1 # Patui veik mbang ngak bruk pak tại Tây Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Akaok Ủy ban Trung ương Mặt trận Negar Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hu ngak bruk haong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ka bruk cakrok patagok dom hợp tác xã ngak nong pak puk palei. Urak ini tỉnh Lâm Đồng hu 2 Liên hiệp Hợp tác xã, 179 hợp tác xã saong 3 ribau 751 tổ hợp tác ngan haong taong abih jaik 100 ribau urang daok dalam hợp tác xã. Tỉnh hu peih ngak ralo sarak daong kinh tế tập thể yau daong brei, pachreih padang ngak brau; bồi dưỡng, pato pathram urang jakar hợp tác xã, tổ hợp tác; panduan jao ilamu kỹ thuật tapa 49 mô hình.

2/ Pahadar 68 thun harei Thương binh liệt sỹ, harei kabroi 19/7, UB bhap bini huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hu peih pakak song ba tame pandar sang hadar phol urang amaik VNAH huyện Bình Sơn.Danak dak hu yaom jien buh tame ka mbang 1 abih tik jiak 7 tỷ đồng, dalam nan hu jiak meteh phun jien nan lac kadung jien sarak karja di palei pala dok veik nan phun jien xã hội hóa.

 

3 # Pahadar 68 thun Harei Thương binh - Liệt sĩ (27-7),  meng ini tal harei  27-7, tỉnh Tiền Giang peih ngak 14 kapul nyaom mai rivang, alin pandap ka 80 baoh sang sarak Karja, Amaik Việt Nam Anh hùng dalam tỉnh. Yaok baoh sang taduan mek hu sa binah pandap hu yaom 1 triệu đồng. Ta-eng bal Mỹ Tho daok peih brei sổ tiết kiệm ka dom baoh sang sarak karja dalam baoh sang sarak karja kan kathaot ngan saong yaom jien labaih 200 triệu đồng. 

4/ Dalam 2 harei 18 song 19 bilan 7 harei patom  brei darah “Boh hatai krong Hàn”mbang yaka 3 di ban sit Đà Nẵng mek hu labaih 1.200 đơn vị drah. Ni lac danak dak pachreih ba ka danak dak hành trình đỏ 2015-  bruk pachreih ba brei drah tong abih taneh ia mbang ka 3 kayua mban tacei jalan pakat negar pachreih ba brei darah halan hatain  peih ngak. Meng thun 2003 mbiah tal harei ni, ban sit ĐN mek hu jiak 400 ribau đơn vị darah, pabak labaih 99% darah cấp cứu, iek ruak ka dom sang iek ruak song cơ sở y tế. 

5   # Harei ini (20/7), Ủy ban Bhap bani tỉnh Bình Định bahrau padang ngak  Tổ hợp “Không gian khoa học” daok dalam mblang bein Pasak Roh duah Ilamu saong Pato megru liên ngành pak phường Ghềnh Ráng, bal sit Quy Nhơn. Tổ hợp hu padang ngak angaok mblang taneh prong 3,8 héc ta, jien buh tame 171 tỷ đồng meng kadung jien Karja, ngan haong 3 hạng mục nan lac: Sang mô hình vũ trụ, Muyim ilamu saong Đài quan sát thiên văn. Ong Hồ Quốc Dũng, Akaok Ủy ban Bhap bani tỉnh Bình Định brei thau:

Băng: Kadha ini  sa khu kết hợp gam lac ilamu min jeng gam ngak labik rivang ma-in. Ini lac sa sản phẩm biak karei, nan lac mek ilamu piah ngak du lịch saong mek du lịch ngak iek tal ka dom urang ilamu. Khaol dahlak kham merat ngak tabiak sa bal, sa khu đô thị ilamu.

 

      6/ Tui jalan pacang caga pandiak bhang song njom ia mbak, tỉnh Khánh Hòa peih jalan ia ka bruk mbang ngui, bruk ngak cong, dịch vụ, hadei di tuk ba tabiak 10.000 ha taneh ngak nong tabiak bruk sx bilan hè thu kayua oh pabak ka jalan ia pruh. Tui nan, Ủy ban bhap bini tỉnh Khánh Hòa dong ka dom đơn vị chức năng jiak 4 tỷ 500 triều đồng ka bruk ba ia pandar, dong jiak 2 tỷ đồng piah kuac raok bingun, khik piah ia, peih bruk pacang ar piah cakak ia mbak, pasiam patagok dom danak dak krong ribong piah pabak  ka mik va di bhum atah bayah.

  

7 # Ủy ban Bhap bani tỉnh Trà Vinh bahrau patabiak sarak daong ka bruk dak padang saong patagok kapul pambuak bruk nfak mbang angaok tasik, ngan haong jalan ngak patagok kein laba ka urang taong ikan dalam tỉnh daok peih ngak bruk taong mek kaya ikan angaok tasik, ngak brei hu mbaok tame khik iek an ninh saong pacang cagag chủ quyền negar angaok tasik. Meng nay tal tun 2017, tỉnh Trà Vinh buh tabiak meng kadung jien Karja labaih 1,6 tỷ đồng piah daong kapul pambuak bruk tuk taong mek ikan angaok tasik. 

Da a mik va song tong abih gauk pang khau tin dunya

8/ Harei 19/7 lac harei ka 14 HQ oh hu urang halei njom MERS song lac harei ka 8 oh hu urang halei metai pagam tal jit ruak kan kandah ni. Mintri y tế HQ brei thau, mbiah tal harei ni urang njom MERS dok lac 186 song 36 urang metai.. Urang brei dok karei kuhria tal harei kabroi lac 68 urang, patrun hu 98 urang sa harei dahlau di nan. Urak ni dok 14 urang dok iek ruak di sang iek ruak. 

 

9 # Sa baoh sang 4 tal pak bal ine Niu Đêli (New Delhi) di Ấn Độ njauk glut jaleih dalam harei kabroi ngak 2 urang metai saong 6 urang karei njauk rambuis. Bruk ini rah tabiak pak gah Pai Niu Đêli saong takik abih 10 urang jeng daok gar dalam mbuk glut jaleih nan. Raja-ei Ấn Độ hu brei ba 8 sruh radaih daong padam apui saong dom kapul nyaom daong duah dalam Bol lin patrun bala pakat negar saong daong roh duah pak labik rah tabiak bruk nan. Baoh sang njauk glut jaleih daok dalam canah jalan sit ngak ka bol lin daong duah gaok biak ralo kan kandah tuk ba dom phương tiện saong trang thiết bị daong duah mai.

 

10/ Di ban Man-đa-luy-ông (Mandaluyong), ban sit ban ine Ma-ni-la di Phi-li-pin  bahrau xác lập sa kỷ lục Ghi-nét bahrau ka urang hu mbaok dalam mbang jack lagu Zumba di angaok jalan mbak. Labaih 13 ribau urang dalam nan hu urang prong, urang sit cuh aow phông sambo katam song dang di 4 jalan atah di pasak ban sit Man-đa-lu-y-ông piah jak gauk jack lagu  zum-ba chreih chrai dalam 30 minite. Yaok pluh urang gru song huấn luyện viên hu pachreih ba urang jack ni. Dom urang mbaok biak takre, jack tui song thư giản dalam lagu chat la tinh bui sambai ni

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân