Jaik di ini, dom urang pang rayo hu payua tal danak dak panuac sua tangi ka bruk padeih hưu dahlau di umo ye njauk hu điều kiện hagait? Kadha “Hukum negar saong rai diuk” harei ini likau langyah panuac sua tangi ini:

Urang ngak daok ngak bruk

Urang ngak padeih hưu dahlau di umo meda hu mbang jien lương hưu biar jang urang padeih njauk umo. Điều kiện piah ka urang ngak padeih hưu dahlau di umo nan lac:

- Trun prein ngak bruk meng 81% tagok saong likei ginup 50 thun, kumei ginup 45 thun.

- Trun prein ngak bruk meng 61% tagok saong ginup 15 thun ngak bruk tagok atau bruk ngak biak triak, độc hại, mbuan ruak kik metai lahik dalam dom bruk kayua Mentri Lao động Thương binh saong Xã hội, Mentri Y tế ba tabiak.

Yau nan, piah hu padeih hưu dahlau di umo, urang ngak njauk nao giám định bruk trun prein ngak bruk saong tanut trun biar di abih nan lac là 61%. Kayua yau nan ye, dahlau di abih, urang ngak njauk kuhria caga hồ sơ harak gar dut iek pren yava.

Tui khoản 3 Paka 5 thông tư 56/2017/TT-BYT, harak gar ini hu:

- Harak giới thiệu di urang pandar urang ngak (ngan haong urang daok đóng BHXH bắt buộc) atau harak đề nghị khám giám định (ngan haong urang daok bảo lưu tukvak đóng BHXH atau hu quyết định padeih bruk cang langyah chế độ padeih hưu, hu daong jien yaok bilan);

- Bản chính atau bản sao njauk adat di sa atau dom harak gar khám, điều trị ruak kik: Tóm tắt hồ sơ ruak kik, harak lac jaoh jo, harak tabiak truh sang iek ruak, sổ pasang iek ruak…

- Sa dalam dom harak chứng minh nhân thân, lac: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu…

Hadei di tuk hu kết quả giám định tanut tyrun prein ngak bruk, urang ngak njauk ngak harak gar likau mbang jien lương hưu tui khoản 1 Paka 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH. Njauk caik hatai: Oh njauk lac tuk halei urang ngak padeih bruk jeng hu mong lac padeih hưu dahlau di umo. Dalam rilo trường hợp, bruk padeih hợp đồng di urang ngak yaom lac daok takik thun ngak bruk jeng meda lac sa gah eng drei padeih hợp đồng ngak bruk./.

Urang lang: Jasi-17/12

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân