Urang nao dut iek dut iek njaom virus SARS-CoV-2

Tui nan, BHXH Việt Nam tacei pato bruk ba-yar jien dut iek COVID-19 tui chế độ BHYT yau ini:

Ngan haong urang njauk brei daok karei pacang caga y tế tui dom Khoản 2, 3 saong 4 dalam Paka 1 - Sarak ka 101/2010/NĐ-CP: Kadung jien BHYT oh ba-yar jien dut iek COVID-19.

Ngan haong urang hu harak BHYT mai iek ruak di dom labik pasang iek ruak BHYT hu tacei brei dut iek COVID-19 tui tacei pato chẩn đoán, iek ruak viêm jalan suak ya-va kayua  nCoV, nan lac: urang ruak hu pandiak atau viêm jalan suak yava cấp tính, oh langyah hu meng dom makna karei; urang ruak hu triệu chứng jalan suak yava halei saong dahlau daih hu nao tal/ daok veik / mai meng bhum jit tễ hu ruak COVID-19 dalam jaik 14 harei dahlau di tuk tamuh dom triệu chứng atau taom gaok jaik haong urang medhil lac atau njauk njam COVID-19 dalam jaik 14 harei dahlau di tuk tamuh dom triệu chứng.

Jien dut iek COVID-19 di dom urang bahrau hu ndom angaok nan hu ba-yar yau ini:

Meya urang dut iek mboh dương tính haong COVID-19, urang ruak njauk  brei daok karei pacang caga y tế tui adat, ye: Kadung jien BHYT oh ba-yar jien dut iek COVID-19.

Daok urang dut iek mboh âm tính hoang COVID-19: kadung jien BHYT ba-yar jien tui adat hukum ka  iek ruak BHYT:

Urang ruak nao iek ruak njauk labik: Ba-yar tui tanut hu mbang tui saong tui bruk iek ruak BHYT njauk labik.

Daok urang ruak nao iek ruak oh njauk labik meda hu ba-yar  tui tanut mbang tui di urang saong tui jalan iek ruak BHYT oh njauk labik./.

Urang lang: Jasi – 08/09

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân