Peih mbaok harei pablei salih online Việt Nam (Online Friday) 2020

Thủ tướng Rajaei tabiak sarak jao ka Mintri Jien padai buh tabiak labaih 4.300 tấn brah meng gilang khik piah di negar brei saoh ka dom tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định piah daong ka bhap bini bhum njauk bala meng langik tasik, hajan ia sua pacang eik lipa. Mintri ngak nong saong patagok palei pala brei thau, hu daong 23 tấn asar pajaih tangei haong jaik 16 tấn asar pajaih njam patam brei ka dom tỉnh di Bắc Trung bộ njauk khat lahik kayua hajan ia sua meng blaoh. Gam haong nan, hu harak caong Rajaei blei pabak 4.000 tấn padai, blei pabak 6.000 tấn padai pajaih, 100 tấn asar tangei pajaih haong 35 tấn asar njam pajaih ba tame gilang khik piah negar di quý 1-2021.

Đại học pakat negar Hà Nội bahrau khan brei thau sarak di Thủ tướng rajaei ka bruk padang ngak sang bac ĐH Y Dược di mangaok jalan lac ngak pasiam saong patagok Khoa Y Dược, ĐHQGHN.. brei panuac ndem di harei nan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ndem lac, bruk ni lac sa kadha njauk hadar kanal di ĐHQGHN saong di dalam gah y tế dalam tuk daok kurang bác sĩ, điều dưỡng.. Sang bac ĐH Y Dược - ĐHQGHN hu 180 urang jaka, giảng viên cơ hữu. Sang bac daok peih 6 danak pato pakat đại học, pato pakai ka labaih 1.500 sinh viên. Bruk pato tacei hadei đại học dalam negar hu peih tabiakp meng thun 2020 ngan saong 3 danak dak pato magru lac: thạc sĩ Nhi khoa, Nhãn khoa, Răng – Hàm – Mặt.

Mintri Y tế biar harei 18/11 brei thau, dalam harei dalam negar hu 12 urang njom bahrau Covid-19 lac dom urang meng negar langiu tame, hu brei daok karei chip di Khánh Hòa, TP HCM haong Hải Dương. Yau nan, tal harei ini, Việt Nam hu 1.300 urang njom Covid-19, dalam nan 691 urang ruak kayua njom mbak dalam taneh ia saong 609 urang ruak meng negar lingiu tame. Urak ini dom urang ruak hu taong thit ruak lac 1.124, dom urang metai lac 35. Dalam taneh ia, 77 harei tapa oh hu urang njom ruak Covid-19 dalam bhap bini.

Dah page ni (19/11) peih mbaok harei pablei salih online Việt Nam (Online Friday) 2020. Danak dak hu rajaei jao ka mintri Công Thương par akaok, pambuak haong Cục Thương mại điện tử saong kinh tế số peih tabiak meng thun 2014 piah padang ngak harei roya pablei salih online yaok thun praong abih di Việt Nam. Lingiu di bruk ba mai kein laba ka urang pandar, bruk ni daok daong pambuak pakajap talei pambuak bruk di dom doanh nghiệp. Hadei 6 bilan peih ngak hu jak jeng, Online Friday thun ni hu peih tabiak meng harei 19/11/2020, dui atah tal puac harei 6/12/2020.

Công an tỉnh Đồng Nai brei thau, tui panuac ba tagok di yam ndok Công an tỉnh saong Cục tổ chức urang jakar, Akaok mintri Công an bahrau mbaoh tangin tame sarak brei ba 6 sĩ quan pakat đại tá, thượng tá mai taduan bruk ngak bahrau. Tui nan, 6 sĩ quan pakat tá njauk trun ngak pakat phó kayua pambuak tal dom bruk ngak suan biak trak dalam vaktu tapa, njauk kỷ luật meng khiển trách tal cảnh cáo. Dalam nan hu urang jakar, sĩ quan njauk kỷ luật pambuak tal bruk kol giang hồ Nguyễn Tấn Lương, Giang "36".

Dom sang bac công lập di ban New York, yau lac praong abih di dalam negar Mỹ meda njauk gam pambang saong salih tapa bac meng atah kuhria meng harei ni (19/11) dalam tuk dom urang njom SARS-CoV-2 daok tagok khang. Thị trưởng Niu Y-oóc, ông Bill de Blasio,brei thau ban ni hu tagok tal tanut njauk gam pambang dom sang bac tuk dom tỷ lệ dut iek dương tính tui kuhria lac 3% dalam sa adit tapa. Dahlau di tuk anek saih meda mai bac tapak, New York meda peih ngak dom bruk khik salamat bahrau, praong abih lac paglaong prien dut iek dalam sang bac. Urak ni Mỹ daok dang akaok di dunya ka dom urang njom Covid-19, ngan saong labaih 11 triệu 400 ribau urang.

Hy Lạp brei thau lac meda padang dom pasak taduan raok bahrau ka dom urang likau tị nạn saong cakak trun tal tanut glaong di abih dom menuac daok dalam dom trại urak ini kayua bak abih menuac. Yaom lac menuac nduac mai daok njauk pacang cakak biak rilo, min urak ini jeng daok hu labaih 90.000 menuac di cư daok daok di Hy Lạp, dalam nan hu jaik 19.000 urang daok daok dalam dom labik taik tahak, oh hacih sa-at dalam rilo bilan tapa, gaok mai dalam rilo thun tapa. Hy Lạp meda ngak salah bruk padang dom trại siam jang di angaok 5 pulao di thun 2021 saong dom urang likau tị nạn oh brei daok di pulao tapa 6 bilan.

8 urang metai, 20 urang karei njauk rambuac hadei di tuk tapung sang jalieh trun dalam sa ndam lakhak di Pakistan harei kabroi (18/11). Truyền thông Pakistan brei thau dom urang njauk bala metai lac 6 urang kumei saong 2 ranaih, rilo urang karei njauk rambuac trak daok iek ruak di sang iek ruak. Sa urang jaka di ini ndem lac tapung sang jalieh trun meda kayua oh pacang hu prien khang di rilo manuac ndik tagok sang piah iek ndam lakhak. Thun 2016, sa bala jaleih tapung sang ngak ndam lakhak jeng rahtabiak di Pakistan ngak ka 5 urang metai./.

Urang lang: Thu Thảo – M. Phương – 19/11 10:40:09

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân