1# Nyaom biai akaok uy mban Mặt trận negar Việt Nam dom tỉnh, ban barau rah tabiak di Hà Nội. Brei panuac di nyaom biai, uy vien mintri chinh tri , akaok Ủy ban Trung ương Mặt trận negar Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tacei tabiak rilo asal kadha praong bo mat tran njauk ba tabiak meng ini tal puac thun, dalam nan hu bruk agama, bangsa saong salih barau bruk jak ba “ bhapbini jum pataom dak padang raidiuk ilimo di labik daok”. Di nyaom biai, rilo urang caong salih barau asal kadha, jalan peih ngak bruk jak ba ““ bhapbini jum pataom dak padang raidiuk ilimo di labik daok” piah patrun dom asal kadha dreih gauk, takik trak damak ka cơ sở, pabak bruk ngak, jalan ngak. 

 

2/ NB barau brei adat ka dom doanh nghiệp taneh ia ini blei tame pa-aok that di VN. Tui nan,  pa-aok pala di huyện Xuân Lộc, Đồng Nai hu dom doanh nghiệp NB palih ruah saong hu jabat chức năng NB njauk hatai brei adat blei tame. Bruk baoh pa-aok hu adat pablei tame NB nan lac sa bruk bui sambai di kaya nông VN , kayua dalam luac tukvak atah, bahrau hu thanh long tai patih hu pablei tabiak darak ini.

 

3# Gilang pariak Công thương Việt Nam (VietinBank) daong xã  Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam 2 tỷ đồng piah padang sang bac. Bruk ini hu khan brei thau tuk mbaoh tangin tame thoa thuan pambuak bruk di Gilang pariak VietinBank saong mBan khik ramik labik Kinh tế mở Chu Lai. Dua gah sanya caik pandar dahlau dom pandap, dich vu di gauk piah gam patagok.

 

4/ Festival ngak nông saong palei ngak bhum kreih negar thun 2015 kayua pasak daong urang nông – palei pala pambuak saong kapul urang nông tỉnh Quảng Ngãi peih tabiak, daok rah tabiak di tỉnh Quảng Ngãi. Festival mbang ini pachreih hu labaih 800 gian hàng kaya nông kaya glai kaya ikan, pandap thủ công mỹ nghệ saong pandap pandar di 350 kapul nyaom, đơn vị, doanh nghiệp saong menuac urang di bhum kreih negar hu mbaok tame. Festival ngak nông saong palei ngak bhum kreih negar thun 2015 dui atah tal abih harei 12/7. Ong Nguyễn Duy Lượng, Phaok akaok Trung ương kapul urang nông Việt Nam ndom lac: Festival ngak nông saong palei ngak nan lac yaih khan dom tjak jeng gah kinh tế saong dom pandap ngak nông palei ngak hadah krah jeng lac tuk piah dom pakat kapul urang nông, dom doanh nghiệp, baoh sang pablei salih ngak mbang naih joi hu mbaok tame parang iek, yaih khan dom mô hình, dom panda panda di drei.

 

5# Kapul urang Quốc hội tỉnh Bình Thuận hu taom gaok cử tri di rilo puk palei dalam tỉnh. Dom bruk ye : chủ quyền tasik pulao, phí nao mai di jalan saong jalan pablei ka pandap ngak nong…hu cử tri Bình Thuận sangka. Di var taom gaok, kapul urang Quốc hội tỉnh Bình Thuận hu brei ka cu tri thau bruk ngak siam mekrew di mbang nyaom ka 9 - Quốc hội mbang 13. Tapa tui iek dom phương tiện thông tin đại chúng, cử tri Bình Thuận taom yaom glang chat luong di mbang nyaom, abih di nyu nan lac dom mbang tangi sua, chavap jalei.

 

6/ Di nyaom meyai jalan tabiak ka pandap panda kaya nông Lâm Đồng barau ini, hu labaih 80 doanh nghiệp tut angan tame pambuak bruk blei kaya nông ka mikva urang nông di puk palei. Dalam nan, labaih 20 doanh nghiệp mai meng HN, Ban raya HCM, ĐN, BD saong 60 doanh nghiệp dalam tỉnh. Urak ini, Lâm Đồng hu jaik 40.000 ha taneh ngak nông hu pandar công nghệ glaong, meblah 15% taneh ngak nông dalam tỉnh.

 

7# 5 thun tapa, peih bruk pato bruk – ba bruk ngak ka urang ngak palei pala tui harak 1956 di Thủ tướng rajaei, tỉnh Hậu Giang hu pato bruk ka labaih 30.500 urang ngak palei pala, taphia nan pambuak bruk saong doanh nghiep, cơ sở sản xuất piah pambuak pagam bruk pato bruk saong ba bruk ngak ka labaih 20.000 urang ngak. Hậu Giang hu mbaoh tangin pambuak bruk ba 1.000 urang ngak ka Công ty cổ phần May Nhà Bè - Hậu Giang, meng di nan parabha ka dom puk palei, pato pakai tui hatai caong khin di urang ngak. Tal bilan 9/2015, 1000 urang ngak gah jhik công nghiệp meda hu  ka công ty tame ngak bruk .

 

 

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Di tỉnh Luông pha băng -Lào barau rah tabiak nyaom meyai kuhria caga ka bruk pahadar 20 thun Luông pha băng hu brei angan lac inem krung dunya. Brei panuac di nyaom meyai, phaok Tỉnh trưởng tỉnh Luông pha băng Xải xạ mỏn Khôm thạ vông brei thau: bruk kuhria caga hu ngak salah bloh, pachreih bhap bini hu mbaok tame bruk ini. Dalam mbang pahadar hu parang iek thoat binguk, me-in daoh tamia saong peih nyaom darak thủ công di darak bangsa Bàn Pà Khảm, taphia di nan rah tabiak nyaom meyai pakat dunya ka bruk khik caga inem krung di Lào.

9# Harei kabroi 7/7, tỉnh gah timul Phúc Kiến di Trung Quốc barau panduan ba jaik 10 rabau menuac urang tuk ribuk Linfa daok angaok jalan tuh tame mbaok haluk. Taphia nan ieu jaik 2 rabau kapal ikan tame cảng, ba 7 rabau 400 urang angaok kapal saong 1 rabau urang nong raong pala kaya ikan dalam ia tal labik siam mekre. 

 

10/ Dom urang ngak praong gah y tế dunya brei thau, Ghi-nê, Libêria, Xiêra Lêôn caong hu gilac 696 triệu đô la daong piah pasiam hệ thống iek glang y tế dalam 2 thun tal piah pacang cakak siam jang  jit Ebola. Tal urak ini, dom gah tài trợ barau sanya brei 1,4 tỷ đô la dalam 2,1 tỷ đô la caong hu daong brei ka 3 taneh ia pasak di jit nan lac Ghi-nê, Libêria, Xiêra Lêôn dahlau bilan 12/2017./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân