Tỉnh Trà Vinh bahrau mboh sruh jit tả pabui châu Phi 

Di nyaom biai online haong 63 sở Pato Megru dom tỉnh ban ka bruk peih ngak danak dak, tapuk pato bac phổ thông, Akaok Mintri pato megru Phùng Xuân Nhạ brei thau, mintri hu tacei dom urang ngak tapuk, dom labik tabiak tapuk padang jalan ngak pasiam, rami ramik veik saong daok likau panuac pakat angaok piah pasiam ngữ liệu salih ka tapuk Cánh Diều. Mintri pato megru jeng daok ieu, tacei brei pasang iek veik dom tapuk pato bac tui panuac di gru pato mboh tapa pato bac saong meng dom labik tabiak tapuk. Daok dom tapuk pato bac tal 2, tal 6 daok dalam tuk taong yaom, Akaok Mintri pato megru brei thau yaom glaong di bruk mek panuac rik daong, abih di nyu lac meng dom gru pato.

Thành đoàn TPHCM bahrau pok manyaom 161 “gru pato ranaih hu angan je di ban raya HCM” thun 2020. Ni lac dom urang hu angan ye ka hatai anit ranam bruk pato magru, rilo prien saong hadah krah, thau yam tagok dom kan kandah, oh padieh paglaong ilamo. Pok panuac ndem di harei ni, Phó Bí thư Thành ủy, akaok HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ brei thau dom bruk rik prien biak hadah hadai di dom cei gru, nai gru hu daong tame bruk padang sa kapul ginup prien, ilamo lagaih haong dom panuac kakei di công nghiệp hóa - hiện đại hóa saong mbiek drei tame dunya di ban raya saong taneh ia drei dalam tukvak bahrau.

Biar harei 19/11, Việt Nam hu 4 urang njom Covid-19 bahrau, lac urang Việt Nam mai meng Canada haong Anh, hu brei daok karei di Hà Nam saong Nam Định. Nan lac dom urang ruak ka 1301, 1302,1303 saong 1304. Tal urak ini, hu 1.142 urang ruak hu thit ruak. Dalam dom urang ruak daok taong ruak di dom labik y tế, hu 23 urang âm tính haong SARS-CoV-2 meng 1-3 mbang. Việt Nam hu tapa 78 harei oh hu urang njom mbak dalam bhap bini.

Tui Ban bangsa tỉnh Đắk Nông, hadei di labaih 5 thun peih ngak sarak ka 43 di HĐND tỉnh Đắk Nông ka bruk daong jien je ka sang mikva bangsa takik tukvak 2015-2020, dalam tỉnh hu jaik 4.000 baoh sang hu dang jien je ngan haong taong abih paok jien jaik 20 tỷ đồng. Taong abih paok jien hu masre yau jien laba dalam harak glaong abih lac 300 triệu đồng/hộ/năm, tanut daong jien je samu 40% paok jien laba. Đắk Nông urak ni hu tal 40 bangsa gam raidiuk, tỉ lệ sang kathaot lac bangsa takik biak glaong. Sarak daong brei masre hu daong ka dom baoh sang cak rok patagok bruk ngak mbang, daong ka rilo baoh sang yam tagok tabiak truh kathaot.

Harei 20/11, UBND tỉnh Trà Vinh brei thau, dom gah chuyên môn bahrau mboh sruh jit tả pabui châu Phi di sang ong Nguyễn Sắc Cướng, daok di ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành ngan saong tapon 37 drei njom ruak. Piah samar pacang cakak, oh luai ka nyu njom mbak tabiak dom labik karei, UBND tỉnh Trà Vinh tacei Sở Ngak nong saong patagok palei pala pambuak bruk haong dom gah pagam tal saong dom puk palei peih ngak samar jalan pacang caga jit ruak, brei am cuh klaak taong abih dom pabui ruak, pruh jru, pametai anek ruak di var ro saong vil val nan. Saong daok pasang iek veik tapon pabui di tỉnh piah hu jalan khik caga.

Harei ni (20/11), mbang nyaom pakat glaong ginum biaai pambuak bruk kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mbang ka 27 hu peih tabiak ngan haong bruk hu mbaok di dom urang dang akaok di 21 gah kinh tế dom negar dalam bhum. Ni lac bruk ngak hu makna praong di adit pakat glaong APEC mbang ka 27 kayua Malaysia dang akaok. Di mbang nyaom biai ndem puac nao mai di doanh nhân APEC yau kadha “peih viek thaot binguk di APEC – dom bruk njauk ngak dahlau hadei di jit praong Covid-19” di dah page ni 19-11 tui jalan online, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ndem lac, bruk rami ramik viek APEC lac biak njauk ngak dalam tukva urak ni saong brei mboh bruk praong prang di bruk jhul patagok gah kinh tế số dalam tuk gaok dom kan kandah ka oh bhian mboh hadei di jit praong tamuh tabiak.

Dalam labaih 2 adit jaik di ini, jit Covid-19 di Nga khang tagok tapa bruk hu biak rilo urang njom bahrau, saong dom urang metai jeng tagok rilo. Akaok Mintri Y tế Nga Mikhail Murashko brei thau, urang dang akaok dom bhum hu urang njom Covid-19 glaong, njauk pandar dom jalan pa-atah di gauk meyah mboh lac njauk ngak. Bruk ini oh ngak dalam abih liên bang bo ngak di yaok ban min. Dalam 24 tuk tapa, Nga daok hu urang jom Covid-19 glaong di abih kuhria meng tuk jit praong tamuh tabiak, ngan saong 23.610 urang, patagok urang ruak tal labaih 2 triệu urang, saong 34.850 urang metai.

Pasak pasang iek ruak kik saong pacang caga jit ruak Mỹ (CDC) kakei bhap bini negar ni oh njauk nao mai dalam harei roya thau dhar phol piah pacang caga bruk njom mbak Covid-19. Tui pasak ni, hu labaih 1 triệu urang hu brei thau lac njom Covid-19 dalam labaih tuk vak meng harei 5/11 tal 13/11 dalam di tuk taka ni mboh dalam 96 harei bilan Xuân bahrau blaoh. CDC Mỹ huac ka bruk njom pambak Covid-19 meda tagok glaong di mbang pataom rilo manuac saong dom pasak nao mai di jalan mbak dalam tuk caong khin nao mai daok tagok glaong. Labaih 55 triệu urang Mỹ nao dalam harei roya thau dhar phol di thun dahlau saong taka ni di thun ni tui kuhria meda trun labaih 10%./.

Urang lang: Thu Thảo – M. Phương – 20/11 10:34:34

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân