Phó akaok negar  Đặng Thị Ngọc Thịnh song kapul ngak bruk  hu nao rivang song tadhau yhuh tết urang ngak kong

Biar harei 22-1, Pasak Báo chí nyaom roay XIII hu peih tabiak saong rah tabiak bruk họp báo ka nyaom roya XIII di Đảng. Dom pandap duh ka pathau khan hu khik kajap siam mekre tapa tapa dom jalan bahrau piah pambuak haong dom cổng thông tin. Pasak Báo chí hu pabak taong abih computer piah pambuak haong internet piah duh ka bruk ba khau tin di jaik 500 urang vak, labaih 60 urang vak di dom hãng thông tấn negar lingiu daok di Việt Nam tut angan ba khau tin di pasak Báo chí nyaom roya. Gam haong nan, pasak Báo chí jeng hu pambuak bruk haong Mintri Ngoại giao piah pabak khau tin ka labaih 60 urang vak dom taneh ia tut angan ba khau tin ka nyaom roya XIII tui jalan online.

Uan raok thun bahrau anek sak kubao 2021, Phó akaok negar  Đặng Thị Ngọc Thịnh song kapul ngak bruk  hu nao rivang song tadhau yhut tết, brei pandap ka dom cơ sở cách mạng, boh sang sarak karja, brei pandap ka uranaih, urang ngak hu rai duik kan kandah  di  2 tỉnh Long An song Bình Dương. Jeng dalam mbang ni, Phó akaok negar  Đặng Thị Ngọc Thịnh hu pok gilau  di labik pahadar  urang dahlau deih ngak Thủ tướng rajaei  Phan Văn Khải, di  xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, ban raya HCM.

Tapa 2 thun peih ngak danak dak OCOP, tỉnh Gia Lai urak ini hu 149 pandap di 53 xã, phường, ban sit hu taong yaom, dak angan; dalam nan, 22 pandap hu brei angan 4 patuk saong 127 pandap 3 patuk, rilo jang jaik 100 pandap duk haong bruk ba tabiak tukvak 2019-2020. Dom pandap OCOP hu dak angan hu siam tagok saong hu rilo janih, thau hu asal di pandap.Tui taong yaom meng Sở Ngak nong saong apatagok palei pala tỉnh Gia Lai, dom pandap hadei di tuk hu mbaok tame danak dak OCOP, yaom pablei saong pandap pablei hu rilo jang 20%.

Sở jalan mbak pajeng ba TPHCM bahrau brei thau bruk ramik veik bruk nao mai dom jalan prong  di pasak  TPHCM yau Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế (Quận 1) piah duh ka  harei pataom jalan bingu , harei pataom jalan tapuk Tết anek sak kubao 2021. Tui nan, dalam tuk vak pabak bruk ngak jalan bingu  meng harei 25/1 tal 9/2 (njauk di harei 13 bingun bilan mac tal harei 28 bingun bilan mac) song dalam tuk duh ka bhap bini rivang main jalan bingu siong jalan tapuk Tết anek sak kubao 2021; meng  16tuk  harei  9/12 tal  6tuk  harei  16/2 (njauk di harei  28 bingun bilan mac  tal  5 bingun Tết), oh brei atau patrun patakik tong abih dom janih radeih peih nduac angaok dom jalan  yau: jalan Nguyễn Huệ- labik meng jalan Lê Thánh Tôn tal jalan Tôn Đức Thắng, jalan Mạc Thị Bưởi- labik meng jalan Đồng Khởi tal jalan  Nguyễn Huệ, jalan Ngô Đức Kế- labik meng jalan Hồ Tùng Mậu tal jalan Đồng Khởi song dom jalan  pambuak meng jalan Đồng Khởi tame jalan Nguyễn Huệ.

Bhum pala kruac bung di dom xã Sông Xoài, Hắc Dịch, Châu Pha dalam ban sit Phú Mỹ haong xã Láng Lớn di huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu hu 120 baoh sang pala labaih 200 ha. Tal tukvak ini, urang pala kruac bung jeng oh ka duah hu labik pablei saong yaom kruac bung trun khang. Rilo urang pala kruac bung di Bà Rịa- Vũng Tàu brei thau, tukvak ini thun blaoh urang tame tal bein kakei blei jaik abih, saong yaom meng 45 – 60 rabau đồng/kg. Min thun ini, takik hu menuac mai tal bein blei saong yaom kruac bung urak ini biak biar. Makna yaom krauc bung thun ini trun lac kayua dom tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai…pala rilo kriuac bung ba tal bruk yau Yuan lac cung vượt cầu; urang pablei salih oh blei kayua oh pablei tapa Trung Quốc hu. 

Meng hatai khin ba sa Tết meng kan siam mekre tal yaok urang, yaok boh sang, harei 22/01, di ban ine Phnom Penh rah tabiak danak dak jao brei pandap Tết ka  100 boh sang Việt kiều hu rai duik kan kandah. Abih tih yaom dom pok pandap  lac  2 000 USD. Di tuk alin pandap, Akaok kapul  Khmer - Việt Nam Châu Văn Chi brei thau, dalam tuk vak tapa  kayua gaok kan kandah di jit  Covid-19, bala meng langik tasik yau nan ye rai duik di rilo boh sang asal  Việt gaok rilo kan kandah.  Kayua yau nan ye dom pok pandap ndung bak hatai ranam ni hu dong ka mik va uan raok sa  Tết meng kan siam mekre jang, ginup meda jang.

Dalam thun 2020, EU hu kakei blei 2 tỷ mbang vắc-xin Covid-19 meng 6 labik ngak saong bruk ini urak ini tagok jaik 3 tỷ mbang, brei ka abih tih menuac di EU lac 450 triệu urang. Min, EU hu maong lac pilih ruah suan janih vắc-xin. Dalam tuk dom taneh ia yau Mỹ, Japon, Anh atau Canada ba gauk blei vắc-xin di Pfizer haong BioNTech meng bilan 7-8/2020 ye EU pataom tame blei vắc-xin di dom hãng Sanofi (Pháp) atau AstraZeneca. Min, vắc-xin di 2 hãng ini gaok rilo kan kandah dalam bruk patagok, ngak iek saong mbiah tal urak ini jeng oh ka hu adat brei pandar.

Rajaei Đức brei tapa hukum oh brei am cuk menuk tano sit tui jalan ngak prong meng thun 2022. Ni meda lac negar camereip di dunya brei pakauk bruk ni. Khaw tin Đức brei thau, di Đức, dom pluh triệu drei menuk sit njauk am cuk yaok thun, makna lac kayua menuk tano oh mebaoh song hu takik rilaow. Dom urang khik iek athur di  Đức meng lavik mai hu panuac ieu brei padeih bruk ni, ndom lac sarak ni dok kurang kayua oh pandar ka dom negar châu Âu karei. Urak ni, sa  công ty di Đức hu patagok sa ilamu bahrau  piah thau lac menuk tano atau binai meng di tuk oh ka caih tabiak./.

Urang lang: M. Phương – Hani Pha – 23/01

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân