, dom thiết bị bhum nan hu caik brei dahlau)

 

-Bruk sangka buh jien tame ngak di dom pakat karja puk palei gam saong bruk abih hatai di dom gru pato, anek saih bhapbini bangsa takik di Bình Thuận meda khang hatai yam tame thun bac barau ngan saong bruk ba tabiak, rik daong paglaong bruk pato megru di puk palei./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân