Ủy ban TW MT negar  Việt Nam hu panuac tangi sua dom  tỉnh gah kreik negar  njauk khat lahik kayua ribuk ka  5

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tabiak bruk iew pataom ginum biai mbang ka 10, Quốc hội mbang XIV, peih tabiak di harei 20/10, tamat di harei 17/11/2020. Mbang ka 1, Quốc hội ginum biai online tapa rayo papar binguk meng Sang Quốc hội pambuak tal 63 Kapol urang Quốc hội dom tỉnh, ban di negar meng harei 20/10 mbiah tal harei 27/10/2020. Mbang ka 2, Quốc hội ginum biai di Sang Quốc hội. Tui kuhria caga dahlau, di Mbang ginum biai ini, Quốc hội pasang iek brei tapa 6 hukum, 1 dự thảo sarak nan lac Hukum Urang ngak Viet Nam nao ngak bruk di negar langiu tui harak pambuak bruk ( ramik pasiam veik), Hukum Biên phòng Việt Nam, Hukum Thỏa thuận dunya, Hukum Khik caga alam môi trường (ramik pasiam veik), Hukum ramik pasiam, pabak dom paka di Hukum langyah gah hành chính, Hukum Cư trú (pasiam veik) saong Sarak di Quoc hoi ka bruk tame gah lực lượng khik salamat hòa bình  di Liên hợp quốc. Jeng di mbang ginum biai ini, Quốc hội brei panuac ka 6 hukum nan.

Harei kabroi, Ủy ban TW MT negar  Việt Nam hu panuac tangi sua dom  tỉnh gah kreik negar  njauk khat lahik kayua ribuk ka  5 rah tabiak di  tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam song ban  Đà Nẵng.  Anak meta,  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận negar  Việt Nam dong ka dom boh sang hu urang metai, lahik 5.000.000 đồng; dom urang njauk rambuac trak dok iek ruak di sang iek ruak  3.000.000 đồng .

Kuhria tal mong 6 page ini 22/9, taong abih dom urang njom Covid-19 di Viet Nam dang veik di 1.068 mbang urang, dalam nan 691 mbang urang njom ruak dalam negar. Urak ini hu 947 mbang urang hu taong abih ruak;  daok 121 mbang urang njom ruak Covid-19 iek ruak di dom labik y tế, dalam nan hu 15 urang dut iek mboh âm tính mbang ka 1 ngan saong virus SARS-CoV-2, 2 urang âm tính mbang ka 2 saong 19 urang âm tính mbang ka 3. Mentri Y tế iew yaok bhap bini brei ngak bruk, jak gauk ngak njauk saong ngak ginup dom bruk tacei pato pacang caga jit. 

Harei ni (22/9), TAND TPHCM  tabiak panuac kaoh duas ong  Nguyễn Khanh song 19 urang karei  ka bruk “Khủng bố piah cagar veik karja bhap bini “ song “ngak tabiak khik mepiah pablei salih suan hukum pandap patuh”. Ni lac menuac di kapul “Triều đại Việt” pandar  bom khủng bố di jabat công an phường 12, quận Tân Bình (TPHCM) di harei  20/6/2018. Di  tòa dom urang nan taduan dom bruk ngak suan di drei. Hu dom urang jao veik dom pok jien taduan hu  meng bruk ngak suan song brei thau kayua rai duik kan kandah  nan ye hu mbaok tame piah taduan jien dong pandar cai ka rup drei. Jabat công tố di tòa hu panuac ieu  HĐXX kaoh duas  Nguyễn Khanh 22-24 thun guk ka duas “Khủng bố piah cagar veik karja bhap bini ” song  “ngak tabiak, khik mepiah pablei salih suan hukum pandap patuh”. Daok dom urang karei lac Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần phong Vũ njauk meng  16 - 18 thun guk  song njauk  tui iek 5 thun  hadei di tuk tabiak guk mai ka duas “ngak tabiak, khik mepiah pablei salih suan hukum pandap patuh” . Dom urang karei njauk  meng  3 – 14 thun guk.

Uỷ ban MTTQ Viet Nam tỉnh Bình Thuận birau peih bruk jao brei limo binai ka 23 baoh sang kathaot di xã Phan Tiến (Bắc Bình) di Danak dak cak rok patagok bruk raong limo binai piah baoh sang urang kathaot tapa truh kathaot khang kajap. Tui nan, 23 baoh sang kathaot, yaok baoh sang taduan hu sa drei limo binai pajaih, kuhria tui jien lac 15 trieu đồng. Ini lac dom drei limo binai pajaih khang kajap, hu klauk jru caga saong dut iek ruak ginup di gah iek ruak athur. Langiu di nan, dom baoh sang kathaot daok pasram ilamu ky thuat iek glang limo saong hu urang jakar thú y tacei patao ilamu raong glang 6 bilan akaok meti. Hu thau, kuhria abih tih jien blei limo ka urang raong lac 345 trieu dong.

Liên hợp quốc (LHQ) harei 21/9 (tui mon gah pai di  Mỹ) hu tabiak panuac di tuk  pahadar  75 thun  harei padang kapul dunya prong di abih ini . Panuac nan ndom lac  dom cuang kandah di dunya hu pambuak pagam song gauk song hu langyah tapa rilo jalan khang kajap jang piah pamong tal padang ngak sa dunya samu gauk song khang kajap jang . 

Tui pathau khan di Gah Y tế dunya, rilo taneh ia di bhum taneh Châu Âu dom adit jaik ini mboh urang njom ruak saong metai kayua Covid-19 hadei tukvak brei cadu dom jalan takik tame tabiak saong peih pabah mbang negar. Bruk nan kayua bhap bini oh ngak njauk tui dom jalan pacang caga ruak. Abih di nyu  lac dalam dom mbang padeih, hu oh lac takik bhap bini hu mbaok tame lễ hội, mbang tiệc melam atau tame dom labik agama saong dom labik pataom rilo manuac. Kayua yau nan ye, urang njom ruak di dom taneh ia Châu Âu tagok rilo, ngak pandik akaok rilo rajaei dom taneh. Pathau khan di WHO jeng brei thau cambaic laic, bruk peih pabah mbang sang bac, urak ini lac bruk cuang kandah praong. Yau nan min, ini lac bruk njauk ngak ngan saong gah pato megru saong atah klak bruk parabha likei atau kumei.

Rajaei Mỹ brei thau yaom jien thưởng tagok tal 5 triệu USD brei ka dom urang halei  pabak khaw tin piah chap mek Wilver Villegas Palomino, urang hu mong lac dang akaok kapul brok tagok bol bala  peih paha pakat negar (ELN) di Colombia njauk hukum negar  Mỹ lac duas khủng bố song pablei salih jru phiel.  Tui cáo trạng, dalam labaih  20 thun, urang ni pagam tal bruk ba jru phiel meng  Colombia tal  Mỹ piah duah jien pabak ka dom bruk ngak  chính trị song khủng bố di kapul pan phao kraong ELN./.

Urang lang: Hani Pha – Ái Nghiêm – 22/09 10:32:42

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân