Công an quận Tân Bình bahrau duah mboh 2 kho pandap hu biak rilo pakao njuk… oh thau cambaih asal di nyu 

Mesup ini (12/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc pan akaok mbang nyaom Rajaei ngan saong kadha padang ngak adat hukum bilan 7/2020. Peih mbang nyaom, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc brei thau, ini lac dom hukum pambuak tal rilo gah dalam xã hội. Lingiu di roh duah, ginum biai ka dom bruk haong gauk, Thủ tướng hu panuac caong dom urang dalam Rajaei ginum biai dom asal kadha, pambuak pagam tapak tal gah di drei, abih di nyhu lac dom asal kadha daok hu hatai sahneng karei di gauk dalam tuk ngak tabiak. Di mbang nyaom ini, Chính phủ meda ginum biai dom danak dak hukum lac: Hukum pacang caga jru phiel (pasiam veik), Hukum khik kajap salamat jalan mbak, Hukum gah khik caga siam mekre salamat di puk palei, Hukum nao mai angaok jalan mbak (pasiam veik).

Tỉnh Quảng Trị bahrau hu  2 urang njom  Covid-19. Gah  chức năng brei pacang veik labik hu jit, brei dok atah, pasang iek dom urang F1, F2 di 2 urang bahrau njom ruak ni .Hadei di tuk mboh hu, UBND tỉnh Quảng Trị brei pacang veik labik  Xóm Bàu, đội 3,palei Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh lac labik dok di urang ruak 861 (umo 36 thun), song 108 boh sang, 408 urang. Dom jalan sami  samar ka bruk pacang caga jit jeng hu peih ngak.

Dom mbang par dalam taneh ia, kapal, radaih mai saong nao meng Đà Nẵng jeng daok brei padeih, tui tacei pato di Mintri Jalan mbak pajeng ba. Tui nan, dom hãng kapal haoh daok brei padeih par pajeng tuai nao saong mai meng Đà Nẵng meng 0h harei 12/8, mbiah tal tuk hu panuac khan bahrau. Lingiu di nan, Mintri Jalan mbak pajeng ba jeng hu panuac ieu dom hãng kapal haoh patrun dom mbang par tal mblang kapal haoh Chu Lai tui panuac caong di tỉnh Quảng Nam, piah pacang caga jit njom mbak. Dreih yau nan, dom jalan pajeng tuai nao mai dom tỉnh, atau dalam tỉnh, radaih hợp đồng, radaih du lịch, taxi, xe buýt jeng daok brei padeih peih. Dom radaih peih nao mai dom tỉnh, radaih pui Thống Nhất nao tapa Đà Nẵng oh brei pataok veik piah ka tuai trun, tagok.

Hadei di 2 mbang cakak trun urang ngak, puac bilan 8 ni Công ty Huê Phong di quận Gò Vấp -TPHCM daok brei cakak jiak 1.600 urang ngak, dalam nan hu  198 urang ngak lac urang kamei dok metian. Makna bruk cakak patrun urang ngak lac kayua kan kandah di jit Covid -19, dom labik blei prong di  Công ty Huê Phong di Châu Âu song Mỹ njauk khat lihik trak  nan ye klaak biak rilo harak pambuak bruk blei pandap. Kuhria tal ura k ni, Công ty Huê Phong hu 3 mbang cakak trun labaih 4 ribau urang ngak kayua kan kandah di jit  Covid-19. Min, dalam 2 mbang dahlau, dom urang ngak lac urang kamei dok metain rong anek sit ala  12 bilan oh njauk lahik bruk ngak.

Công an quận Tân Bình, TPHCM brei thau, bahrau duah mboh 2 kho pandap hu biak rilo pakao njuk, xì gà, kaok pakao điện tử, khẩu trang y tế oh thau cambaih asal di nyu. Tapa pasang iek baoh sang dalam hẻm ka 43 jalan Cộng Hoà, phường 4, mboh hu 56.895 pok pakao dom janih, 6.500 kaok pakao xì gà, 5.500 kaok pakao điện tử… Taong abih pandap nan yaom  jaik 3 tỷ đồng. dahlau di nan, harei 10-8, tuk pasang iek labik ngak bruk di Công ty TNHH chuyển phát nhanh Quốc tế Hoàng Nam daok di labik 27/11A jalan Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, mboh hu 2.200 pok pakao dom janih haong 9.650 blah pataih pacang mbaok oh thau sala di nyu. Po pandap khan lac blei meng rilo labik piah ba nao taneh ia lingiu.

Iran harei kabroi  (11/8) khan lac palai tayah 5 gah gián điệp ngak bruk ka dom jabat  tình báo negar langiu. Hãng thông tấn IRNA di Iran ba khaw tin meng  sa urang jakar  tình báo Iran brei thau  dom  điệp viên ngak bruk ka Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Jabat  Tình báo Mô-sát di I-xra-en song jabat  tình báo di dom negar châu Âu njauk gah Iran thau cambaih angan je song chap khik. Dom  điệp viên ni daok kuhria kliak mek  thông tin mật ka dom bruk pagam tal hạt nhân, bol bala, chính trị, kinh tế jang yau dom danak dak  cơ sở hạ tầng di Iran. Gah  Iran dok  hu panuac lac dom điệp viên duah jalan pacang cakak Iran khik piah dom công nghệ bahrau, ngak kandah gauk di Tê-hê-ran song dom negar meyit meyau song  Iran.

Thủ tướng Niu Di-lân Giắc-xin-da A-đờn harei ini brei thau, bruk yah klaak QH piah brei labik ka 1 bruk tổng tuyển cử hu kadun veik mbiah tal harei Som tal, hadei di tuk taneh ia ini hu dom urang njom Covid-19 bahrau bo oh thau njom mbak meng halei. Tui kuhria tuk camereip, QH Niu Di-lân brei klaak di mesup ini piah peih tabiak jalan ka 1 bruk tổng tuyển cử hu peih tabiak di harei 19/9 tal. Min bruk hu 4 urang njaom Covid-19 bahrau hadei di labaih 100 harei oh hu urang halei njom mbak dalam bhap bini ba tal bruk karja Niu Di-lân brei pacang veik ban Úc-lần saong patagok tanut pasang iek jit ruak ngan saong dom labik daok veik di taneh ia, nan ye brei padeih bruk daok kuhria ngak nan.

Karja Tổng thống Đô-nan Trăm khan lac  mek hu  thỏa thuận blei  100 triệu mbang vắc-xin pacang  Covid-19 meng công ty công nghệ sinh học Mô-đê-na. Thỏa thuận blei vắc-xin pacang  Covid-19 bahrau di abih di rajaei  Mỹ hu yaom  1,5 tỷ đô la, samu  15 đô la yaok mbang. 100 triệu mbang  vắc-xin ni tui kuhria hu brei saoh ka bhap bini  Mỹ di anak tal./.

Urang lang: M. Phương – Hani Pha – 12/08 15:11:58

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân