Cập nhật ngày: 10/10/2020

Hà Nội bhian daok dalam bruk brei thau dahlau lac ban nerak langik tasik abih di dunya

Hà Nội bhian daok dalam bruk brei thau dahlau lac ban nerak langik tasik abih di dunya, tapa dom mbang quan trắc brei mboh langik tasik di rilo labik jaik tal tanut jhak ka prein yava anek menuac. Urang dang akaok ban jeng bhian "pandik akaok" haong dom baoh kraong bak hareik hareim haong ia nerak yau kraong Tô Lịch, kraong Sét, kraong Lừ, kraong Nhuệ, kraong Đáy… Nerak tachauk ia dom baoh kraong lingiu di ngak kan kandah tal raidiuk rahra dalam ban, daok ngak kan kandah ka bruk ngak nong tapen ban. Ngan saong ong Lê Văn Hoạch, daok di ban sit Vân Đình, huyện Ứng Hòa, nerak ia saong langik tasik daok lac cuang kandah oh sit dalam tuk patagok di ban Hà Nội:  “Nerak ia kraong Nhuệ, kraong Đáy ngak kan kandah praong tal raidiuk saong bruk ngak nong, bo dalam nan huyện Ứng Hòa hu ban maong lac bhum hijao. Dalam gah ngak nong, bhap bini daok pak ini biak caong lac lingiu di năng suất daok brei hu chất lượng, angan lac padai, ikan, ada min ia urak ini biak nerak, oh pabak hu bruk ngak nong)

Bruk paglaong raidiuk bhap bini ban ine langyah dom cuang kandah di abih lac bruk njom nerak hu urang pan akaok ban caik hatai sahneng duah meng rilo thun ini mai saong hu ngak brei cambaih laih dalam dự thảo pathau khan chính trị pok tagok Nyaom roya Đảng mbang ka 17 ini di ban Hà Nội. Thun 2019 ban Hà Nội khang hatai brei ngak harak hồ sơ saong hu jeng thành viên di dom ban sáng tạo di UNESCO dalam gah thiết kế. Kadha ini brei mboh hatai kham merat saong meta maong praong, atah di Hà Nội dalam bruk patagok ban ine haong ilamu karei di drei piah ba baoh hatai mai haong ilamu saong sáng tạo di taneh ia jeng pasak sáng tạo di bhum saong di dunya.

Patagok ban sáng tạo meda pambak tame dom yaom glaong, ilamu, pato megru, kinh tế xã hội piah patrun nerak kayua patagok biak samar gah kinh tế. Meng ilamu rabau thun di ban, dom urang ilamu jia lac hu jalan piah ka Hà Nội patagok dom prein khang pablei salih saong ilamu ban ine piah jeng “ban ine sáng tạo di Đông Nam Á”, yau panuac ndom di TS Nguyễn Quang, urang lambaok jabat patagok khu dân cư saong đô thị khang kajap di Liên hợp quốc: “Sajarah ilamu mboh saong oh mboh di meta di Hà Nội ngak brei Hà Nội nyu karei jang. Dalam dunya urak ini bruk patagok, bruk karei jang nan lac prein khang ngak tabiak bruk patagok, bruk meriak gauk di dom ban angaok dunya

Yaok ratuh labik sáng tạo daok hu di ban, gam haong ilamu ngak meng tangin di jaik 1.500 palei ngak meng kan biak lavik rai di Hà Nội daok peih tabiak jalan lagaih piah patagok ban sáng tạo dui pachreih tuai damuai. Min bruk njauk ndom tal di urak ini, lac dom palei ngak daok dang anak rilo cuang kandah brei hu ban langyah, abih di nyu lac bruk njom nerak alam langik tasik saong cơ sở hạ tầng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ brei thau, gam haong bruk brei mboh dom prein khang di drei, Hà Nội ba tabiak jalan maong, ba tabiak jalan ngak piah patagok ban ine dak harei dak văn minh, hiện đại. Angan ban sáng tạo gah thiết kế di Hà Nội jeng yau jalan ba tabiak bahrau ka bruk patagok ban ine taduan hu bruk sangka praong di bhap bini saong dom gah pambuak bruk di dunya: “Ngak tui sanya haong UNESCO hadei di tuk Hà Nội jeng ban sáng tạo gah thiết kế, Hà Nội meda ngak brei cambaih laih meng dom danak dak saong jalan ngak suai lavik ka jalan maong saong pambuak pagam dom sarak di ban, daong palagaih di abih piah paglaong labik dang ka gah thiết kế sáng tạo, jeng yau paglaong jalan sahneng, piah ba tabiak ngak dom sáng kiến saong dak padang thaot binguk Hà Nội – ban ine sáng tạo.”

Jeng ban sáng tạo UNESCO, ban Hà Nội hu tame angan dalam labaih 240 ban di  84 taneh ia maong bruk sáng tạo lac kadha praong ka patagok khang kajap, peih tabiak jalan pambuak bruk, jhuk patagok gah công nghiệp ilamu saong sáng tạo haong dom ban sáng tạo di dunya yau ye Béc lin, Thượng Hải, Singapore…/.

Lang sap: Mousa Phương – 10/10HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân