Cập nhật ngày: 30/6/2014

Khaw tin bair harei 30-6-2014

#Thủ tướng rajaei barau mbaoh tangin tame quyết định 1049/QĐ-TTg patabiak Danh mục dom đơn vị hành chính dalam bhum kinh tế. Tui nan, dalam taneh ia hu 3.815 xã dalam 420 huyện di 53 tỉnh daok dalam bhum kan kandah. Quyết định 1049/QĐ-TTg salih ka quyết định 30/2007/QĐ –TTg harei 5/3/2007 di thủ tướng rajaei patabiak danh mục dom đơn vị hành chính daok dalam bhum kan kandah saong dom Quyết định pambuak bruk karei di thủ tướng rajaei ka bruk công nhận dom xã, phường, ban sit daok dalam bhum kan kandah.

# Mbang pakacah tuyển sinh đại học, cao đẳng thun ini, mitri pato megru hu ramik veik quy dinh ka urang uu tien di tuyen sinh tui bhum, dalam nan, gah uu tien di bhum 1 daok takik jang duk saong dom thun dahlau. Thứ trưởng mintri pato megru Bùi Văn Ga ndom lac, thi sinh halei mbih sang bac cih gah uu tien di drei oh njauk meda salih veik dalam harei tut angan tame pakacah, atau payua harak brei thau uu tien di drei tuk halei jeng hu piah sang bac salih, kuhria gam tuk thi sinh tame bac blaoh :” Yau nan lac, bhum klau saong bhum dua oh kan kandah hagait oh. Tok srau  kadau di bhum sa saong bhum dua palei pala. Yau nan, bhum sa takik jang, yaom la jaik 15% duk saong dom puk palei thun dahlau. Urak ini, mintri daok duah veik harak brei thau di dom puk palei ka dom sang bac pho thong, dom puk palei di bhum 1 tui harak 447 di Uỷ ban bngasa saong harak 579 di Thủ tướng rajaei piah payua ka dom sang bac piah dom sang bac iek veik dom adei hu mbang tui uu tien bhum 1.

# Mesup harei 30/6, tỉnh đoàn Đắc Lắc hu peih bruk ra quân daong pren bilan pakacah thun 2014. Danak dak daong pren bilan pakacah di Đắc Lắc hu daong 3500 pa-op lisei huak saoh, ieu phon saoh, brei ia menyum di dom labik pakacah, taphia di nan jeng taduan hu bruk daong di labaih 120 sang daok yaom lap ngan saong jaik 8000 labik daok. Abih di nyu nan lac, danak dak daok taduan hu bruk daong di mbaok dam dara daong 200 harak radaih nao saoh saong yaom blei meteh harak mai, jien mbang dalam 4 harei pakcah saong labik daok yaom lap ka dom anek saih kan kathaot mai pakacah di ban raya HCM.

# Tui kadha di uy mban an toan giao thong ban raya Ho Chi Minh, meng harei 1.7 cảnh sát giao thông brei padheih ridaih taong phat urang nao di jalan tuak me –om ndon bao hiem oh njauk chat luong, suan quy cach. Tui quy dinh, dom urang nao di jalan meng ridaih oto, ridaih patuh oh tuak me- om ndon bao hiem atau tuak me- om ndon bao hiem oh njauk tieu chuan njauk taong phat meng 100.000 tal 200.000 đồng. Ini lac bruk ngak tui bruk ba tabiak di Ủy ban An toàn jalan mbak negar peih tabiak mbang tabung glaong dut iek, xu ly vi pham ka bruk ngak, pablei salih saong pandar ndon bao hiem oh siam.

# Bruk lih tame hành lang khik caga an toàn lưới điện cao áp dalam tỉnh kayua công ty điện lực Quảng Trị khik iek urak ini daok rah tabiak kan kandah. Dalam tỉnh hu 2142 trường hợp ngak sung min bruk langyah daok gaok ralo kan kandah kayua akaok saneng di bhap bini daok biar; bruk pathau khan saong langyah dom bruk ngak sung di karja palei daok biar. Ong Nguyễn Văn Cường, akaok duk kỹ thuật an toàn công ty điện lực Quảng Trị brei thau:“Langyah bruk ngak sung nan lac trách nhiệm di karja palei saong dom jabat chức năng min bruk langyah ini oh kham merat nan ye bhap bini patui ngak sung kayua mboh sang jaik taphia ngak sung bo oh langyah catang. Meng nan bruk ngak sung hành lang lưới điện cao áp dak harei dak ralo”.

# Dalam dom bruk ngak di “ sang praong dom bangsa Biet Nam saong bruk dak padang saong khik caga taneh ia ”, mbang akaok meti Rija cau ngu mengkan di ban tasik Da Nang hu padang ngak veik di palei ilimo – du lich dom bangsa Biet Nam di Sơn Tây, Hà Nội. Rija cầu ngư di ban sit Đà Nẵng di palei ilimo dom bangsa Việt Nam piah peih tabiak saong paglaong akaok sahaneng, hatai jum pataom di urang ngak ikan Đà Nẵng jeng ye bhapbini dom bangsa Việt Nam dalam bruk dak padang saong khik caga negar.

# Patui dom bruk ngak “Baoh sang praong dom bangsa VN ngan saong bruk dak padang saong khik caga taneh ia”, di palei ilamu – du lịch dom bangsa VN di Đồng Mô, Sơn Tây, HN barau padang veik lễ khao lề thế lin HS di urang taong cap ikan huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi . Lễ Khao lề thế lin Hoàng Sa nan lac bruk ngak piah pahadar dom urang daok diuk harei ini, abih di nyu nan lac rai rah ranaih ka tinh thần bất khuất, oh huac metai lihik, kham merat khik caga chủ quyền tasik, pulao di taneh ia palei negar.

#  Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1 saong Rayo sap ndom Biet Nam daok di bhum taneran kraong Cuu Long barau pambuak gauk peih mbang ginum biai tapak hu angan : Bac Lieu pataom abih pren yava  ka bruk patruh eik patrun kan kathaot khang kajap”. Di mbang ginum biai, taphia brei thau dom bruk ngak hu, akaok tinh Bac Lieu daok khan brei thau dom jalan ngak piah ka bruk patruh eik patrun kan kathaot ngak hu kein laba glaong abih di tukvak tal. Tinh ini kham merat thun ini trun daok labaih 7 rabau sang patruh kan kathaot, sang kan kathaot di tinh trun daok labaih 6%. Amuk Lê Thị Ái Nam – Phó akaok Ủy ban bhapbini tỉnh Bạc Liêu brei thau :" Jaik tal kol dahlak daok patagok saong pambak praong dom bruk ngak bo kol dahlak ngak hu saong hu kein laba di tukvak tapa, abih di nyu nan lac pataom tame jak ba rilo nguon luc piah pasang iek ka urang kan kathaot, kham merat thun 2014 ini, kol dahlak jak ba ka kadung jien urang kan kathaot saong an sinh xã hội 120 tỷ đồng, pataom tame brei pandap, pajaih, jien ka urang kan kathaot ngan saong kadung jien 20 ty dong, di pandap ini sang kan kathaot meng ngak mbang hu kein laba saong jien mek tame tani tanat piah yam tagok patrun kan kathaot.

Patui di ini dom khau tin dunya:

#Ngoại trưởng Nhật Bản - Fumio Kishida melam 29/6 hu nao tal ban ine Phnom Penh, rivang KPC dalam 3 harei saong hu mbaoh tangin tame harakl sanya daong pabak labaih 143 triệu USD brei ka KPC. Dom thỏa thuận nan hu yaom daong 8,3 triệu USD daong ka gah pato megru saong brei mesraiy 135 triệu USD daong ka KPC patagok khang gah điện, peih ngak dự án pasiam jalan mbak saong brukh pasiam veik hệ thống raong ribaong./.   

 # Tui kadha di Ủy Ban caga tham nhũng negar Lào, harei 30/6) brei thau : mbang akaok meti rajaei Lào patabiak quy chế, quy định kê khai drap ar ka công chức, viên chức karja. Bruk ke khai drap ar di Lao hu peih ngak meng ini tal abih bilan 12 thun 2014; bruk ngak ini di Lao piah pacang caga saong tah klak bruk tham nhung di dom jabat cong quyen bo lavik mai dư luận cử tri Lào sangka rilo.  

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân