Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tacei ba  Hội đồng pakat negar pato pakai song patagok menuac 

Nyaom  roya  Đảng bộ tỉnh An Giang mbang ka XI, vaktu 2020 -2025 peih tabiak di page harei ini 24/9. Lime thun tapa, Đảng bộ, karja saong bhap bini tỉnh An Giang patagok bruk jum pataom, sami samar, hadah krah, yam tapa kan kandah, kham merat ngak hu rilo bruk praong.  Mboh di anak meta, yau ye, bruk ngak hu tal 8/15 bruk ba tabiak di Sarak, 5/15 bruk ba tabiak hu labaih 80%. Bruk patagok GRDP vaktu 2015 - 2020 sumu 5,25. Danak dak padang ngak palei pala birau hu salah dahlau sa thun dut saong bruk ba tabiak di Sarak. Raidiuk bhap bini oh padeih salih birau. Abih di nyu lac, tỉnh An Giang duah jalan langyah dom bruk daok tavak tavaiy pacang bruk cak rok patagok, abih di nyu nan lac, harak gar hành chính, pachreih bruk peih praong taneh pala drak praong, da-a urang buh jien tame pandar ilamu công nghệ  glaong, tuk camereip padang hu dom labik pala drak sa janih gam pamuak saong urang  buh rilo jien tame ngak mbang, piah lang talaih dom bruk kan kandah dalam  bruk ngak tabiak kaya kan – chế biến – pablei salih pandap ngak nong.

Beir harei  23/9, Hội đồng pakat negar pato pakai song patagok menuac ngak hu ginum ala bruk tacei ba  di  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó akaok Hội đồng. Bruk khik ginup tapuk bac da-a saong khik ramik tapuk tham khảo hu dom urang dalam  hội đồng ginum biai. Brei panuac pataom veik, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hu panuac ieu mintri pato megru  brei pasiam veik, pabak bruk pakauk oh brei tapuk tham khảo dalam sang bac bo daok pakauk  oh brei  “pachreih” ba tapuk siphau tame sang bac. Phó Thủ tướng jeng hu panuac ieu  Mintri pato megru njauk sahneng kuhria veik bruk kurang tapuk siphau song dom bruk oh ka siam ngan song tapuk tham khảo song tapuk pabak bac da-a, duah thau bruk ba tapuk siphau tal tangin anek saih .

Melam 23/9, urang ngak praong di Thành ủy, Hội đồng bhap bini, Ủy ban bhap bini, Ủy ban Mặt trận negar Việt Nam Ban raya HCM hu mbaok tame danak dak daoh tamia saong taom gaok 103 urang taha, akok palei naih gheih mai meng dom tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh saong Nghệ An; lambaok ka yaok ribau urang taha, akok palei di dom bangsa bhum taphia negar - sajarah cách mạng dom tỉnh gah Barak negar. Dahlau di nan, Kapol urang hu nao sirah địa đạo Củ Chi saong cuk gilau hadar dom urang var klak rup ka taneh ia pak kalan Bến Dược. Meng ini mbiah tal harei 26/9, kapol nao rivang dom labik di Ban Vũng Tàu; hu mbaok tame cuk gilau di Muyim Ho Chi Minh dhar Ban raya HCM; Rivang ga radaih di Sang daoh Ban raya di danka dak padang ngak jalan pasei đô thị ka 1 Bến Thành –Suối Tiên…

Rija Sen Đolta lac 1 dalam  3 rija praong meng kan di mik va bangsa  Khmer Nam bộ. Thun ni, kayua kan kandah di jit ruak Covid - 19 nan ye tong abih mikva  Khmer di Vĩnh Long taduan Sen Đolta dalam siam mekre salamad, patak pataom.  Sen Đolta thun ni, urang jakar dom pakat  meng tỉnh tal ban sit  , huyện, phường xã di  Vĩnh Long hu peih bruk nao rivang, alin pandap ka dom boh baha Khmer song dom boh sang  urang Khmer naih ghieh , dom boh sang kan kandah . Gam tui di nan, gah Y tế jeng hu ba rilo kapul nyaom iek ruak, brei jru saoh ka mik va dok di dom xã hu rilo urang bangsa Khmer.

Dalam dom bruk ngak pamaong tal pahadar 255 thun Harei ndih tapui saong 200 thun harei plang lahik di Đại thi hào Nguyễn Du, melam 23/9, dam dara urang đoàn tỉnh Hà Tĩnh peih Bruk “Truac diar pahadar dhar phol”. Dalam mblang bein kubo Đại thi hào Nguyễn Du, yaok ribau diar kayua dom urang đàon dam dara tỉnh Hà Tĩnh truac hadah. Dom urang nan hu cuk gilau,  paling pandap hadar dhar phol tal Urang ilamu di dunya. Tui danak dak, harei ini 24/9, peih ngak dom bruk yau: Peih bruk parang iek, prang iek thaok binguk Truyện Kiều saong dom kadha cih vak biak gheih di Nguyễn Du pak Labik inem mek Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân;  Jao giải pakacah duah thau ka Đại thi hào Nguyễn Du.

Harei  23/9, công ty jru tavoa Ba Lan, Bi-ô-mét Lu-bờ-lin brei thau lac ngak hu jru pacang caga  Covid-19 camereip meng  drah di dom urang abih ruak song caga peih ngak iek dalam quý 4 thun ni. Urang lambaok công ty brei thau,  roh duah camereip di urang mboh hu siam lagaih. Urak ni công ty daok kuhria ngak iek song meyah hu siam mekre, Ba Lan meda lac negar camereip di dunya  hu sa janih jru meda pacang hu vi rút SARS-CoV-2 meng drah dalam dom bilan tal.

Harei kabroi, negar Prang hu labaih 13 ribau mbang urang njom bahrau virus Sars-CoV-2, 43 urang metai kayua dom ruak pambuak tal jit Covid-19 hadei di 24 tuk. Hu dom bhum palei daok dalam bruk pathau khan pacang caga chip kayua jit ruak rah tabiak jhak samar. Mentri Y tế taneh ia ini brei thau rilo jalna pacang caga jit dalam negar. Yau ye ba ngan ban ine Paris saong 7 ban karei dalam negar  Prang tame angan dom bhum brei khan pacang caga tagok rilo.

Mbang pasram mesruh jalan ngak dunya “Kavkaz 2020” hu peih tabiak meng harei  21 tal harei 26-9 di bhum  Quân khu gah merong, bhum Biển Đen song tasik Caspi ala bruk tacei ba di Tổng tham mưu trưởng dom tapon nyaom bol pan phao kraong Nga, Đại tướng Lục quân Valery Gerasimov. Sa dalam dom bruk ngak prong di mbang pasram ini, lac bruk caga mesruh pacang di dom tapon nyom bol pan phao kraong  LB Nga song dom negar karei  piah khik caga kein laba di taneh ia. Abih tih, Kavkaz-2020 hu labaih  80.000 urang hu mbaok, gam song  250 sruh radeih  tăng, 450 sruh radeih mesruh bộ binh song radeih bọc thép pajeng lin, 200 pháo praong song dom tên lửa phản lực./.

Urang lang: Hani Pha – Ái Nghiêm – 24/09 11:12:09

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân