1 # Harei kabroi (15/7), pak Hà Nội hu rah tabiak dalam prong prang bruk pahadar 65 thun harei Wa Hồ padang Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2015) saong taduan mek angan Anh hùng TAPON NYOM BOL PAN PHAO KRAONG bhap bani di Akaok negar pok brei Kapul Thanh niên xung phong 36XP. Tapa nan, Akaok negar Trương Tấn Sang caong khin patagok ilamu meng kan di Thanh niên xung phong, dom pakat ủy, Đảng, raja-ei, kapul nyaom abih di nyu lac KAPUL DAM DARA cộng sản Hồ Chí Minh patui veik pato pakai ka rai rah dam dara ilamu ranam taneh aia, ABIH HATAI JAI KA BRUK cách mạng saong jalan cách mạng bo Đảng, Wa Hồ hu palih ruah, ka ilamu di dom rai rah dam dara Thanh niên xung phong piah ka rai rah dam dara harei ini patui veik jalan ngak siam BRUK BA AKAOK NAO DAHALAU dalam dak padang saong khik caga palei negar.

2/Pamong tal bruk pahadar 20 thun harei VN tame ASEAN (1995-2015), Mintri Thông tin song Truyền thông daok peih bruk jak ba tal dom urang, đơn vị hu mbaok tame harei patom thaot binguk, phim phóng sự - tài liệu ka dom bangsa dalam ASEAN năm 2015 di Việt Nam. Harei patom nan piah yaih khan song pok prong dom rik dong di menuac urang, jabat kapul nyaom dalam ASEAN ngan saong dom bangsa, parang iek thaot binguk sa ASEAN sami samar jum pataom, patagok kaya meda

3 # Cục Hàng hải Việt Nam brei tthau, dom pandap panda tapa dom pabah lamnge Việt Nam dalam 6 bilan akaok thun 2015 mek hu labaih 203 triệu tấn, samu labaih 57,8% bruk ba tabiak dalam thun saong tagok labih 10,43% dut haong tukvak ini thun 2014. Nhóm pabah lamnge ka 1 (labik Hải Phòng, Quảng Ninh) saong ka 5 (labik bal raya Hồ Chí Minh, Vũng Tàu) labik memblah tal jaik 80% taong abih sản lượng pandap panda tapa pabah lamnge dalam negar patui veik patagok khang kajap abih. 

4/ Thủ tướng rajaei njauk hatai bruk mintri Giao thông vận tải ngak dự án padang ngak tatua Đại Ngãi di angaok jalan roya 60 pagam tỉnh Trà Vinh song tỉnh Sóc Trăng. Tui mintri  Bộ Giao thông vận tải, tatua Đại Ngãi hu yaom biak praong angaok jalan roya 60. Hadei di tuk ngak bloh, tatau Đại Ngãi biak lagaih ka bruk nao mai piah patagok pren khang di taong abih dom tỉnh gah timur dalam bhum Tây Nam Bộ yau Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau...dui katut panah hu labaih 70km tuk nao meng ban raya HCM tal Sóc Trăng, abih takik jien song patrun áp lực giao thông ka jalan roya 1A, dong patagok KTXH, khik caga an ninh quốc phòng.

.

 

5 #  Janih ruak “lạ” hu mboh di bhum glaong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam hu gah y tế tỉnh Quảng Nam brei thau lac ruak bạch hầu. Ini lac janih ruak njaom mbak pak uranaih, min  hu mboh pak urang prong di palei 8A saong 8B, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Harei (15/7), Viện Pasteur Nha Trang hu van ngak bruk haong Sở Y tế tỉnh Quảng Nam pandar samar peih ngak dom bruk chuyên môn piah pasang iek, pacang cakak jit ruak ini.

 

6/ Tỉnh Nghệ An dok peih bruk dong  ka dom kalup kapul doh ragu bhap bini khik ramik song patagok inem krung lagu doh ví, giặm. Bruk ngak ni piah khik ramik song patagok yaom glaong di lagu doh ví, giặm paglong akaok sahaneng song bruk ngak di bhap bini, abih di nyu nan lac dam dara dalam bruk khik ramik song patagok ilamu ví, giặm dak harei dak ba lagu doh ca ví, giặm jeng sa pandap du lịch ilamu đặc trưng, dong patagok KT, ilamu, XH di tỉnh Nhge65 An.

 

7 # Biar harei 15/7, Uỷ ban bhap bani tỉnh Đắc Nông peih Diễn đàn uranaih hu angan “Tui pang uranaih ndom”, hu mbaok di labaih 100 anek saih. Pak diễn đàn, dom anek saih hu langyah ralo kadha hu pagam tal bruk mong iek, raong ba saong quyền uranaih; pathram ý thức, ilamu diuk rai saong hu mbaok tame dom bruk ngak xã hội saong ma-in bui sambai. Adei Nguyễn Lê Thanh  An, anek saih Sang bac Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nghĩa Tân, bal sit Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông ndom lac:

          Băng: “Tapa diễn đàn mbang ini adei hu langyah biak ralo kadha kak kan ka bruk bạo lực dalam sang bac, xâm phạm tình dục uranaih, ka dom quyền di uranaih bo meng lavik mai khaol dahlak jeng oh ka thau cambaih laih.”

          Patui di ni dom khau tin dunya:

 

 8/ Harei 15/7 di quận Kirivong (Ki-ri-vông), tỉnh Takeo (Tà Keo), negar Campuchia, hu rah tabiak bruk jao song taduan 18 bộ talang liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam klak rup drei di taneh ia CPC anak bruk hu mbaok di 2 urang pan akaok 2 tỉnh An Giang song  Takeo song rilo bol lin song bhap bini CPC. Dalam 18 talang liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, hu 7 talang xác định hu danh tính liệt sĩ.

 

9 # Akaok Gilang pariak khik caga liên bang Mỹ (FED) Giên Ye-len (Janet Yellen) harei kabroi (15/07) brei thau, gilang pariak Khik caga liên bang Mỹ meda patagok jien jhung gilang pariak dalam thun ini dalam tukvak darak pasar urang ngak pak Mỹ hu patagok tani tanat. Dom chuyên gia kuhrua mboh dahlau lac, tukvak lagaih abih piah Gilang pariak Khik caga liên bang Mỹ meda patagok jien jhung dalam bilan 9/2015.  

 

 

10/ Gilang pariak negar Indonesia (BI) brei khik tamo yaom liba di tanut 7,5% bilan ka 5, dalam tuk yaom jien nội tệ lihki yaom song song ba tal lạm phát glong jang dalam dom bilan anak tal./.

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân