Cập nhật ngày: 2/2/2020

Phan Thanh nan lac sa dalam 3 xã hu rilo bhap bani Cam di huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Rai diuk di mikva ndam gam haong bruk ngak nong. Kayua yau nan ye, bruk cakrok patagok bruk ngak mbang pala drak, paglaong jien mek tame ka bhap bani tuk halei jeng hu Đảng bộ xã mong iek lac bruk prong. Meng nan rai diuk di bhap bhap bani Cam labik ini oh padeih salih bahrau. Di tuk pahadar 90 thun harei padang Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Sĩ – Urang vak di rayo sap ndom VN daok di bal raya HCM hu kadha vak ndom ka bruk pan akaok di Đảng bộ xã dalam bruk cak rok patagok rai diuk bhum urang Cam:

bruk sangka di urang pal akaok tỉnh

Đảng bộ xã Phan Thanh urak ini hu labaih 118 urang đảng, sinh hoạt di 12 chi bộ; dalam nan hu 7 Chi bộ palei, 4 Chi bộ sang bac saong 1 Chi bộ quân sự. Thau lac bruk cakrok patagok kinh tế, paglaong jien mek tame ka bhap bani nan lac sa dalam dom bruk prong, yaok thun, Đảng bộ xã padang Sarak ka cakrok patagok kinh tế, ba tabiak dom jalan ngak, bruk ngak cambaih laih, lagaih haong bruk di bhum urang Cam. Đảng ủy xã brei dom đảng ủy viên yaok bilan nao trun sinh hoạt haong dom Chi bộ palei piah thau hatai saneng, thau caong khin di bhap bani, samar ba tabiak dom jalan ngak dalam bruk tacei pato cakrok patagok kinh tế. Patagok bruk ba akaok nao dahlau di yaok urang đảng dalam bruk salih janih phun pala; pandar dom ilamu khoa học kỹ thuật saong ba dom phun, dom anek pajaih bahrau hu năng suất glaong tame aong, tame pala; pasiam taneh pala oh siam; padang dom jalan ngak mbang kinh tế baoh sang; patagok tapon athur raong, ngak pandap pablei tabiak darak pasar;...

Amuk Thanh Thị Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phan Thanh, brei thau: “Meng akaok thun Đảng ủy hu pataom tame padang Sarak ka bruk pal akaok ba jalan cakrok patagok KT–XH. Tui Sarak nan, pandar dom Chi bộ trực thuộc, blaoh UBND xã padang jalan ngak tui dom hạng mục, bloh hadei di nan peih ngak. Dalam tuk ngak meyah tavak labik halei, brei ginum biai piah ba tabiak dom jalan ngak ka hu siam lagaih.” Ndom ka bruk ngak hu dalam patagok kinh tế - xã hội di puk palei dalam thun 2019 bahrau tapa, amuk Thắng brei thau: 

Meng hu siam lagaih gah taneh riya, xã Phan Thanh hu ba dom Sarak cakrok patagok KT–XH tame bruk ngak di yaok Chi bộ. Ong Đào Xuân Cường, Bí thư Chi bộ palei Bình Mỹ, xã Phan Thanh brei thau: “Hu bruk tacei pato di Đảng ủy xã, pambak tame Sarak di Đảng ủy, Chi bộ jeng pataom tame jak ba mikva dalam palei tame bruk ngak mbang cakrok patagok KT–XH. Dalam nan, caik hatai tame phun padai, phun thanh long, ngak habar ka phun pala mek hu năng suất glaong. Taphia di nan, njauk pandar dom phun jien mesre ka njauk  saong pataom tame pacang cakak jit ruak”. Ong Cường daok brei thau lac:

Langiu di phun padai meblaih labaih 26% taong abih mblang taneh pala drak yaok thun, meblah jaik 35% yaom kaya pandap pala drak, dom thun jaik di ini, phun thanh long hu ba tame pala saong cak rok patagok biak siam dalam xã, ba mai kein laba glaong ka mikva. Taphia di nan,  xã Phan Thanh padang hu rilo mô hình ngak nong, palei salih di dom tổ hợp tác ba mai kein laba glaong. Yau: Mô hình pambuak bruk ngak padai pajaih, mô hình pala thanh long VietGAP, mô hình pala njam hacih… Đảng ủy daok jak ba mikva pambak tame dom pren khang, caik hatai tame bruk cakrok patagok tapon athur raong tui jalan ngak trang trại, ngak tabiak rilo pandap panda pablei tabiak darak pasar. Urak ini, dalam xã hu mboh dak harei dak rilo baoh sang hu mô hình kinh tế ngak mbang hu kein laba, yau sang amuk Đồng Thị Tuyết, Tiền Thị Hận,  sang ong Xích Văn,… yaok thun mek tame hu yaok rituh triệu đồng meng phun thanh long, njam hacih, raong athur… Amuk Đồng Thị Tuyết, daok di palei Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận bui sambai brei thau ka bruk ngak mbang di  sang drei:

Meng ba dom Sarak di Đảng tame bruk cakrok patagok kinh tế bo xã Phan Thanh harei ini biak hu hadah hadai. Jalan nao mai pambuak dom xã, dom palei hu tuh menyek saong tuh bê tông taong abih, lagaih ka mikva nao mai. Jalan nao hamu atah labaih 28 km jeng hu tuh radaih laghaih ka bruk pajeng pandap panda kaya nong… Dom palei jeng hu điện saong aia hacih pandar, bruk ngak mbang patagok kinh tế thun hadei glaong jang thun dahlau, jien mek tame kuhria tui akaok manuac thun 2019 mek hu labaih 28 triệu đồng/sa thun/sa urang, baoh sang kathaot trun daok 1,56%, baoh sang kaya meda dak harei dak rilo.

Taong yaom ka bruk pal akaok ba jalan di Đảng bộ xã Phan Thanh dalam cakrok patagok kinh tế bhum urang Cam, ong Nguyễn Di, phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận brei thau: 

Njauk ndom lac bruk ngak di Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phan Thanh biak siam. Nan ye dom bruk ngak mbang kinh tế, văn hóa, xã hội blaoh an ninh quốc phòng di xã hu rilo salih bahrau biak siam.

Đảng bộ xã Phan Thanh patagok hu bruk ba akaok nao dahlau di urang jakar, urang đảng. Meng nan pamedeih tagok bruk njauk hatai haong gauk, gul pataom gauk di bhap bani dalam bruk dak padang puk palei dak harei dak cak rok patagok. Dom bruk bo Đảng bộ, Rajaei saong bhap bani xã Phan Thanh ngak hu di harei ini nan lac pren khang piah jhul patagok bruk ngak mbang kinh tế - xã hội di puk palei cakrok patagok jang dalam dom thun anak tal./.

Urang lang: Mousaphuong- 2/2

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân