Duah mboh talang liệt sĩ di palei K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

Mesup ini (18/11), di Hà Nội, mBan Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, akaok negar, Rajaei, UBMT negar VN pakat negar haong ban Hà Nội peih tabiak dalam praong prang bruk pahadar 90 thun Harei padang MT Bangsa Yasa  Việt Nam – Harei MT Negar Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) saong pok Huân chương Hồ Chí Minh brei ka UBMT negar Việt Nam pakat negar. 90 thun dahlau, harei 18/11/1930, mBan Thường vụ Trung ương Đảng tabiak Sarak ka bruk padang Hội Phản đế đồng minh, lac bruk padang camereip di MT bangsa yasa Việt Nam. Dalam saman salih bahrau, MT hu rik daong praong piah ka bruk jum pataom abih bangsa oh padeih hu khang kajap saong cakrok patagok.

Ngan saong 465 urang lambaok hu mbaok njauk hatai (meblah 96,47%), Quốc hội hu brei tapa sarak harei pilih ruah pakat negar ka bruk pilih ruah urang ka Quốc hội mbang XV, pilih ruah urang ka Hội đồng bhap bini dom pakat tukvak 2021-2026. Tui nan, meyah oh hu bruk hagait praong rah tabiak, harei pilih ruah Quốc hội saong urang lambaok HĐND dom pakat lac harei adit 23/5/2021.

Mban tacei jalan pakat negar pacang caga jit Covid-19 brei thau, dalam harei 17/11 dalam taneh ia hu 5 urang njom bahrau Covid-19, jeng lac menuac mai meng negar Nga. Urak ini, 5 urang ruak daok hu brei daok karei di sang iek ruak Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Pambuak tal urang ruak umo 21 thun, lac anek saih nao bac di Nga mai, sang daok di quận Cầu Giấy, Hà Nội, mboh yau njom veik Covid-19 hadei di jaik 2 bilan thit ruak, Mintri Y tế brei thau, urak ini dom dut iek jeng mboh âm tính haong SARS-CoV-2, oh hu hagait piah njom mbak. Taong abih 50 mẫu dut iek dom menuac daok jaik, dom menuac hu taom gaok (lac F1) haong anek saih ini jeng mboh lac âm tính.

UBND TPHCM bahrau brei tapa panuac likau di Sở LĐTB-XH TP ka bruk buh pabak 27 tỷ đồng piah daong ka urang ngak lahik bruk gaok kan kandah kayua jit Covid-19. Labaih 27.000 urang meda hu mbang tui kadung jien daong ni yau haong tanut lac 1 triệu đồng sa urang. Urang ngak bruk tự do hu daong tuk hu ginup dom kadha yau ye: oh hu jien mek tame atau jien mek tame bier jang tanut chuẩn jaik kathaot di TPHCM (ala 3 triệu đồng/sa urang sa bilan); daok njauk adat hukum di bhum palei, atau hu tut angan daok tạm trú hu jabat công an brei thau cambaih; ngak bruk di dom gah njauk brei padieh bruk dalam bilan 4/2020.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước brei thau, hadei di rilo harei peih praong labik duah, tal abih harei 17/11, kapul duah pataom talang liệt sĩ K72 (kapul K72) duah mboh 47 talang liệt sĩ daok di palei K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Labik duah mboh nan, dahlau daih lac taneh kubo di sang iek ruak K54, di Đoàn 340, Cục Hậu cần miền B2 dalam saman mesruh taong Mỹ. Dom talang liệt sĩ hu ba nao dut iek ADN, dut haong gauk gar di sang hu urang liệt sĩ metai di Bình Phước piah duah thau angan je.

Meng 47 hala phiếu pachreih tui saong 50 phiếu cagar viek, Thượng viện Mỹ tah klaak bruk di Tổng thống Donald Trump pok muk Judy Shelton dahlau dieh ngak cố vấn ka danak dak pacacah ngak tổng thống thun 2016 di Tổng thống Donald Trump tame Ban Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Dahlau di nan, Thượng viện Mỹ kayua Đảng Cộng hòa hu rilo menuac jang jeng tah klaak bruk ba tame Cục Dự trữ liên bang di Tổng thống Donald Trump ngan haong ông Herman Cain - cựu ứng viên tổng thống biak naih di Đảng Cộng hòa – lac urang bahrau di ni metai di umur 74 thun hadei di tuk tame sang iek ruak kayua njom ruak Covid-19.

Ban ine Tokyo (Nhật Bản) daok caga patagok tanut cảnh báo Covid-19 tal tanut glaong di abih dalam tuk menuac njom mbak Sars CoV-2 pak ini daok tagok khang. Tui gah truyền thông Japon, piah patrun patakik bruk njom mbak, karja ban Tokyo daok kuhria tal bruk ieu dom doanh nghiệp dui katut panak veik tukvak ngak bruk. Lingiu di ban ine Tokyo, ban Osaka saong dom ban praong karei di japon daok hu urang njom bahrau tagok rilo dalam dom harei jaik di ini. Rajaei Japon hu khan brei thau bruk daong jien padai brei ka dom doanh nghiệp njauk cakak trun tukvak ngak bruk, saong pok jien 50 tỷ yen (samu 480 triệu đô la).

Ribuk Iota ngak khat lahik trak ka rilo negar gah Trung Mỹ tuk nao tapa labik ni, ngak ka 40 ribau urang di Ni-ca-ra-goa saong 80 ribau urang di Hôn-đu-rát njauk paduan nao labik karei. Di Ni-ca-ra-goa, hu takik di nyu 2 urang metai. Ngan haong prien hangin 249 km/h, ribuk I-ô-ta ngak par tabung sang, par rilo jalan talei điện saong ngak ka ia dalam kraong tagok glaong nduac tame bhum Đông Bắc negar ni. Dahlau di nan, hadei di tuk nao tapa Cô-lôm-bi-a, ribuk Iota jeng ngak ka takik di nyu 1 urang metai, rilo urang karei lahik saong ngak tayah 98% sang danaok, jalan mbak di pulao Providencia, ngak ka taong abih labik hu labaih 6.000 bhap bini njauk lahik điện, jalan mbak, jalan phone klaih klaoh./.

Urang lang: Thu Thảo – M. Phương – 18/11 10:37:47

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân