Bahrau ini, dom dam dara urang Cam daok di Quận 8- TPHCM hu payua tal danak dak panuac tangi sua yau ini: Khaol dahlak daok kuhria padang mbang ngui meng bruk padang tổ hợp tác ngak saong pablei salih kaya nong hacih. Yau nan caong khin danak dak brei thau, tổ hợp tác hu padang tagok saong ngak bruk tui dom quy định halei di hadat hukum, tổ hợp tác hu dom quyền hagait? Dahlau di abih, khaol dahlak likau ndua dhal phol dom ayut hu caik hatai jia saong payua harak sua tangi tal Danak dak, kadha adat hukum negar saong rai diuk harei ini, khaol dahlak likau javap jaleiy dom ayut yau ini:

 

Tổ hợp tác pala phun kiểng 

 

Raja-ei bahrau tabiak Nghị định 77/2019/NĐ-CP brei thau ka bruk padang tagok, ngak bruk saong padeih ngak di tổ hợp tác. Nghị định ini hu ngak tui meng harei 25/11/2019 saong salih ka Nghị định 151/2007/NĐ-CP.

Tui nan, tổ hợp tác lac kapul nyaom oh hu tư cách pháp nhân, hu padang tagok tui jalan pambuak gauk, hu meng 2 urang, pháp nhân tagok halar hatian padang tabiak, gam rik daong drap ar, pren yava piah ngak dom bruk, gam hu kein laba saong gam hu trách nhiệm.

Tổ hợp tác padang tabiak saong ngak bruk tui nguyên tắc: Tổ hợp tác ngak bruk  tui jalan pambuak gauk, Cá nhân, pháp nhân halar hatian padang tagok, hu mbaok tame saong tabiak truh tổ hợp tác; urang di tổ hợp tác hu quyền dân chủ, samu gauk dalam quyết định padang tabiak saong ngak bruk di tổ hợp tác. Quyết định tui bruk njuak hatai di rilo urang lingiu di bruk pambuak gauk ngak, Bộ luật dân sự saong adat hukum hu pambuak pagam quy định karei; Gam hu kein laba saong gam hu trách nhiệm.

Tổ hợp tác hu quyền: Angan karei; Tự do ngak bruk, pablei salih dalam dom  bruk bo hukum oh pakauk; hu quyền pablei salih dom bruk ngak mbang hu điều kiện kuhria meng tuk hu ginup điều kiện tui quy định di adat hukum; pambuak bruk ngak mbang haong kapul nyaom, menuac urang piah peih prong bruk ngak, pablei salih tui quy định di adat hukum; pieh saong pandar tài khoản thanh toán di kapul nyaom pabak dịch vụ thanh toán tui njuak adat hukum hu pambuak pagam tal; Xác lập saong peih ngak dom giao dịch dân sự tui njuak adat hukum di Nghị định, paka 508 di Bộ luật dân sự saong adat hukum hu pambuak pagam tal; hu mbang tui dom sarak ưu đãi, daong ba di Karja yau dom hợp tác xã; Quyền karei  tui quy định harak pambuak gauk ngak Bộ luật dân sự saong adat hukum karei hu pambuak pagam tal.

Langiu di nan, Nghị định jeng brei thau cambaih tổ hợp tác njuak brei padeih ngak tui dom bruk yau hadei ini :

- Abih tuk vak vak dalam harak pambuak gauk ngak;

- Bruk pambuak gauk ngak hu blaoh;

- Oh khik hu thành viên takik di abih tui adat hukum;

- Tui quyết định di jabat Karja hu thẩm quyền;

- Tui quy định di harak pambuk gauk ngak saong adat hukum pambuak pagam tal;

- Tui harak sanya di dom urang dalm tổ hợp tác.

Caong khin lac tapa kadha ini, dom ayut drei meda thau hu dom adat hukum  bahrau di abih ka bruk padang tabiak saong ngak bruk di tổ hợp tác tui hukum di urak ini. Tadhau ayuh dom ayut padang mbang ngui mek hu jak jeng siam mekre./.

Urang lang: Jasi - 29/10 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân