Jien bilan hu bayar meng jien mbaok atau bayar tapa tài khoản di urang ngak hu peih di gilang pariak

Jien bilan tui ginum biai njauk gauk, hu jien bilan tui bruk ngak, jien daong brei lingiu jien bilan saong dom jien pabak brei karei karei.

Jien bilan dalam tuk ngak iek bruk: Kayua 2 gah ginum biai njauk gauk min takik di abih brei samu 85% yaom jien bilan di bruk ngak nan.

Yaom jien bilan: Yaom jien bilan tui bruk ngak min oh brei biar jang yaom jien bilan takik di abih. Yaom jien bilan takik di abih hu kuhria tui bhum, tui bilan, tui mon. Njauk thau lac, tui Hukum Lao động 2019, urang pandar urang ngak meda bayar jien bilan ka menuac hu urang ngak brei lambaok mai mek meyah urang ngak oh mai mek jien bilan hu; urang pandar urang ngak oh hu brei panuac tame bruk pandar cai jien bilan di urang ngak, oh hu kateik greik urang ngak pandar cai jien bilan tame bruk blei pandap di urang pandar urang ngak atau di labik karei bo urang pandar urang ngak tacei. Kadha ini piah plaih bruk hu mboh blaoh, lac urang pandar urang ngak bayar jien bilan ka urang ngak meng dom pandap di Cty drei ngak, urang ngak ba mai sang bo oh thau ngak hagait atau pablei lap yau brei saoh.

Bayar jien bilan meng jien Việt Nam (meda bayar meng jien negar lingiu ka urang ngak lac urang negar lingiu) tui ginum biai njauk gauk, tui năng suất, tui bruk ngak.

Yaok mbang bayar jien bilan, urang pandar urang ngak brei ngak harak brei thau bruk bayar jien bilan ka urang ngak, dalam nan hu vak cambaih jien bilan, jien bilan ngak lingiu mon ngak, jien bilan ngak di tuk melam, yaom jien njauk kaoh veik (meyah hu).

Jalan bayar jien bilan: Tui ginum biai njauk gauk, bayar jien bilan tui mon, tui pandap ngak tabiak. Jien bilan hu bayar meng jien mbaok atau bayar tapa tài khoản di urang ngak hu peih di gilang pariak, meyah bayar tapa tài khoản ye urang pandar urang ngak njauk bayar jien peih tài khoản, payua jien bilan (urak ini hukum brei adat ka 2 gah ginum biai njauk gauk).

Urang ngak mbang jien bilan tui mon, tui harei, tui adit ye hu bayar jien bilan hadei di mon, hadei di harei, hadei di adit ngak bruk atau hu bayar pataom veik kayua 2 gah ginum gauk min oh tapa 15 harei brei pataom bayar 1 mbang.

Urang ngak mbang jien bilan tui bilan hu bayar 1 bilan sa mbang atau meteh bilan sa mbang.

Urang ngak mbang jien bilan tui pandap ngak tabiak, hu bayar jien bilan tui ginum biai di 2 gah, meyah bruk hit njauk ngak dalam rilo bilan ye yaok bilan hu bayar brei dahlau tui bruk hu ngak dalam bilan.

Meyah gaok bruk hagait oh caga dahlau hu, meda suai bayar jien bilan min oh suai jang 30 harei. Meyah bayar jien bilan suai meng 15 harei tagok, urang pandar urang ngak njauk pabak ka urang ngak yaom jien takik di abih  samu haong yaom jien laba di yaom jien bayar suai tui yaom jien laba payua dalam 1 bilan kayua gilang pariak labik urang pandar urang ngak peih tài khoản bayar jien bilan ka urang ngak di tukvak bayar jien bilan./.

Mikva saong taong abih gauk bahrau pang dom kadha bahrau di Hukum Lao động 2019 ka jien bilan saong jien thưởng. Dalam kadha ini di harei ngar adit hadei, kol dahlak hu khan ka jien bilan ngak lingiu mon ngak, ngak bruk di tuk melam saong jien bilan ka urang ngak padeih bruk tui quy định di Hukum ini. Mikva saong taong abih gauk caik hatai tui pang saong khan brei ka rilo urang karei thau piah tui pang./.

Urang lang: Thu Thảo – 29/09

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân