Rajaei birau patabiak Nghị định 74/2019/NĐ-CP ka sarak daong duah bruk ngak saong Kadung jien negar ka bruk ngak hu ba tame ngak tui meng harei 8/11/2019. Kadha Hukum negar saong raidiuk harei ini, khol dahlak likau khan dom asar kadha birau hu ba tame dalam Nghị định ini.

Urang ngak hu mesre jien Karja

 

  Rajaei birau patabiak Nghị định 74/2019/NĐ-CP ka sarak daong duah bruk ngak saong Kadung jien negar ka bruk ngak hu ba tame ngak tui meng harei 8/11/2019.  

Nghị định birau ini hu tagok jang dua mbang jien brei mesre di Kadung jien negar ka bruk ngak ngan saong labik sản xuất, pablei salih saong urang ngak. Tui nan:

Ngan saong labik sản xuất, pablei salih, yaom jien mesraiy glaong di abih lac 2 tỷ đồng ka sa dự án saong oh tapa 100 trieu dong ka sa urang ngak padang bruk ngak, tui ngak saong peih praong bruk ngak.

Ngan saong urang ngak, yaom jien mesre ralo di abih lac 100 trieu dong. Nghị định ini jeng brei dui atah tukvak mesre tal 120 bilan, dahlau diah lac 60 bilan.

Ngan saong yaom jien mesre meng 100 trieu dong tagok, dom labik sản xuất, pablei salih meng brei hu drap ar padang sumu phun jien mesre, dahlau diah lac 50 trieu dong./.

Urang lang: Aí Nghiêm -05/11

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân