Tỉnh Khánh Hòa brei padeih dom bruk ngak rija, dom adat cambat di agama, lakhah caga, bruk pataom rilo menuac

Di mbang nyaom ba tabiak jalan pacang caga jit Covid-19 di mban tacei jalan pakat negar pacang caga jit hu peih tabiak tuk biar harei kabroi,  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, akaok mban tacei jalan, hu panuac lac jit ruak lac gam gam nan ye njauk paglaong hatai sangka. Oh lac gah pacang caga jit, pakat ủy, karja palei bo abih di nyu lac bol bhap rahra brei paglaong hatai sangka, gam haong ngak siam dom jalan pacang caga jit yau cuk pataih pacang pabah, takik tabiak gah lingiu meyah oh hu bruk hagait, daok atah di gauk tuk taom gaok gauk, khik haci hacih rup pabhap, ngak njauk tui tacei pato khai báo y tế điện tử. Tui Mintri Y tế, dalam mbang jit ini ngan saong sruh jit lac ban sit Đà Nẵng, pasak jit praong abih lac Sang iek ruak Đa khoa Đà Nẵng ye jeng hu rilo sruh jit sit mbuan njom mbak saong mbuan tamuh tabiak di dom tỉnh, ban karei kayua hu menuac nao ravang me-in , ngak bruk di Đà Nẵng.

Mesup ni  10-8, Thứ trưởng mnitri  Y tế Nguyễn Trường Sơn - akaok Kapul thường trực đặc biệt pacang jit  COVID-19 di mintri  Y tế di ban  Đà Nẵng, brei thau  ka 2 urang ruak  COVID-19 metai , urang ruak  430 song 737. Ni lac mbang metai kayua COVID-19 ka 12 song 13 meng di tuk jit rah tabiak di  Việt Nam. Tui nan urang ruak  ka 430 lac sa urang kamei , umo 33 thun , dok di  phường Hải Châu II, quận Hải Châu, ban  Đà Nẵng. dahlau deih ruak  suy thận mãn tukvak puac, suy tim, tagok drak, nhiễm trùng drah. Urang ruak  737 lac sa urang kamei , umo 47 thun, dok di  quận Sơn Trà, ban  Đà Nẵng. Dahlau deih ruak  suy thận mãn tính tukvak puac, hu nduac  thận nhân tạosong  pagam stent, suy tim, tagok drak. Ni lac 2 urang ruak  COVID-19 ranaih umo di abih metai  kuhria meng dauhlau mai.

Meng 0h harei ini 10-8, tỉnh Khánh Hòa brei padeih dom bruk ngak rija,  dom adat cambat di agama, lakhah caga, bruk pataom rilo menuac. Jeng meng tukvak nan, Khánh Hòa brei padeih dom bruk ngak mbang yau ye: karaoke, quán bar, vũ trường, labik massage….labik me-in điện tử online. Dom bruk ngak mbang karei jeng daok hu peih tabiak min brei khik kajap bruk pacang caga jit ruak yau: pabak pandap khik caga ka urang ngak, duk pandiak tuai mai, caga ginup ia rao tangin, pameai anek ruak,cuk pataih pacang pabah di labik ngak saong brei daok atah di gauk tuk taom gaok. UBND tỉnh Khánh Hòa oh brei pataom gauk rilo jang 20 urang di labik công cộng, langiu labik ngak bruk, sang bac, sang iek ruak saong daok atah di gauk takik di abih lac 1m tuk taom gaok.

Anak bruk rah tabiak khang di jit Covid-19, tui gah Công thương dom tỉnh, ban bhum  ĐBSCL, urak ni dom tỉnh ban hu samar padang bruk pabak pandap panda piah khik hu ginup ka bhap bini , abih di nyu lac dom pandap pacang jit yau patiah pacang mbaok, ia pametai anek ruak, pandap mbang yaok harei… dalam nan pachreih bruk pablei tapa online. . Tui dom tỉnh ni, meda lac yaom kaom tani tanat, bruk pablei salih peih pablei yaok harei, oh hu bruk urang blei pataom pandap, khik piah pandap panda.

Mesup ini, TAND Bình Thuận ba bruk ngak suan gah taneh riya di TP Phan Thiết tabiak langyah dhi camereip veik hadei di sa tukvak brei padeih di mbang dahlau. Dom urang njauk tabiak tòa lac: Đỗ Ngọc Điệp, Trần Hoàng Khôi – dahlau daih ngak chủ tịch haong phó chủ tịch UBND TP dalam dom vaktu 2011-2021. Lingiu di nan, daok hu dom urang dahlau daih ngak trưởng phòng saong chuyên viên phòng nghiệp vụ UBND TP Phan Thiết. Dom urang nan njauk Viện KSND Bình Thuận ba tabiak kaoh duas "Ngak suan bruk khik ramik taneh riya" tui paka 229 Bộ luật hình sự. Tui kuhria, mbang langyah hu dui atah dalam 10 harei.

Dom urang metai dalam mbang glut jaleih taneh di trang trại pala te di bang Ke-ra-la, gah merong negar India tal mesup ni (10-8) tagok tal  43 song jiak  20 urang dok gar . Mbang glut jaleih taneh rah tabiak hadei di rilo harei hajan khang di  bhum trang trại dalam  huyện I-du-ki harei  7-8 tuk urang ngak dok ndik. Dom gah dong  urak ni dok duah urang duik song duah mboh  43 urang metai. Jabat Khí tượng thủy văn Ấn Độ batabiak panuac khan brei thau dahlau ka hajan khang di dom huyện, dalam nan njauk báo động meriah di  huyện I-du-ki.

Jabat kuhria mboh dahlau bruk langik tasik di Prang kuhria mboh lac, langik pandiak meng 35 tal 39 độ C meng gah timur tal gah pai taneh ia Prang dalam harei ini, dalam nan hu dom labik langik pandiak tal 40 độ C. Jabat kuhria mboh dahlau bruk langik tasik Prang ba tabiak panuac cảnh báo “sambo meriah” (lac tanut glaong di abih) ka 15 bhum gah barak, dalam nan hu ban ine Pari  haong dom bhum langiu ban, gam tui dom panuac kakei iek glang pren yava , kayua njom nerak glaong saong dalam tuk hu jit praong Cô-vít-19.

Takik di abih  8 urang pablei salih Di Draka Nam-đê-mun di pasak ban ine Xơ-un (Hàn Quốc) song sa gauk gar di sa dalam dom urang ni tapa dut iek bahrau brei thau lac dương tính song virus SARS-CoV2, ngak duh hatai ka bruk njom mbak  Covid-19 bahrau di drak meng kan  prong abih di Hàn Quốc ni. Tui urang jakar ban Xơ-un, dom mbang njom bahrau hu duah mboh beir harei kabroi lac dom urang pablei salih di pasak  pablei salih pandap panda  khan aow kamei  Kennedy dok di pasa hu angan je nan. Bruk njom mbak hu mong lac  meng sa urang pabei pandap di labik Ken-nơ-đi, lac urang  Gô-y-ang - mboh lac njom  Covid-19 meng harei  7/8 meng bloh./.

Urang lang: M. Phương – Hani Pha – 10/08 16:01:56

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân