Kadha daoh: Tình đất đỏ miền Đồng

Rapaneh: Trần Long Ẩn

Urang daoh: Trọng Tấn

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân