Ndom tal bruk ong akaok HĐQT công ty gom anghin di Quảng Trị brei urang ngak nao daok karei salih ka drei ngak ka ralo urang mboh ginaong. Ralo urang lac bruk dauk daok karei pacang caga jit oh njauk di jalan tui adat hokum nagar.

Ong akaok HĐQT công ty gom anghin di Quảng Trị brei urang ngak nao daok karei salih ka drei 

Tui luật sư Võ Đan Mạch (Kapul luật sư ban raya HCM), Paka 8 Hukum pacang caga njom mbak ruak thun 2007 tacei lac, dom bruk oh brei hu bruk oh ngak tui dom jalan pacang caga ruak njom mbak tui tacei pato di jabat hu thẩm quyền. 

Bruk oh ngak njauk tui dom jalan pacang caga ruak njom mbak di jabat karja  brei taong bhat njauk tui bruk praong sit njauk chung di nyu.

Tui paka 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP caik taong bhat hành chính ka gah y tế, taong bhat brei ka urang oh ngak tui, urang oh pang atau urang dauk ngak tui bruk pacang caga njauk tui daok karei di gah y tế, cap mek daok karei y tế di karja nagar njauk mek taong bhat jien meng 5-10 triệu đồng. Urang chung njauk mek cap ngak tui gah daok karei y tế, cap daok karei y tế.

Langiu di nan, urang dauk daok karei y tế bo dalam rup hu ruak, njom mbak ruak ka urang karei njauk cap tame gah hokum hình sự kayua ngak njom mbak praong ka urang karei tui Paka 240 Bộ luật hình sự. 

Tui khut khat praong atau, urang chung mada cap daok guk tal 12 thun dan haong mada taong bhat bayar meng 20 -100 triệu đồng.

Daok bruk brei menuac ngak di drei salih ka drei nao daokkarei yau ye ông L.T.H. – akaok kapul hội đồng quản trị Công ty PĐ (sa baoh công ty ngak danak dak gom angin di huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), luật sư Trần Bá Học (Kapul luật sư ban raya HCM) brei thau lac ông H. ngak dom janih oh njauk tui hokum adat brei ka janih cakak caga daok karei tui gah y tế di karja njauk taong bhat tui paka 10, Nghị định 176/2013/NĐ-CP. 

Daok urang nao kakli salih ka ông H. ieu lac urang daong ngak sung njauk taong bhat hành chính kayua khan brei thau oh njauk.

Luật sư Võ Đan Mạch brei thau lac taka brei taong bhat hành chính meng 5-10 triệu đồng ieu lac daok biar, taong bhat oh ganap ka urang huac kanda dalam vaktu jit COVID-19 daok tamuh dan haong ralo janih huac kanda praong brei ka manuac urang dan haong drap ar.

Luật sư Mạch lac: "Njauk patagok yaom taong bhat urang ngak sung praong yau ye khan lacy au mangaok, gam tui di nan taong bhat njauk brei pathau khan pato pakei brei ka bruk pacang caga jit di puk palei jammaah di drei ". Luật sư Học brei thau lac, urang ngak hokum njauk brei taong bhat cambac lac jang brei ka urang dauk daok karei njauk taong bhat daok karei blaoh daok ngak chung gac njauk taong bhat gah hình sự atau taong ka nyu khang jang brei ka urang dauk daok karei dan haong oh thau brei mbak jit ka urang karei, kayua dauk daok karei y tế yau ye hu hatai dauk jeng njauk jeng hatai dauk yau Yuan lac eng drei gah hành vi min vô ý gah bruk rah tabiak khut khat./. 

(Urang lang: Thu Thảo - 17/03)

 


 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân