Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên

 

Dah page ni (4/12), Ban Chấp hành Đảng bộ ban raya HCM mbang ka XI hu peih nyaom biai mbang ka 2. Brei panuac peih nyaom biai, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên brei thau: tukvak tapa, bruk njom mbak jit ruak Covid-19 ngak kan kandah trak tal bruk cak rok patagok ban raya HCM, min meng kham marat di abih gah gam saong bhap bini hu rik daong ka ban raya mek hu dom jak jeng praong. Anak bruk njom mbak di jit ruak, ban raya hu peih ngak catang dom bruk pacang caga, pasang iek bruk njom mbak di tanut bier di abih. Ban raya jeng caga ba tabiak dom sarak daong ka urang ngak lahik bruk ngak, gru pato saong dom urang ngak dalam dom labik pato mầm non langiu công lập ngan haong paok jien jaik 3.000 tỷ đồng. 

Urang dang akaok ban Hà Nội hu panuac ieu gah y tế peih ngak bruk "báo động đỏ", caga pacang dom bruk rah tabiak di jit ruak . Dalam harak peih ngak 9 nyaom bruk patagok pacang caga Covid-19 dalam ban, UBND ban Hà Nội jao ka gah y tế khik brei hu kapul pacang caga jit cơ động hu mbaok luac harei melam di dom labik y tế, khik iek langyah chip tuk rah tabiak jit ruak song pasang iek jit catang di bhap bini . CDC Hà Nội brei thau ban dok hu 65 kapul langyah samar pacang jit song brei padeih dom bruk ngak halei hu pataom rilo menuac oh ka biak njauk ngak.

Tỉnh Đồng Nai bahrau hu harak samar drak ka bruk pacang caga jit Covid-19 dalam tỉnh. Tui nan ieu kakei dom sở, dom gah, kapul nyaom, jabat, bhum palei saong abih bhap bini ngak njauk tui “bruk 5K”; yaok jabat, kapul nyaom njauk hu jalan langyah pacang caga jit cambaih laih. UBND tỉnh Đồng Nai jao ka Sở Y tế pambuak haong Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Ngoại vụ, Cảng vụ Đồng Nai pasang iek catang dom bruk tame negar. Tỉnh meda langyah catang dom urang dang akaok dom jabat, dom labik ngak suan, langyah dom kapul nyaom, menuac urang ngak suan bruk pacang caga jit Covid-19.

Long An dok duah tuai angaok 2 sruh radeih buýt Long An–TPHCM kayua pagam tal sa urang kamei sinh viên umo 20 thun hu taom gaok jiak  “urang ruak ka 1349”. 2 urang nan bac di pasak Anh ngữ, labik "urang ruak ka 1347" pato. Meng hadei di tuk "urang ruak ka 1349" hu khan bloh, urang kamei sinh viên brei dok karei di TPHCM. Sở jalan mbak pajeng ba Long An khan lac brei pacang 2 sruh radeih buýt jalan 628 (Tân An – Chợ Lớn) song 2 sruh radeih jalan 621 (Tân Trụ - Chợ Lớn). Dom tuai damuia nao angaok radeih nan hu panuac ieu nao tal dom labik y tế palei piah khan brei thau.

Kayua ong Lương Hữu Phước – urang "ngak jhak tal rahra metai paje ", nan ye Công an ban sit Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước brei padeih pasang iek, duah thau bruk di bị can.Ong Phước, 52 thun chat lầu pametai rup eng kayua lac TAND tỉnh Bình Phước kaoh duas drei 3 thun guk kayua ngak suan adat ka bruk peih radaih di jalan mbak lac oh njauk. Bruk padeih pasang iek, duah thau saong brei padeih lac bị can di ong Phước hu ba tabiak hadei di jaik 6 bilan kapul giám đốc thẩm TAND pakat glaong di ban raya HCM tabiak panuac brei klaak dua bản án sơ thẩm saong phúc thẩm di TA bhap bini ban Đồng Xoài saong TAND tỉnh Bình Phước kayua daok rilo bruk labaih kurang dalam pataom mek chứng cứ, ngak suan trak dalam bruk tố tụng...

Karja Tổng thống Mỹ Donald Trump hu ba Tổng công ty xăng menyek hải dương Trung Quốc song 3 công ty karei tame angan harak jhuk , song hu panuac lac pagam tal bol lin Trung Quốc. Yau nan, urak ni hu abih tih 35 doanh nghiệp Trung Quốc njauk Mỹ mong lac công ty di bol balal atau hu pagam tal bol bala Trung Quốc. Dahlau di nan, Tổng thống Donald Trump hu mbaoh tangin tame sắc lệnh oh brei doanh nghiệp song urang Mỹ buh jien tame ngak mbang song công ty njauk mintri Quốc phòng Mỹ brei thau lac hu pagam tal bol bala Trung Quốc. Bruk pakauk ini hu ngak tui meng harei 11/1/2021.

Tui Mintri Y tế Campuchia, dah page ni (4/12) hu 4 urang njom bahrau Covid-19, patagok dom urang njom Covid-19 dalam rahra di negar ni tal 23 urang. Abih tih dom urang njom bahrau jeng daok di ban ine Phnom Penh. Anak bruk njom mbak sarau kadhau di jit ruak, patao negar Campuchia Norodom Sihamoni hu ieu bhap bini padeih dom bruk pataom rilo manuac. Tal urak ni, Campuchia hu 335 urang njom Covid-19, dalam nan hu 304 urang thit ruak saong ka oh hu urang halei metai.

Gah Cảnh sát hình sự dunya (Interpol) hu khan tal cảnh sát di 194 negar ka bruk khol kayah jhak hu kupul nyaom pagam tal bruk ngak ja, co kliak song yaih khan suan hukum vaccine Covid-19. Tui Interpol, dom kapul kanyah jhak ni daok kuhria tame atau ngak klaoh jalan pabak vaccine; tapa dom blah web ja piah yaih khan jru ja. Tapa pasang iek bahrau ni di Interpol brei thau hu tal 1.700 blah web ja, pasot bhap bini pabak dữ liệu cá nhân, atau pandar dom phần mềm jhak piah duah kein laba./.

Urang lang: Thu Thảo & H.Pha - 4/12/2020 16:21:10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân