Cập nhật ngày: 13/7/2015

1# Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải pandar mintri ngak nong saong patagok palei pala dang tabiak pambuak bruk saong dom mintri, nganh saong dom puk palei tacei pato dom po dau tu salih bruk pandar glai tapa bruk ngak karei, peih bruk pala glai salih taneh glai hu salih tui njauk tacei pato di Thủ tướng rajaei dalam harak ka 3522/VPCP-KTN harei 18/5/2015.

2/ Sở xây dựng ban raya HCM brei thau, barau hu UB bhap bini ban raya jao bruk padang kế hoạch panduan ba chip dom baoh sang bhap bini daok diuk rai angaok saong tapen kraong ribaong dalam bilan hajan ribuk thun ini. Tui nan, urak ini dalam ban raya daok hu labaih 17.000 baoh sang taik tahak daok angaok saong tapen dom kraong ribaong brei panduan nao chip. Dom labik di ban raya hu quyết định panduan nao nan lac quận Bình Thạnh saong Thủ Đức. 

3# Dalam thun 2015, tỉnh Tây Ninh kham merat padang  1.323 baoh sang ka urang hu kong daok diukrai dalam tinh. Tapa nan piah daong ka dom urang ini tani tanat suai lavik ka sang daok. Hu thau, dalam thun 2014, tỉnh Tây Ninh hu padang barau, ramik pasaim 468 baok sang ka urang ngak bruk ka cach mang; padang 500 baoh sang jum pataom ka dom sang kathaot, sang jaik si kathaot, urang bangsa takik daok di 20 xã taphia negar di tỉnh.

4/ Tui chi cục thú y Long An, dalam 6 bilan akaok thun 2015, dalam tỉnh Long An hu palao raong hadang jaik 3.400 ha, meblah 56,7% duk saong kế hoạch palao raong 6.000 ha saong samu 135% duk saong thun 2014. Min, kayua pandiak dui atah saong nhiệt độ tagok glaong, độ chênh lệch harei saong melam praong ngak brei hadang metai ralo. Tal urak ini, taneh hadang raong njauk khat lahik labaih 678 ha, meblah 19,9% duk saong taneh palao raong dalam tỉnh.

5# Tỉnh Tiền Giang hu padang rilo mo hinh pala  la – u pablak saong pala ca cao ala halui la – u, raong kaya ikan dalam ia dalam dom danao, kraong, bein – danao, van raong…brei kein laba glaong. Urak ini, taneh ca cao pablak ala halui la – u dalam tinh tagok tal 1.300 ha, năng suất hu meng 15 tal 20 tấn/baok/ sa ha ngan saong baoh ca cao that saong meng 1tấn meteh tal 2 tấn athar thu/ sa ha. Pala ca cao pablak ala halui la – u daong ka urang nong duah hu  jien rilo jang meng 40 tal 50 triệu đồng/sa ha.

 

6/ Ngak tui nghị định 67/2014/NĐ-CP di rajaei ka sarak patagok kaya ikan, barau ini tỉnh Kiên Giang hu mbaoh tangin brei mesraiy jien ngak barau, pasiam kapal ikan ka 33 po kapal ngan saong 38 sruh, dalam nan ngak barau 30 kapal saong ngak pasiam 8 kapal, công suất 400 CV tagok sa kapal. Abih tih phun jien đầu tư dom dự án nan lac 335 tỷ đồng; dalam nan phun jien mesraiy gilang pariak 226 tỷ đồng.

7# Anak bruk ia dauk ba tal rilo kan kandah dalam bruk pala padai, sa kapul urang nong ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre hu pambuak bruk padang ngak ar pacang piah parabha ia di hamu. Bruk padang ar pacang hu daong taneh padai di labik tani tanat nang suat, san luong jeng ye trun takik jang jien ngak, paglaong kein laba kinh te.

 

Patui di ini dom khau tin dunya

8/ Rajaei HQ harei 13/7 brei thau dalam 8 harei tapa taneh ia ini oh hu urang halei njom hội chứng laka jalan suak yava bhum TĐ Mers saong abih tih dom urang njom ruak urak ini dang di tanut 186 urang.

 

9# Gah khí tượng Nhật Bản brei thau, pagiay harei 13/7, sa mbang megaiy taneh khang 5,7 độ Richter ngak megair pulao Kyushu (Kiu-sư), gah meraong taneh ia, min oh hu cảnh báo sóng thần.

10/ Yaom menyek harei 13/7, daok trun kayua Iran saong kapul P5 pagam 1 njauk gauk ka danak dak hạt nhân. 2 tuk 26 minit harei 13/7 tui mong dunya, yaom menyek tamo Mỹ trun 90 xen, daok 51,83 đô la Mỷ sa thung. Yaom menyek Brent trun daok 57,74 đô la./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân